Meld u aan voor onze nieuwsbrief


 

buurt bestuurt

Naar een ondersteunende lokale overheid.
De gemeente Barendrecht is allereerst een ondersteuner van de  initiatieven en prioriteiten van mensen. In een betrokken samenleving nemen mensen met elkaar initiatieven om problemen op te pakken. 

De gemeentelijke overheid moet daarbij dienstbaar en betrouwbaar zijn en ruimte bieden aan die initiatieven. Ook als daarvoor eigen regels moeten wijken. In een steeds complexer wordende samenleving kunnen problemen alleen worden opgelost door samenwerking. Dat betekent dat onze gemeentebestuurders positief staan ten opzichte van nieuwe initiatieven. En het vraagt ook dat we inwoners actief uitnodigen om mee te denken en mee te doen.

Er kan meer gebruikgemaakt worden van de denkkracht van de inwoners, en de bereidheid van velen om inspanningen te leveren voor een betere leefomgeving. Het is nu juist de politieke uitdaging de vitaliteit in de samenleving aan te boren en te benutten. Daarmee zetten we de beweging in van vrijblijvendheid (de gemeente weet het toch altijd beter) naar betrokkenheid. Dat vraagt een bepaalde manier van werken.

Standpunten:

1. Onderhoud openbare ruimte bepalen

Met bewoners van wijken wordt elke 4 jaar het onderhoud van groen, straten en pleinen bekeken en besproken. Wensen die binnen het vastgestelde meerjarenbudget passen, worden door de gemeente dan ook vastgelegd en het onderhoudsprogramma wordt erop aangepast.

2. Inwoners stellen prioriteit rond veiligheid

De inzet van politie wordt het beste lokaal geregeld. De burgemeester gaat in gesprek met inwoners om prioriteiten per gebied vast te stellen. Zo wordt gericht gewerkt aan een groter veiligheidsgevoel en leefbaarheid. Wij noemen dit “De buurt bestuurt”.

3. Mening burgers

De gemeente hecht bij het maken van plannen aan de mening van burgers en ondernemers. Om teleurstelling achteraf te voorkomen moet vooraf voor alle partijen duidelijk zijn op welke punten belanghebbenden invloed hebben of kunnen hebben op het te voeren beleid. Vooraf wordt dit duidelijk in een communicatieplan opgenomen.

4. Maatschappelijke stage behouden

De maatschappelijke stage brengt jonge mensen in contact met verschillende groepen in de lokale samenleving. Hoewel het kabinet de verplichte stage afschaft, wil het CDA de maatschappelijke stage lokaal  behouden. De gemeente ondersteunt dit en zoekt samen met scholen en instellingen naar voortzetting van de  lokale stage.

5. Nieuwe speelgelegenheden

Er worden geen nieuwe speelgelegenheden aangelegd zonder dat kinderen en ouders in de omgeving daarover hebben meegedacht. Zo ontstaan speelgelegenheden die passen bij de wensen van kinderen en die vaak worden gebruikt.

6. Beheer maatschappelijke functies

Wijkvoorzieningen floreren wanneer inwoners zelf het beheer organiseren. Buurtkamers zijn hiervan een voorbeeld. Ook het uitvoeren van groenonderhoud is een mogelijkheid. De gemeente betaalt daarbij een vergoeding aan bijvoorbeeld de bewonersvereniging.

7. Helpen bij fondsenwerving

De gemeente legt verbindingen tussen bewonersgroepen, verenigingen of andere initiatiefnemers met ervaring op gebied van  fondsenwerving en  crowdfunding. Daarmee komt ook meer privaat geld voor investeringen in de lokale samenleving beschikbaar. Het lokale steunpunt voor vrijwilligers geeft hiervoor trainingen.

56. Samen met jongeren

Jongeren, hun organisaties en professionals, zoals jongerenwerkers,  worden betrokken bij beleidsvorming en totstandkoming van voorzieningen voor de jeugd. Initiatieven van jongeren zelf worden zo veel mogelijk gefaciliteerd, waarbij de eigen verantwoordelijkheid van jongeren leidend is.

57. Voorzieningen voor jongeren

De gemeente is actief in het realiseren van voorzieningen voor jongeren, zoals het jongerencentrum, jongerenontmoetingsplekken, de loungebus, sport- en speelvoorzieningen. Jongeren worden zelf betrokken bij de vormgeving van de faciliteiten. Daarbij zal in voldoende mate rekening gehouden worden met omwonenden.

66. Ouderenbonden

Participatie van ouderen wordt bevorderd door ouderenbonden te helpen bij het opzetten van sociale netwerken, sport en cursussen. De gemeente kan daarbij helpen door een goede informatievoorziening op te zetten.

Door periodiek huisbezoek en een gemeentelijk steunpunt voor informatie en vraag om hulp. Met diverse partners kan dit zich ontwikkelen tot een consultatiebureau voor ouderen, waar men terecht kan met vragen over preventie van klachten en ongemakken (valpreventie). Ook kerken die via huisbezoek ouderen bereiken worden daarbij betrokken.