Meld u aan voor onze nieuwsbrief


Nieuwbouw barendrecht

Van grenzen naar ruimte:  Minder regels en meer mogelijkheden

Als we terugkijken op de afgelopen jaren, zien we dat de overheid steeds meer taken op zich heeft genomen. En we zien dat de overheid daarbij steeds meer is gaan regelen en voorschrijven. Vaak met de beste bedoelingen. Als er een incident is, is de eerste publieke reactie vaak: ‘Daar moet de overheid eens wat aan doen!’ We willen deze trend keren en mensen meer verantwoordelijkheid laten nemen. Dat vraagt bestuurlijke moed, want het betekent dat mensen vaker op hun gezond verstand worden aangesproken in plaats van op regels en voorschriften. Dat betekent echt zeer terughoudend zijn met het maken van regels.

Standpunten:

30. Geen 100 procent toezicht bij bouwen

Wie een woning bouwt of verbouwt, heeft ook een eigen verantwoordelijkheid. De gemeente gaat kijken wanneer toezicht nog nuttig is en wanneer de risico’s zo klein zijn dat toezicht alleen vertraagt en tot extra kosten leidt.

35.     Balans tussen bouwen en groen

Ruimte voor bouwen kan op gespannen voet staan met ambities ten aanzien van groen en economie. In Barendrecht is de balans gevonden met de uitwerking van de Zuidpolder als groene buffer. De inrichting vindt plaats volgens een vastgesteld inrichtingsplan met externe financiering.

36.     Lokale woningmarkt in beweging krijgen

De woningbouw heeft het nog steeds moeilijk. Het bevorderen van de doorstroom op de lokale woningmarkt vraagt maatwerk. Meer dan ooit is samenwerken van groot belang. Het CDA zoekt nieuwe vormen van samenwerking tussen gemeente, corporaties, ontwikkelaars en zorg- en welzijnsaanbieders, om zo de doelgroepen (starters en ouderen) te helpen aan een betaalbare c.q. geschikte woning.

37.     Lokale projecten

Ouderen moeten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen, zoveel mogelijk met behoud van hun sociale netwerk. De gemeente stimuleert de bouw van voldoende levensloopbestendige woningen en aanleunwoningen bij zorgcomplexen. Voorbeeldlocaties zijn: de uitbreiding van het complex Borgstede , locatie Rabobank en Postkantoor/ Brandweergarage, schoolcomplex aan de Botter.

38.     Sociale sector

Het CDA streeft er naar dat de nieuwbouw woningproductie voor 30 % uit sociale huur of koopwoningenwoningen moet bestaan. Goedkope koopprojecten die als ‘maatschappelijk gebonden eigendom’ worden ingezet en/of met startersleningen worden gestimuleerd.

39.     Bouwen voor de Barendrechter

De gemeente maakt optimaal gebruik van de mogelijkheden die de landelijke en regionale regelgeving biedt om nieuwbouwwoningen als eerste aan Barendrechtse burgers aan te bieden.

40.     Stationslocatie

Aan beide zijden van het NS-station wordt intensief grondgebruik gestimuleerd. Enerzijds geldt dit voor de realisering van een woningbouwproject en anderzijds bedrijfsgebouwen rond de entree van de bedrijvenkant van het station.

41.     Collectief opdrachtgeverschap

Het CDA is voorstander van collectief particulier opdrachtgeverschap, waarbij de toekomstige bewoners gezamenlijk hun nieuwe buurt vormgeven.

Waar daaraan behoefte is, kunnen minder grote huizen gebouwd worden, met een flexibele indeling. Denk bijvoorbeeld aan een huis met mogelijkheden voor het bouwen van een toekomstige tweede of eventueel derde bouwlaag als er gezinsuitbreiding komt of anderszins de behoefte aan ruimte toeneemt.

Bewoners moeten meer zelf kunnen bepalen, bijvoorbeeld door ‘achter de gevel bouwen’, waarbij de gemeente flexibele bestemmingsplannen hanteert. Hierbij moet ook gedacht worden aan mantelzorgwonen en woningen voor drie generaties.

42.     Herstructureren bedrijventerreinen

Het herstructureren van bedrijventerreinen krijgt voorrang op de aanleg van nieuwe terreinen. De gemeente investeert samen met de bedrijven. Waar de gemeente grond inbrengt, kan worden terugverlangd dat er werkzoekenden uit de gemeente bij bedrijven in dienst worden genomen.

100.     Schoolgebouwen

De gemeente is een betrouwbare partner als het om de (nieuw)bouw van scholen gaat. Het geld voor groot onderhoud gaat rechtstreeks naar schoolbesturen. Ook op het gebied van bouw kan de gemeente meer op basis van vertrouwen werken door de gemeente niet zelf, maar de scholen een huisvestingsplan te laten maken. Of door de Rijksmiddelen rechtstreeks aan scholen of schoolorganisaties ter beschikking te stellen.

Multifunctioneel gebruik van de scholen staat daarbij voorop. Het CDA streeft naar een brede buurtschool als spil in  de wijk als een ontmoetingsplek die ook ’s avonds en in het weekend optimaal benut wordt. Het vergroot de sociale samenhang en het gevoel van veiligheid.