Meld u aan voor onze nieuwsbrief


buurtzorg

Van nazorg naar voorzorg: Voorkomen is beter

Als er iets misgaat in een mensenleven, is er in onze samenleving een vangnet. Op het gebied van werkloosheid, ziekte, beperking en bij schulden. Teveel is de nadruk komen te liggen op het geld dat de overheid in deze regelingen wil steken. Het CDA wil deze trend keren door  te kijken naar wat mensen zelf of met elkaar kunnen doen om onnodige zorg te voorkomen.

Gezond leven, steeds blijven leren en jezelf ontwikkelen zijn onderdelen van het actief deelnemen aan de samenleving. Door preventie wordt ook het beroep op dure voorzieningen beperkt. Dat is nodig zodat die kunnen blijven bestaan voor mensen die het écht nodig hebben. De gemeente investeert op haar beurt in het signaleren van gezondheidsproblemen en vereenzaming voordat deze aan de orde zijn.

Standpunten:

49.     Steunpunt mantelzorg

Ouderenadviseurs en het Steunpunt Mantelzorg hebben in samenwerking met ouderen- en welzijnsorganisaties een belangrijke taak bij de individuele hulpvraag van ouderen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. De ouderenadviseur kan vraag en aanbod bij elkaar brengen.

50.     Buurtzorg

Zorg moet zo dicht mogelijk bij huis worden georganiseerd. Zorg en welzijn op wijkniveau maakt het mogelijk om de eigen kracht van burgers te stimuleren en de directe omgeving van buren en vrienden te betrekken.

51.     Mantelzorgers ontlasten

Ondersteuning van mantelzorgers door respijtzorg, emotionele en praktische hulp, is van groot belang. Respijtzorg is zorg aan een zorgbehoevende, met als doel om diens mantelzorger(s) vrijaf te geven. Het zijn personen die, beroepsmatig of vrijwillig, voor een tijdje de mantelzorg overnemen. De gemeente komt mantelzorgers tegemoet in de kosten voor kinderopvang door dit in het eigen gemeentelijk beleid te regelen.