Meld u aan voor onze nieuwsbrief


duurzaamheid 1

Duurzaamheid is een belangrijke drijfveer voor het handelen van het CDA. We vinden het daarom belangrijk dat de gemeente in haar doen en laten nadenkt over de gevolgen van haar handelen. Geen enkele keuze mag de keuzevrijheid van toekomstige generaties in de weg staan. Barendrecht ambieert een koploperspositie in de regio als het gaat om duurzaamheid.

We streven een evenwicht na van people, planet en profit. Bij alle activiteit dienen mens en planeet niet ondergeschikt te worden gemaakt aan het geld. Bij de interne bedrijfsvoering van de gemeente geeft de gemeente het goede voorbeeld.

Het CDA vindt dit belangrijk vanuit haar kernprincipes Rentmeesterschap en Solidariteit. We hebben het recht op gebruik van deze aarde maar we moeten diezelfde aarde wel schoon en met voldoende natuurlijke bronnen voor onze kinderen achterlaten. Het vraagt om een grote saamhorigheid voor het heden en de toekomst om met elkaar verantwoordelijk te zijn voor deze aarde en de samenleving.

Het CDA onderstreept de noodzaak de teruggang van de biodiversiteit een halt toe te roepen. De ontwikkeling van de Zuidpolder is een van de middelen om dit doel in Barendrecht te bereiken, maar ook het aanbrengen van milieuvriendelijke oevers bij de wijksloten dragen hier aan bij.

Het CDA wil meer ruimte geven aan creatievere organisatievormen zoals publiek-private samenwerking, coöperaties en concessiemodaliteiten; vormen waarbij eerder naar de private en maatschappelijke kant wordt gekeken dan naar de overheid. Kleinschalige decentrale energieopwekking sluit aan op onze wens om de samenleving het voortouw te laten nemen en geeft goede kansen voor een breed gedragen aanpak gericht.

Op dit moment passen consumenten al toe: wind-energie, zonne- energie, brandstofcelinstallaties, micro of normale warmte-kracht koppelingen, biomassa -vergistinginstallaties, gebruik warmte opslag en koeling via grondwater en gebruik van aardwarmte.

De lokale economie dient te verduurzamen in de zin dat er gericht toegewerkt wordt naar vrijwel  totale recycling van grondstoffen ( “circulaire economie”), zuinig gebruik van (vervuilende) energie en afweging van menselijke gevolgen naast die van financiële.

duurzaamheid 2

Standpunten:

126.     Duurzaam inkopen

Er wordt 100% duurzaam ingekocht en bij aanbestedingen wordt de verplichting opgelegd dat 10% van de aanneemsom middels Social Return On Investment (SROI) moet worden aangewend om werk te generen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

127.     Stop energieverspilling

Het CDA doet ook een appél op de maatschappij, b.v. t.a.v. het afzien van verspillende terrasverwarmers om zuinig om te gaan met energie

128.     Samen voor duurzaamheid

De opdracht voor een duurzame samenleving vertalen we door samen te werken met de inwoners en bedrijven in Barendrecht en omgeving en gezamenlijk op zoek te blijven naar afspraken en maatregelen om Barendrecht duurzamer te maken. De duurzaamheidskring Barendrecht, maar zeker ook verenigingen en kerken spelen hier een grote rol in.

129.     Visie op de ondergrond

De gemeente stelt een visie op de ondergrond op om de initiatieven die gebruik maken van de ondergrond goed te kunnen faciliteren.

130.     Afvalscheiding bevorderen

Gezocht wordt naar mogelijkheden om  initiatieven te nemen (zoals ‘afval loont’, waarbij men financieel beloond wordt voor het inleveren van herbruikbare materialen) om het afvalscheidingspercentage in Barendrecht te verhogen.

131.     Zelf energie opwekken

Geef burgers die zelf energie opwekken de ruimte. Neem barrières weg bij initiatieven van buurten, verenigingen, corporaties en bedrijven. Samen met de gemeente kunnen afspraken over te leveren prestaties worden vastgelegd.

132.     Windenergie

Het oprichten van een windmolen en het mogelijk maken van,  kleine windmolens juichen we toe. Uiteraard wordt e.e.a. beoordeeld in samenhang met het belang van de ruimtelijke ordening. Zie artikel over “geen windmolens langs Oude Maas”.

133.     Zonne-energie

Samen met de provinciale overheid kunnen gemeenten een fonds inrichten om bedrijven en particulieren te steunen in het vervangen van oude asbestdaken door zonnepanelen.

134.     Schaliegas

Het CDA is tegen de winning van schaliegas onder Barendrecht.

135.   Duurzaamheid in beleid

Duurzaamheid blijft een vast thema in de gemeentelijke beleidsnota’s.

136.   Verduurzamen van verkeer

Gratis bewaakte fietsenstallingen, die tevens prima als werkgelegenheidsproject kunnen dienen, maken het gebruik van de fiets extra aantrekkelijk. Het autoverkeer kan verduurzaamd worden door laadpalen voor elektrische auto’s te plaatsen.

137.   Afval

De gemeente is verantwoordelijk voor het inzamelen van afval. In de overeenkomst met de inzamelaar wordt gestreefd naar zoveel mogelijk recycling van afvalproducten. De reststroom die overblijft wordt bij voorkeur gebruikt om energie op te wekken. Het streven moet zijn: 1) voorkomen van afval, 2) hergebruik en 3) recycling.

138.   Zwerfafval terugdringen

Ondergrondse afvalbakken maken een wijk schoner en netter. Ze voorkomen zwerfafval. Daarnaast kunnen gemeenten de inzameling van zwerfafval aanmoedigen door vrijwilligers te faciliteren, bijvoorbeeld door materiaal voor de inzameling gratis ter beschikking te stellen.