Meld u aan voor onze nieuwsbrief


gezin

Het CDA wil de komende jaren juist aan onze gemeenschappen bouwen.
We verzetten ons tegen zaken die de samenleving aantasten, zoals criminaliteit, drugsgebruik en alcoholgebruik onder jongeren. Met goede ondersteuning helpen we mensen die aan de kant staan. Voor gezinnen, die hard in hun portemonnee worden geraakt, zetten we ons als gezinspartij extra in.

Gezinsvriendelijke gemeente
Mensen met kinderen vragen om ruimte voor groen, wonen op maat en voor bedrijvigheid. We maken ons sterk voor voldoende wandelen fietspaden die de gemeente verbinden met de buitengebieden. Ook in onze gemeente is vraag naar de combinatie van wonen, werken en recreëren. In nieuwbouw en renovatieprojecten moet er ruimte voor zijn.

 

Standpunten:

43.     30 kilometer per uur

Het CDA stelt als ambitie: géén verkeersdoden in 30 kilometer-gebieden en woonerven, géén ernstig gewonden op schoolroutes, iedereen rijdt in de woonwijk maximaal 30 kilometer per uur. De infrastructuur moet het logisch maken dat in woonwijken de snelheden onder de 30 kilometer per uur liggen. Daarvoor wordt de weg in samenspraak met de bewoners snelheidsremmend ingericht. Kwetsbare verkeersdeelnemers kunnen gerust op pad in de eigen wijk.

44.     Veilig naar school

Gevaarlijke verkeerssituaties rond schoolroutes worden geëlimineerd. Druk gebruikte routes worden in het straatbeeld zichtbaar gemaakt voor alle weggebruikers. De gemeente stelt een fonds in van waaruit scholen kunnen investeren om het verkeersveiligheidslabel te bemachtigen. Snelheidscontroles binnen de bebouwde kom worden gericht ingezet.

45.     Kindvriendelijke gemeente

Kinderen moeten buiten kunnen spelen. Het is daarom van belang dat elke buurt beschikt over een trapveldje of pannaveldje voor de jeugd. De inrichting vindt in overleg met de (kinderen in de) wijk of buurt plaats.

46.     Hondenbeleid

Een aantrekkelijke leefbare gemeente heeft een  hondenbeleid dat  let op  het gedrag van de baasjes. Zij dienen hondenpoep op te ruimen en hun hond weg te houden van kinderspeelplaatsen. Voor de honden zelf moeten voldoende uitrengebieden aanwezig zijn. De opbrengst van de hondenbelasting moet gebruikt worden voor voorzieningen voor honden en hondenbezitters.

48.     Onderlinge contacten stimuleren

De gemeente steunt initiatieven die contacten met ouderen tot stand brengen. Een actieve en regisserende rol is daarbij gepast, waarbij de maatschappelijke stage of ‘gezinnen die ouderen adopteren’ als voorbeelden kunnen gelden. Veel kinderdagverblijven organiseren ontmoetingen tussen kleine kinderen en ouderen.

58.     Gezinnen kennen

De gemeente investeert in informatie over de gezinnen die al ondersteuning krijgen en weet wie de ondersteuning verleent. De gemeente grijpt de kans om het totaal aan instellingen rond jeugdzorg op elkaar af te stemmen. De wethouder jeugd en gezin functioneert als een regisseur tussen instellingen. Daarmee wordt voorkomen dat de hulp aan jongeren blijft steken op discussies tussen instellingen.

60.     Ondersteuning voor ouders

Het Centrum voor Jeugd en Gezin blijft zich bezighouden met de ondersteuning van die ouders die concrete opvoedingsvragen hebben. De centra stimuleren ook contacten tussen ouders die elkaar behulpzaam kunnen zijn.

Vanuit het gezichtpunt CDA-gezinspartij, zal nauwlettend worden toegezien op de invulling van de CJG-taken.

92.     Sociaal, Cultuur en Educatiefonds

Maatschappelijke participatie van kinderen in gezinnen met een minimum-inkomen wordt door de gemeente financieel ondersteund. Gebruik van het bestaande SCE-fonds (Sport, Cultuur en Educatiefonds) wordt gestimuleerd. CDA vindt het terecht dat kinderen door hun kwetsbare positie eerder extra beroep kunnen  doen op het SCE-fonds dan volwassenen. Belangrijk is het dat de regeling bekend worden bij de relevante doelgroepen en dat deze er dan gebruik van maken.

93.     Kwijtschelding

Het CDA vindt dat het huidige beleid van kwijtschelding van de OZB, afvalstoffenheffing en rioolrecht voor mensen met alleen een minimuminkomen moet worden voortgezet. Een vermogenstoets wordt net als bij alle andere vormen van financiële ondersteuning door de gemeente bij de bepaling van het gezinsinkomen uitgevoerd. Gerichte communicatie op de doelgroep is noodzakelijk.