Meld u aan voor onze nieuwsbrief


mkb

Een samenleving waarin iedereen erbij hoort heeft behoefte aan een gezonde economie en goede werkgelegenheid. Hoewel gemeenten slechts deels de economische ontwikkeling kunnen beïnvloeden, is vooral het midden- en kleinbe-drijf (MKB) afhankelijk van lokale keuzes. Zonder groei van de lokale economie komt er geen werkgelegenheid bij. De gemeente creëert randvoorwaarden voor die noodzakelijke groei en ondersteunt bedrijven. Maar zij gaat niet voor de individuele ondernemer keuzes maken.

Standpunten:

110. Ondernemersfonds

Met instemming van ondernemers kan de gemeente een fonds instellen van waaruit initiatieven van georganiseerde ondernemers worden gefinancierd.
Het CDA wil ‘freeridersgedrag’ (niet meebetalen, wel meeprofiteren) van het grootwinkelbedrijf of andere tegengaan: alle ondernemers betalen aan het fonds mee en beheren het fonds ook zelf. De heffing kan bijvoorbeeld via de OZB of de reclamebelasting.

111. Kleine detailhandel

Het CDA hecht aan het bestaan van de kleinere winkelcentra De Gouwe en Nieuweland. Voor het winkelcentrum De Gouwe wordt in samenspraak met de ondernemers een toekomstvisie ontwikkeld voor de langere termijn.

De kleine detailhandel, met name zelfstandigen, staat onder druk. Maar ze bepalen ook het succes van de gemeente. De gemeente voert een actief leegstandsbeleid door een leegstandsverordening aan te nemen. De gemeente gaat het gesprek aan met de verhuurders van bedrijfspanden over de hoogte van huren of tijdelijke bestemmingen.

112. Midden- en kleinbedrijf

Om startende bedrijven te ondersteunen, organiseert de gemeente samen met de ondernemersvereniging, uitwisseling tussen nieuwe en ervaren ondernemers. De gemeente stemt de opleidingsen reintegratietrajecten voor uitkeringsgerechtigden af met de ondernemersvereniging op de behoefte aan lokaal (winkel) personeel. De gemeente gaat bij (ver) bouwplannen van winkeliers terughoudend om met welstandseisen. Als een bedrijf ergens niet binnen de regels past laat de gemeente het daar niet bij, maar zoekt met de ondernemer actief mee naar andere mogelijkheden.

113. Visie op oude dorpskern

De Gemeente ontwikkelt een toekomstvisie voor de langere termijn voor de oude dorpskern (Beschermd dorpsgezicht). Dit in samenwerking met Vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht die streeft naar een aantrekkelijke woonwerkomgeving in dit gebied met kleinschalige detailhandel, ambachtelijke ondernemingen of andere passende activiteiten.

113. Bereikbaarheid van bedrijven

Bedrijventerreinen zijn goed bereikbaar, ook voor het zwaardere verkeer. Nieuwe vormen van collectief vervoer kunnen bevorderd worden via parkmanagement. Ook digitale bereikbaarheid door glasvezel wordt in het parkmanagement meegenomen. Flexibele venstertijden voor stiller bevoorradingsverkeer zijn gewenst.

114. Parkeren

Het CDA vindt dat voor parkeren bij winkelcentra in Barendrecht niet moet worden betaald.

115. Verkeers- en vervoersbeleid

Het verkeers- en vervoersbeleid is gericht op drie speerpunten: 1) bereikbaarheid, 2) verkeersveiligheid en 3) het bevorderen van duurzame vormen van mobiliteit.

116. Autoverbinding onder A29

De autoverkeerverbindingen tussen Barendrecht-Centrum en Barendrecht-Carnisselande vragen voortdurend de aandacht. Een studie moet uitwijzen wat de verkeerstechnische en financiële consequenties zijn voor het realiseren van een tweede autoverbinding onder de A29. Indien een veilige en betaalbare verbinding tot de mogelijkheid behoort, zal deze verbinding gerealiseerd moet worden.

117. Openbaar vervoer

Het gebruik en het functioneren van het openbaar vervoer wordt bevorderd.

118. Fietsen

Het CDA vindt een goede bereikbaarheid van wijken per fiets belangrijk. De onderlinge verbinding van fietsroutes en recreatieve fietsroutes in het buitengebied en langs de Oude Maas verdienen aandacht. De veiligheid van fietser en wandelaar op de bedrijventerreinen is een punt van aandacht bij de (her)ontwikkeling.

119. Zelfstandigen zonder personeel

Voor zelfstandigen zonder personeel wordt het in de bestemmingsplannen makkelijker gemaakt om een eigen bedrijf aan huis te vestigen. In het aanbestedingsbeleid wordt ruimte gegeven aan kleine zelfstandigen en kleine bedrijven om mee te dingen naar opdrachten. Bijvoorbeeld ook door het opdelen van grotere opdrachten.

120. Koopzondag

Het CDA kiest voor het voorkomen van ongeclausuleerde uitbreiding van de 24-uurs economie in haar gemeente. Het CDA is tegen uitbreiding van het huidige beleid rondom zondagsopenstelling.

121. Social return

Werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kan opgenomen worden in het aanbestedingsprotocol. In het Sociaal Akkoord is afgesproken dat overheid en werkgever zich verplichten om een aantal mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen. Als deze doelstelling niet wordt gehaald zal alsnog een quotumregeling worden ingevoerd.

122. Ondernemen stimuleren

Met kleine maatregelen kunnen mensen verleid worden om een eigen bedrijf te beginnen. Bijvoorbeeld door de bibliotheek te vragen alle kennis over ondernemen samen te brengen. Of door met scholen en ondernemersverenigingen afspraken te maken over goede gastlessen.

123. Regionale samenwerking

Barendrecht zoekt regionaal samenwerking op ondermeer de gebieden vervoer, infrastructuur, economie, duurzaamheid en groen. Het CDA vindt dat de raad actief moet participeren om het Barendrechtse belang in te kunnen brengen. Het platform hiervoor is de Metropool Rotterdam Den Haag (MRDH) in wording.

124. Nieuw Reijerwaard

Samen met de buurgemeenten is met succes ruimte gecreëerd voor nieuwe activiteiten in de Agrologistiek. Daardoor ontstaat er nieuwe bedrijvigheid waarin waarde toegevoegd kan worden aan bestaande producten en producten afkomstig uit de voedings- en genotmiddelenindustrie. Zo ontstaat ook nieuwe werkgelegenheid in de regio. De risico’s zijn door de gefaseerde aanpak beperkt.

125. Lessen in groen

Het cliché dat kinderen vaak niet weten waar ons voedsel vandaan komt gaat helaas maar al te vaak op. Daarmee komen kinderen op afstand te staan van natuur en landbouw. Op bezoek bij de tuindervereniging of de stadstuin van Edudelta, als onderdeel van het lesprogramma, laat hen met dat deel van de voedselvoorziening en natuur kennismaken. Hierin past ook kennisnemen van de distributie van deze goederen via het handelscentrum en de Greenery