Meld u aan voor onze nieuwsbrief


groenonderhoud

Samenlevingsgericht werken

Er kan meer gebruikgemaakt worden van de denkkracht van de inwoners, en de bereidheid van velen om inspanningen te leveren voor een betere leefomgeving. Het is nu juist de politieke uitdaging de vitaliteit in de samenleving aan te boren en te benutten. Daarmee zetten we de beweging in van vrijblijvendheid (de gemeente weet het toch altijd beter) naar betrokkenheid. Dat vraagt een bepaalde manier van werken.

Standpunten:

1. Onderhoud openbare ruimte bepalen

Met bewoners van wijken wordt elke 4 jaar het onderhoud van groen, straten en pleinen bekeken en besproken. Wensen die binnen het vastgestelde meerjaren-budget passen, worden door de gemeen-te dan ook vastgelegd en het onder-houdsprogramma wordt erop aangepast.

2. Inwoners stellen prioriteit rond veiligheid

De inzet van politie wordt het beste lokaal geregeld. De burgemeester gaat in gesprek met inwoners om prioriteiten per gebied vast te stellen. Zo wordt gericht gewerkt aan een groter veiligheidsgevoel en leefbaarheid. Wij noemen dit “De buurt bestuurt”.

3. Mening burgers

De gemeente hecht bij het maken van plannen aan de mening van burgers en ondernemers. Om teleurstelling achteraf
te voorkomen moet vooraf voor alle partijen duidelijk zijn op welke punten belanghebbenden invloed hebben of kunnen hebben op het te voeren beleid. Vooraf wordt dit duidelijk in een communicatieplan opgenomen.