Meld u aan voor onze nieuwsbrief


ouderen

Zorg efficiënt én dichtbij

In de zorg is voorkomen bij uitstek beter dan genezen. Dat vraagt om een zo gezond mogelijke levensstijl. Om investe-ren in voorzieningen die sport en bewe-gen stimuleren en goede voorlichting om ongezond gedrag tegen te gaan. Het vraagt vroegtijdige signalering als er iets mis dreigt te gaan met kinderen.
Als het gaat om het voorkomen van ziekte en het behoud van welzijn, stellen we de levensloopbenadering centraal. Die benadering gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid van iedere burger voor de gewenste kwaliteit van het leven, nu en op latere leeftijd. De gemeente ondersteunt waar nodig de zelfredzaamheid van burgers en voorziet in een woon-, zorg- en welzijnsomgeving voor ouderen en zij die leven met beperkingen.

Standpunten:

16. Gemeentelijke organisatie dienst-baar

De gemeente Barendrecht past zich aan op de flexibele werktijden van mensen. Avondopenstellingen, het werken op afspraak en het bezoeken van ouderen, die zelf niet naar de balie kunnen komen, zijn voorbeelden van klantgerichte dienstverlening voor alle inwoners.

36. Lokale woningmarkt in beweging krijgen

De woningbouw heeft het nog steeds moeilijk. Het bevorderen van de door-stroom op de lokale woningmarkt vraagt maatwerk. Meer dan ooit is samenwer-ken van groot belang. Het CDA zoekt nieuwe vormen van samenwerking tussen gemeente, corporaties, ontwikke-laars en zorg- en welzijnsaanbieders, om zo de doelgroepen (starters en ouderen) te helpen aan een betaalbare c.q. ge-schikte woning.

37. Lokale projecten

Ouderen moeten zo lang mogelijk zelf-standig kunnen wonen, zoveel mogelijk met behoud van hun sociale netwerk. De
gemeente stimuleert de bouw van voldoende levensloopbestendige wonin-gen en aanleunwoningen bij zorgcom-plexen. Voorbeeldlocaties zijn: de uitbreiding van het complex Borgstede , locatie Rabobank en Postkantoor/ Brandweergarage, schoolcomplex aan de Botter.

47. Vereenzaming tegengaan

Vereenzaming is een groot risico als ouderen langer zelfstandig blijven wonen.
Het CDA zet in op het betrekken van ouderenbij activiteiten. De ouderenbon-den, vrijwilligers en mantelzorgers spelen hierbij een grote rol. Actieve voorlichting door huisbezoek aan 75-plussers kan een goed middel zijn.

48. Onderlinge contacten stimuleren

De gemeente steunt initiatieven die contacten met ouderen tot stand bren-gen. Een actieve en regisserende rol is daarbij gepast, waarbij de maatschappe-lijke stage of ‘gezinnen die ouderen adopteren’ als voorbeelden kunnen gelden. Veel kinderdagverblijven organi-seren ontmoetingen tussen kleine kinderen en ouderen.

49. Steunpunt mantelzorg

Ouderenadviseurs en het Steunpunt Mantelzorg hebben in samenwerking met ouderen- en welzijnsorganisaties een belangrijke taak bij de individuele hulp-vraag van ouderen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. De ouderenadvi-seur kan vraag en aanbod bij elkaar brengen.

50. Buurtzorg

Zorg moet zo dicht mogelijk bij huis worden georganiseerd. Zorg en welzijn op wijkniveau maakt het mogelijk om de eigen kracht van burgers te stimuleren en de directe omgeving van buren en vrienden te betrekken.

51. Mantelzorgers ontlasten

Ondersteuning van mantelzorgers door respijtzorg, emotionele en praktische hulp, is van groot belang. Respijtzorg is zorg aan een zorgbehoevende, met als doel om diens mantelzorger(s) vrijaf te geven. Het zijn personen die, beroeps-matig of vrijwillig, voor een tijdje de mantelzorg overnemen. De gemeente komt mantelzorgers tegemoet komen in de kosten voor kinderopvang door dit in het eigen gemeentelijk beleid te regelen.

52. Slimme zorg

Innovatieve technische oplossingen kunnen inwoners enorm ondersteunen. Mantelzorgers kunnen via een website het overzicht van alle voorzieningen beter bewaken. Steeds meer ouderen kunnen uit de voeten met internet.
Door gerichte online platforms in te richten kunnen zij ook daar sociale contacten blijven opdoen.

53. Voorzieningen in directe omgeving

Te vaak wordt ervan uitgegaan dat ouderen als vanzelf naar buurtcentra gaan. Voor veel minder mobiele ouderen is dat echter niet het geval. Een gemeen-schappelijke ontmoetingsruimte kan in samenspraak met woningcorporaties en kerkelijke organisaties met gebouwen realiseren. Daarover worden afspraken gemaakt.

54. Bereikbaarheid voorzieningen

Voorzieningen moeten voor ouderen goed bereikbaar zijn. Naast “vervoer op maat” kan gedacht worden aan speciale parkeerplaatsen voor ouderen die niet in aanmerking komen voor een invalideparkeerplaats in de buurt van voorzieningen.