Meld u aan voor onze nieuwsbrief


euromunten_vallend

Wel in geld uit te drukken

Het grootste deel van de gemeentebegro-ting bestaat uit geld via de Rijksoverheid. Slechts een beperkt aandeel komt uit lokale heffingen en belastingen. In beide gevallen is er sprake van belastinggeld, opgebracht door de inwoners van de gemeente. We hebben de overtuiging dat we ook duurzaam moeten omgaan met de financiële middelen die voorhanden zijn. Nog veel nadrukkelijker in tijden van bezuinigingen.
Uitgangspunten voor het financieel beleid van het CDA zijn: zorgvuldigheid, spaar-zaamheid, transparantie en gematigde lokale lasten. Tevens is uitgangspunt dat gemeentelijke heffingen, rechten en leges kostendekkend zijn.

Standpunten:

93. Kwijtschelding

Het CDA vindt dat het huidige beleid van kwijtschelding van de OZB, afvalstoffen-heffing en rioolrecht voor mensen met alleen een minimuminkomen moet worden voortgezet. Een vermogenstoets wordt net als bij alle andere vormen van financiële ondersteuning door de ge-meente bij de bepaling van het gezinsin-komen uitgevoerd. Gerichte communica-tie op de doelgroep is noodzakelijk.

140. Lokale heffingen

De Onroerend Zaak Belasting (OZB–heffing) volgt als regel de trendmatige verhogingen volgens de index van het CPB (Centraal Planbureau).
Rioolheffing en afvalstoffenheffing blijven voorbeelden van gesloten financiering; de kosten worden rechtstreeks in rekening gebracht bij de burger. De opbrengst van de hondenbelasting wordt volledig ge-bruikt voor de uitvoering van het honden-beleid.