Meld u aan voor onze nieuwsbrief


Samenwerking

Naar een ondersteunende lokale overheid

De gemeente Barendrecht is allereerst een ondersteuner van de initiatieven en prioriteiten van mensen. In een betrokken samenleving nemen mensen met elkaar initiatieven om problemen op te pakken. De gemeentelijke overheid moet daarbij dienstbaar en betrouwbaar zijn en ruimte bieden aan die initiatieven. Ook als daarvoor eigen regels moeten wijken. In een steeds complexer wordende samen-leving kunnen problemen alleen worden opgelost door samenwerking. Dat bete-kent dat onze gemeentebestuurders positief staan ten opzichte van nieuwe initiatieven. En het vraagt ook dat we inwoners actief uitnodigen om mee te denken en mee te doen.

Standpunten:

9. Samenwerken voor cultuur

Het in stand houden van grote instellin-gen voor podiumkunsten en musea is in de eerste plaats een opgave voor cen-trumgemeenten. Het CDA is groot voorstander van samenwerking tussen deze grote cultuurinstellingen met kleinere voorzieningen in de omliggende gemeenten en onderlinge samenwerking van die kleinere voorzieningen onderling.

24. Heldere doelen

De gemeenteraad geeft duidelijk aan wat de gemeenten willen bereiken met de BAR-samenwerking. Een goede opdracht vooraf en controle achteraf zijn nodig. Samenwerking mag niet ten koste gaan van de democratische regels in ons openbaar bestuur.

25. Zelfstandige gemeente

De gemeenten Barendrecht, Albrands-waard en Ridderkerk blijven zelfstandige gemeenten met ieder een eigen college en gemeentebestuur.

26. Over de eigen grenzen heen

Naast de BAR samenwerking gericht op de gemeentelijke beleidsterreinen is afstemming op een hoger schaalniveau voor bijvoorbeeld openbaar vervoer, waterhuishouding, veiligheid e.a. ge-wenst. Barendrecht participeert daarom in het opzetten van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag.

36. Lokale woningmarkt in beweging krijgen

De woningbouw heeft het nog steeds moeilijk. Het bevorderen van de door-stroom op de lokale woningmarkt vraagt maatwerk. Meer dan ooit is samenwer-ken van groot belang. Het CDA zoekt nieuwe vormen van samenwerking tussen gemeente, corporaties, ontwikke-laars en zorg- en welzijnsaanbieders, om zo de doelgroepen (starters en ouderen) te helpen aan een betaalbare c.q. ge-schikte woning.

49. Steunpunt mantelzorg

Ouderenadviseurs en het Steunpunt Mantelzorg hebben in samenwerking met ouderen- en welzijnsorganisaties een belangrijke taak bij de individuele hulp-vraag van ouderen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. De ouderenadvi-seur kan vraag en aanbod bij elkaar brengen.

75. Samenwerking

Om incidenten te voorkomen en aan te kunnen pakken brengt de gemeente samenwerking tot stand tussen welzijns-instellingen, GGD, GGZ, maatschappelijk werk, politie, BOA’s en veiligheidshuizen. Dat kan door bijvoorbeeld de nodige voorwaarden te stellen aan subsidies.

113. Visie op oude dorpskern

de Gemeente ontwikkelt een toekomstvi-sie voor de langere termijn voor de oude dorpskern (Beschermd dorpsgezicht). Dit in samenwerking met Vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht die streeft naar een aantrekkelijke woonwerk-omgeving in dit gebied met kleinschalige detailhandel, ambachtelijke ondernemin-gen of andere passende activiteiten.

123. Regionale samenwerking

Barendrecht zoekt regionaal samenwer-king op ondermeer de gebieden vervoer, infrastructuur, economie, duurzaamheid en groen. Het CDA vindt dat de raad actief moet participeren om het Barendrechtse belang in te kunnen brengen. Het platform hiervoor is de Metropool Rotterdam Den Haag (MRDH) in wording.