Meld u aan voor onze nieuwsbrief


School Smitshoek

Niets heeft zoveel impact op een goede sociale integratie als onderwijs. Onder-wijs vergroot de kansen van kinderen, jongeren en ouderen. De bevoegdheid van gemeenten op het gebied van onderwijs is niet groot. Dat geeft veel scholen de positieve vrijheid om zelf te bepalen hoe goed onderwijs eruitziet. Wel zijn scholen partners bij het signale-ren en oplossen van problemen. Er is extra aandacht nodig voor sociale uitsluiting van kinderen en het verbeteren van leerprestaties.

Standpunten:

100. Schoolgebouwen

De gemeente is een betrouwbare partner als het om de (nieuw)bouw van scholen gaat. Het geld voor groot onderhoud gaat rechtstreeks naar schoolbesturen. Ook op het gebied van bouw kan de gemeen-te meer op basis van vertrouwen werken door de gemeente niet zelf, maar de scholen een huisvestingsplan te laten maken. Of door de Rijksmiddelen recht-streeks aan scholen of schoolorganisa-ties ter beschikking te stellen.
Multifunctioneel gebruik van de scholen staat daarbij voorop. Het CDA streeft naar een brede buurtschool als spil in de wijk als een ontmoetingsplek die ook ’s avonds en in het weekend optimaal benut wordt. Het vergroot de sociale samen-hang en het gevoel van veiligheid.

101. Leerlingenvervoer

Bij leerlingenvervoer staat het belang van het kind voorop. De gemeente maakt gebruik van de mogelijkheid om veilig-heidseisen te stellen, zoals winterban-den. Waar mogelijk wordt er samenge-werkt met het regulier openbaar vervoer door verplaatsing van haltes of aanpas-sing van busroutes en -tijden.
102. nieuwe schooltijden
Ouders hebben vaak moeite om school en werk te combineren. De gemeente faciliteert nieuwe schooltijden waarbij dagprogramma’s ontstaan voor kinderen. In brede scholen ligt het accent op meer effectieve onderwijstijd voor jonge leerlingen met een (taal-)achterstand.

103. Keuzevrijheid van ouders

Het CDA staat voor de keuzevrijheid van ouders als het om scholen gaat.
De vrijheid om te kunnen kiezen tussen bijzondere of openbare scholen moet blijven bestaan.

104. Leerplicht

De kwaliteit van onderwijs staat voorop! Belangrijk is het goed functioneren van de controle op de leerplicht zodat school-verzuim wordt tegengegaan. De scholen, de gemeente en de Onderwijsinspectie werken samen in de controle op het presteren van de school. Voor het CDA is goed onderwijs een speerpunt. Ongeoorloofd schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten moeten verder terugge-drongen worden. De gemeentelijke leerplichtambtenaar onderhoudt de contacten met scholen, schoolmaat-schappelijk werk en andere partners, zoals politie en jeugdzorg. Laagdrempeli-ge spreekuren op school of in het jonge-rencentrum bieden een vorm van preven-tie ook op dit gebied.

105. Startkwalificatie

Begeleiding naar een baan met een startkwalificatie is een taak van de gemeente. Jongeren tot 23 jaar die uitvallen worden teruggeleid naar school of naar een baan. Als dit niet lukt, volgt een reboundvoorziening. Dat betekent dat de jongeren verplicht worden een programma te volgen gericht op onder-wijs en gedragsveranderingen. Het doel is na enige tijd hun onderwijstraject in het reguliere voortgezet onderwijs op korte termijn te vervolgen. Het CDA vindt dat jongeren hun talenten optimaal moeten benutten en jongeren kunnen daarom niet van school zonder diploma.

106. Lezen en rekenen

Kinderen van ouders die voorlezen of helpen met rekenen presteren beter op school. De scholen zetten samen met de gemeente een programma op om de betrokkenheid van ouders bij lezen en rekenen actief te vergroten. Samen met bibliotheken wordt het lezen bevorderd.

107. School in de wijk

Schoolgebouwen in woonwijken kunnen ook na sluitingstijd hun onderwijsfunctie behouden. Doordat het schoolplein openbaar speelterrein is. Of door er bijvoorbeeld ’s avonds onderwijs of cursussen aan senioren of andere doelgroepen te organiseren.