Meld u aan voor onze nieuwsbrief


VEILIGHEID_02

Onveiligheid voorkomen en bestrijden

Veiligheid is een fundamenteel recht voor elk mens. De overheid heeft als enige het recht dwangmaatregelen te nemen om de veiligheid in de samenleving te verzeke-ren. Maar veiligheid is wel een zaak van iedereen.
De veiligheid van een samenleving hangt samen met de sociale verantwoordelijk-heid die mensen in hun eigen omgeving willen nemen. Een benadering van veiligheid die verdergaat dan de inzet van politie en beveiligers of Bijzonder Opspo-ring Ambtenaren (BOA) is de enige duurzame manier om de lokale samenle-ving veiliger te maken. Of om onveilig-heid in de toekomst te voorkomen.

Samenlevingsgericht werken

Er kan meer gebruikgemaakt worden van de denkkracht van de inwoners, en de bereidheid van velen om inspanningen te leveren voor een betere leefomgeving. Het is nu juist de politieke uitdaging de vitaliteit in de samenleving aan te boren en te benutten. Daarmee zetten we de beweging in van vrijblijvendheid (de gemeente weet het toch altijd beter) naar betrokkenheid. Dat vraagt een bepaalde manier van werken.

Standpunten:

2. Inwoners stellen prioriteit rond veiligheid

De inzet van politie wordt het beste lokaal geregeld. De burgemeester gaat in gesprek met inwoners om prioriteiten per gebied vast te stellen. Zo wordt gericht gewerkt aan een groter veiligheidsgevoel en leefbaarheid. Wij noemen dit “De buurt bestuurt”.

26. Over de eigen grenzen heen

Naast de BAR samenwerking gericht op de gemeentelijke beleidsterreinen is afstemming op een hoger schaalniveau voor bijvoorbeeld openbaar vervoer, waterhuishouding, veiligheid e.a. ge-wenst. Barendrecht participeert daarom in het opzetten van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag.

44. Veilig naar school

Gevaarlijke verkeerssituaties rond schoolroutes worden geëlimineerd. Druk gebruikte routes worden in het straat-beeld zichtbaar gemaakt voor alle weggebruikers. De gemeente stelt een fonds in van waaruit scholen kunnen investeren om het verkeersveiligheidsla-bel te bemachtigen. Snelheidscontroles binnen de bebouwde kom worden gericht ingezet.

68. Politie in de buurt

Het politiebureau of een andere vorm van direct contact met de politie moet dicht bij huis blijven en publieksvriendelijke openingstijden hebben. Aangifte doen via internet wordt bevorderd. De wijkagent moet zichtbaar zijn voor de buurt en 80 procent van zijn of haar tijd in de buurt actief zijn.

69. Buitengewoon opsporingsambtenaren

De BOA’s moeten niet alleen ingezet worden in het centrum, maar ook in de woonwijken. De inzet moet flexibel zijn, zodat er gereageerd kan worden op overlast.

70. Vrijwillige politie

Door de vrijwillige politie kunnen burgers een waardevolle bijdrage leveren aan de veiligheid in hun eigen omgeving. De vrijwillige politie kan worden ingezet bij evenementen en toezicht op straat.

70. Vrijwillige politie

Door de vrijwillige politie kunnen burgers een waardevolle bijdrage leveren aan de veiligheid in hun eigen omgeving. De vrijwillige politie kan worden ingezet bij evenementen en toezicht op straat.

71. Alcoholbeleid

Bij veel gevallen van overlast speelt alcohol een rol. De leeftijdsgrens van 18 jaar voor aankoop van alcohol wordt streng gehandhaafd in samenspraak met de winkeliers. Bij evenementen wordt evenementenbier (met een lager alcohol-percentage) geschonken. Leeftijdsafhan-kelijke sluitingstijden worden in overleg met de horecaexploitanten ingevoerd. Voor alcohol en drugs is voorlichting aan ouders belangrijk om hen op hun verant-woordelijkheid aan te kunnen spreken.
Problematisch alcoholgebruik door jongeren onder de 18 jaar dient te worden aangepakt. De gemeente zal hierop samen met de ouders, scholen en de verkopers van alcohol (supermarkten, cafés, sportkantines et cetera) een proactief beleid voeren en optreden als de regels worden overtreden. Happy hours worden verboden.
De gemeente is verantwoordelijk voor de handhaving en hoort dit actief op te pakken. De burgemeester moet BOA’s aanstellen die binnen de gemeente controleren of bijvoorbeeld de geldende leeftijdsgrenzen worden nageleefd. Het CDA vindt dat wanneer supermarkten of detailhandelaren drie keer in een jaar de regels overtreden, de burgemeester actief gebruik moet maken van zijn bevoegdheid om de alcoholverkoop tijdelijk te verbieden. Dit alles moet vastgelegd worden in een gemeentelijke verordening.

72. Cameratoezicht

Cameratoezicht is een effectief middel om vandalisme of inbraken op industrie-terreinen te verminderen. De gemeente ondersteunt met een mobiele camera de politie bij het voorkomen van escalaties in het uitgaansgebied en bij tegengaan van geweld. Kwetsbare plekken in Barend-recht zijn: het NS station, winkelcentra en rondom horecagelegenheden.

73. Coffeeshops

Het CDA ontmoedigt drugsgebruik en in Barendrecht worden coffeeshops niet toegestaan.

74. Vandalisme

Gemeente stelt zich ten doel kleine vernielingen in de openbare ruimte. Om inwoners bewust te maken van de impact van vandalisme wordt jaarlijks een overzicht van de gemaakte herstelkosten gepubliceerd. De schade wordt verhaald op de daders.

75. Samenwerking

Om incidenten te voorkomen en aan te kunnen pakken brengt de gemeente samenwerking tot stand tussen welzijns-instellingen, GGD, GGZ, maatschappelijk werk, politie, BOA’s en veiligheidshuizen. Dat kan door bijvoorbeeld de nodige voorwaarden te stellen aan subsidies.

76. Brandweer en brandpreventie

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor de brandweer. Zij kennen de omgeving goed, zorgen voor betrokkenheid bij de woonplaats en houden de brandweerzorg betaalbaar. De jaarlijkse brandweerrap-portages moeten inzicht verschaffen in het wel en wee van de (lokale) vrijwil-ligers bij de brandweer. Daarvoor worden regelmatig tevredenheidsonderzoeken bij de (regionale) brandweer gehouden.
Brandpreventie moet hoog op de agenda staan. Het installeren van rookmelders wordt bevorderd door voorlichting. Extra controles vinden plaats bij particulier kamerverhuur.

77. Jeugdbrandweer

Het in stand houden van de jeugdbrand-weer wordt gestimuleerd.

78. Rampenbestrijding

Gemeenten moeten zich voorbereiden op eventuele incidenten en crises.
Dan moet de organisatie er staan. Dat vraagt goede (regionale) afspraken en veel oefenen met de politie en de hulp-diensten. In het rampenplan en bij de nazorg bij rampen worden ook kerken en andere religieuze gemeenschappen betrokken.

79. Blauw op straat

De ingezette maatregelen uit het actie-plan “meer blauw op straat” wordt verder geïmplementeerd.

80. Veiligheidsthema’s

De prioriteiten van de veiligheidsthema’s liggen bij: overlastgevende jeugd, alcohol en drugs, huiselijk geweld, woningin-braak, fietsendiefstal en georganiseerde criminaliteit.

81. Veiligheidsbeleid

Het veiligheidsbeleid wordt onder regie van de gemeente, samen met partners in de veiligheidsketen, ontwikkeld tot een sluitende aanpak van preventie tot repressie. Tot deze partners behoren in ieder geval: jongerenwerkers, politie, openbaar ministerie, woningbouwcorpo-raties, jeugdzorg en bewonersverenigin-gen.