Meld u aan voor onze nieuwsbrief


Duurzaamheid is een belangrijke drijfveer voor het handelen van het CDA. We vinden het daarom belangrijk dat de gemeente in haar doen en laten nadenkt over de gevolgen van haar handelen. Geen enkele keuze mag de keuzevrijheid van toekomstige generaties in de weg staan. Barendrecht ambieert een koplo- perspositie in de regio als het gaat om duurzaamheid.
We streven een evenwicht na van people, planet en profit. Bij alle activiteiten dienen mens en planeet niet ondergeschikt te worden gemaakt aan het geld. Bij de interne bedrijfsvoering van de gemeente geeft de gemeente het goede voorbeeld.
Het CDA vindt dit belangrijk vanuit haar kernprincipes Rentmeesterschap en Solidariteit. We hebben het recht op gebruik van deze aarde maar we moeten diezelfde aarde wel schoon en met voldoende natuurlijke bronnen voor onze kinderen achterlaten. Het vraagt om een grote saamhorigheid voor het heden en de toekomst om met elkaar verantwoordelijk te zijn voor deze aarde en de samenle- ving.
Het CDA onderstreept de noodzaak de teruggang van de biodiversiteit een halt toe te roepen. De ontwikkeling van de Zuidpolder is een van de middelen om dit doel in Barendrecht te bereiken, maar ook het aanbrengen van milieuvriendelijke oevers bij de wijksloten dragen hier aan bij.
Het CDA wil meer ruimte geven aan creatievere organisatievormen zoals publiek-private samenwerking, coöpera- ties en concessiemodaliteiten; vormen waarbij eerder naar de private en maat- schappelijke kant wordt gekeken dan naar de overheid. Kleinschalige decentrale energieopwekking sluit aan op onze wens om de samenleving het voortouw te laten nemen en geeft goede kansen voor een breed gedragen aanpak gericht.
Op dit moment passen consumenten al toe: wind-energie, zonne- energie, brand- stofcelinstallaties, micro of normale warmte-kracht koppelingen, biomassa – vergistinginstallaties, gebruik warmte
opslag en koeling via grondwater en gebruik van aardwarmte.
De lokale economie dient te verduurza- men in de zin dat er gericht toegewerkt wordt naar vrijwel totale recycling van grondstoffen ( “circulaire economie”), zuinig gebruik van (vervuilende)
energie en afweging van menselijke gevolgen naast die van financiële.

Standpunten:

133. Zonne-energie


Samen met de provinciale overheid kunnen gemeenten een fonds inrichten om bedrijven en particulieren te steunen in het vervangen van oude asbestdaken door zonnepanelen.

duurzaamheid 1

CDA-Barendrecht