Speerpunten verkiezingen 2022

400 Joningen (Jongeren woningen)
Voor jongeren/starters is het vinden van een betaalbare woning vrijwel onmogelijk geworden. Als gemeente kunnen we helpen dit probleem op te lossen door snel veel woningen te realiseren. Daarom faciliteert de gemeente met spoed 400 duurzame woningen voor Barendrechtse starters. Voor senioren ondersteunen wij het faciliteren van voorzieningen dichtbij, zodat zij langer zelfstandig kunnen wonen.

 

Betaalbare (doorstroom)woningen voor iedereen
Een voor alle Barendrechters aantrekkelijke en betaalbare woonomgeving, met veel groen en voorzieningen, waarbij recreatie en (thuis)werken hand in hand gaan, komt samen in het plan Stationstuinen. Het CDA zet maximaal in op realisatie van dit plan met als doel 4.000 nieuwe woningen te realiseren in een ‘Hip&Happening’-omgeving. Wij zien in Stationstuinen een voorbeeld voor verdere woningbouw: publiek-private samenwerking waarbij het nieuwbouwproject in het teken staat van duurzaamheid en verbinding (tussen generaties en achtergronden). Naast dergelijke nieuwbouw, stimuleren en faciliteren we plannen om bestaande gebouwen te transformeren naar meer levensloopbestendige woningen.

 

Verantwoord verduurzamen (2030 energieneutraal)
Het prachtige Barendrecht willen we niet alleen nog mooier maken, maar ook op een verantwoorde wijze doorgeven aan volgende generaties Barendrechters. Dat kan alleen als we nog meer inzetten op verduurzaming langs de lijnen van het Klimaatakkoord (Parijs 2015). Voor nieuwbouw gelden reeds landelijke duurzaamheidsregels. Het CDA zet in op verdere verduurzaming van bestaande woningen met als doel in 2030 de duurzaamste gemeente van Zuid-Holland te zijn. Dat doel bereiken we ook door middel van schoon openbaar vervoer, door het aantal laadpalen voor elektrische auto’s te vergroten en het gebruik van deelauto’s en scooters aan te moedigen. Dit zal niet alleen leiden tot een nog gezondere leefomgeving, maar ook veel werkgelegenheid bieden en woningen in Barendrecht in waarde doen toenemen. De verduurzaming moet wel verantwoord plaatsvinden en passen in het landelijke beeld waar Barendrecht trots op is. Maximaal inzetten op zonne-energie en alternatieven voor CO2-uitstoot staan voorop. Geen ondergrondse CO2-opslag in Barendrecht en windturbines komen niet in de achtertuin of in recreatiegebieden en deze bouwen we alleen als het echt niet anders kan.

 

Uitgaansgebied Barendrecht Valley
In Barendrecht is qua woon- en leefomgeving veel aandacht voor jonge gezinnen/kinderen (speelplaatsen) en (werkende) ouderen. Voor tieners en jongvolwassenen is er nog een wereld te winnen. In samenspraak met deze doelgroepen en de Barendrechtse middenstand en culturele instellingen willen we uitgaans- en samenkomstmogelijkheden creëren en/of vergroten. Een gezellig ontmoetingsplein (naar het voorbeeld van het Doormanplein) alsook een echt uitgaansgebied (muziek, dans, horeca, kunst en cultuur) onder de naam Barendrecht Valley kleuren die wereld in.

 

Ultrasnel internet
Heel Barendrecht wordt voorzien van ultrasnel glasvezelkabel (internet), waardoor digitale bereikbaarheid van en voor elke Barendrechter optimaal is. Ook de gemeente zet zich nog meer in digitaal goed bereikbaar te zijn, door zoveel mogelijk dienstverlening te digitaliseren en daardoor altijd bereikbaar te zijn. Het CDA hecht aan menselijk contact en zal daarom altijd voor persoonlijk contact met de gemeente garant staan. Digitaal omdat het kan, menselijk omdat het moet.

 

Gratis OV: Barendrecht vervoersshuttle
Iedereen moet overal in de gemeente kunnen komen. Dit betekent ook dat openbaar vervoer en vervoer op maat op orde moet zijn.
Binnen Barendrecht willen we graag een andere vorm van OV toevoegen: de Vervoersshuttle. Deze rijdt alleen in Barendrecht tussen belangrijke plaatsen in de gemeente. Deze schuttle zou gratis moeten zijn. Hiermee willen we bereiken dat iedereen overal kan komen en dat daardoor de verkeersbelasting binnen Barendrecht afneemt.

Barendrecht WerkHubs
In het ‘nieuwe normaal’ werken we steeds meer thuis, op afstand of hybride. Voor sommige Barendrechters is thuiswerken een uitkomst, voor andere een (grote) uitdaging. Dichterbij huis of de school van de kinderen werken spreekt veel Barendrechters aan. Daarom realiseren we Barenrecht WerkHubs: moderne werkplekken in een inspirerende en gezellige omgeving. Deze werkhubs komen op verschillende plekken in Barendrecht bij voorkeur geïntegreerd in het winkel- en horecagebied. Hierdoor ontstaat een levendige omgeving waarin lokaal ondernemerschap wordt ondersteund. De Barendrecht WerkHubs kunnen ook voor jongeren een prettige alternatieve leer- en studieplek vormen.

Thuiswerkbouwvergunning
Thuiswerken is enorm toegenomen. Veel Barendrechters combineren zorgtaken met werk. Bestaande woningen zijn vaak niet ingericht op veel thuiswerken. We voeren daarom een ‘werkplekuitbreiding’-uitzondering voor bestaande bestemmingsplannen in: een kleine uit- of opbouw van de woning met als doel een ‘home-office’ te realiseren moet standaard mogelijk zijn. De aanvraag is eenvoudig zonder afbreuk te doen aan het woonbeeld. Door thuiswerken op deze wijze te bevorderen, stellen we werkers in staat privé en werk beter op elkaar af te stemmen. Bovendien draagt thuiswerken (of werken in de Barendrecht WerkHubs) bij aan minder verkeer en daarmee aan een betere en duurzame leefomgeving.

FIXER
De ondernemershelpdesk: voor ondernemers komt er één vast 24/7 aanspreekpunt bij de gemeente: de “fixer”. Nodeloze bureaucratie wordt voorkomen en de coöperatieve grondhouding staat voorop. Geen “ja, maar…”, wel “ja, en…”. De fixer helpt bij het aanvragen van vergunningen, fungeert als spelverdeler tussen de verschillende gemeentelokketen en ondersteunt met kennis en netwerken.

Rijnmond Startup City (RSC)
Steeds meer jongeren starten een bedrijfje. Van webwinkel tot kleine detailhandel, van innovatieve IT-oplossingen tot sport. Wij willen van Barendrecht de broedplaats van startups maken. Is een startup succesvol, dan groeit het uit tot een groter bedrijf en levert het (nog meer) werk op. Een focus op startups op het terrein van (biologische) duurzaamheid ligt voor de hand. Over vijf jaar zijn wij dé Startup City van het Rijnmondgebied. Om dit te realiseren, gaan we intensief samenwerken met Barendrechtse scholen en bedrijfsleven, faciliteren we startups met ruimte (verzamelwerk-gebouwen), startfondsen en netwerken.

Digitale werkgemeente
Er wordt geïnvesteerd in goede (open) netwerkverbindingen in alle publieke ruimtes en glasvezelaansluitmogelijkheden in heel Barendrecht. Dit stelt werkers en ondernemers in staat (veel meer) vanuit huis te werken en digitaal diensten aan te bieden.

Aantrekkelijke Werk-Winkelcentra
In samenspraak met de middenstand en bedrijfsleven investeren we in het aantrekkelijker maken van winkelcentra voor Barendrechters. We bevorderen diversiteit van het winkelstraatbeeld: gezellige koffiebars, boetieks, kledingzaken, detailswinkels, maar ook discounters en dienstverleners. Een ideale mix van winkelaanbod, (flex)werkplekken, horeca en wonen, moet het vestigingsklimaat van ondernemers in Barendrecht positief stemmen.

Lokaal en duurzaam
De gemeente koopt zoveel als mogelijk lokaal in. Daarbij staat inkoop bij (biologisch) duurzame ondernemers voorop.

We laten niemand in de steek
De gemeente neemt een regierol in het faciliteren van werk voor iedereen. Als Barendrechters houden we elkaar vast en trekken we elkaar erbij. Dit betekent dat het lokale bedrijfsleven scholen en opleidingen helpt bij het verzorgen van stageplaatsen en onderwijs geeft in wat het bedrijf jonge Barendrechters te bieden heeft. Vrijwilligers en mantelzorgers worden ondersteund. Participanten doen optimaal mee. Hier geldt nog meer dat de gemeente zich dienstbaar opstelt: luister wat Barendrechters kunnen en willen en help die vraag te vertalen naar mogelijkheden. Ook wordt ingezet op een adequate invulling van de taakstelling voor de opvang van Statushouder in de gemeente. Die ondersteunt, ook in financiële zin, initiatieven die passen in het realiseren van het inburgeringstrajecten, opleidingstrajecten en de toeleiding naar werk.

Sociaal is normaal
We stimuleren dat het Barendrechtse bedrijfsleven kansen biedt aan mensen die graag willen meedoen, maar minder goed en snel mee kunnen komen dan anderen. Sociale werkplekken waarderen we enorm en ondersteunen we waar nodig. We houden elkaar vast, dus iedereen die mee wil doen, mag ook meedoen. Sociaal is normaal.

Veilig dorp voor iedereen
De gemeente zorgt voor een veilig  en schoon dorp. Dit betekent dat het dorp goed is verlicht, geen onkruid of zwerfvuil op straat ligt en bij dreigende verpaupering (huisjesmelkers), (jeugd)criminaliteit of (verkeers)overlast onmiddellijk wordt ingegrepen. De gemeente is uiterst dienstbaar voor ieder Barendrechter die meedoet, maar treedt hard op tegen misstanden.
De gemeente draagt extra zorg voor veilige verkeersroutes van en naar scholen en sportgebieden: goede verlichting en bestrating, camera’s waar nodig en gevaarlijke kruis- of oversteekpunten aanpakken. In Barendrecht moeten ouders/verzorgers hun kinderen met een gerust hart buiten laten spelen, naar school of sport laten gaan.

Door veel uitgaansalternatieven (zoals Barendrecht Valley) komen groepen hangjongeren in de wijken niet of minder voor. Vandalisme, criminaliteit en verkeershufterij
(geluidsoverlast en snelheidsovertredingen) worden aangepakt. We spreken mensen aan op ongewenst gedrag en treden op als het moet.
Het versterken van de (sociale) veiligheid in de wijkgerichte aanpak heeft onze speciale aandacht. Zowel in Barendrecht-dorp als in Carnisselande wordt een bemand Veiligheidsbureau gesitueerd: zichtbaar, daadkrachtig en snel in actie.

Veiligheid achter de voordeur
Helaas geldt ook in Barendrecht dat een huis niet voor iedereen als thuis aanvoelt. Achter de voordeur gaat soms veel leed schuil: pesterij, (seksuele) mishandeling en verwaarlozing. Deze complexe zorg wordt in en samenwerking met wijkteams en andere deskundigen zo goed mogelijk aangepakt.

Gezonde school- en speelomgeving/bewustwording
De gemeente draagt zorg voor een goed onderwijsklimaat. Daarbij treedt zij niet in de autonomie van de scholen, maar is er goed overleg om het niveau en de faciliteiten hoog te houden. Bij scholen en speeltuinen weren we aanbieders van ongezond eten (geen junkfood bij het schoolplein). In gesprek met supermarkten proberen we verkoop van Energydrankjes aan jongeren te stoppen. In samenspraak met scholen en verenigingen maken we ons hard voor een Barendrecht van en voor iedereen, dus geen discriminatie, geen pesterijen, geen uitsluiting. We helpen middels voorlichting gezond en duurzaam leven te bevorderen en drugs- en alcoholgebruik onder jongeren te beperken.

 

Barendrecht Persoonlijke Ondersteuning
Zo divers als de zorgbehoefte is, zo divers zijn de regels, instanties en begeleiders die passende zorg mogelijk maken. De zorgvrager kan verstrikt raken in alle uitkeringsspelregels. Dat kan niet de bedoeling zijn en mag in Barendrecht niet gebeuren. Er komt één vast aanspreekpunt voor alle ondersteuningsvragen. Van jeugdzorg, WMO, AWBZ tot participatiewet, maar ook een vraag naar een luisterend oor komen samen in ‘Barendrecht PO (persoonlijke ondersteuning)’.
De Barendrecht PO’er helpt de juiste aanvraag snel geregeld te krijgen, maar is ook een spelverdeler/adviseur welke zorg bij welke vraag passend is. Aanvragen voor uitkeringen moeten makkelijk verlopen met een gezonde mix van 24/7 digitaal gemak en altijd persoonlijk contact. Bij de uitvoering staat hulp op basis van de welwillende menselijke maat en vertrouwen voorop.

Mantelzorg ‘nu even niet-regeling’
Dagelijks spannen veel Barendrechters zich in zorg te bieden aan hun dierbaren. Deze mantelzorg is van ongekende waarde en koesteren wij. Tegelijkertijd gaat die niet-aflatende steun en zorg voor een ander, soms (deels) ten koste van de mantelzorger zelf. De gemeente zet zich in mantelzorger te ontlasten met een ‘nu even niet-regeling’. Deze regeling faciliteert fysiek (personen) en financieel (tegemoetkoming) dat de mantelzorger periodiek en naar behoefte even een dagje vrij kan zijn of iemand inschakelt die de mantelzorger kan ontzorgen (boodschappen doen, huis schoonmaken).

Vrijwilligers- en verenigingswaardering
Wekelijks en soms zelfs dagelijks zijn veel Barendrechters als vrijwilliger, bezig anderen te helpen of activiteiten te organiseren waarmee Barendrecht een nog fijnere plek is om te wonen. Veel sportverenigingen zouden niet zonder deze vrijwilligers wekelijks hun activiteiten kunnen aanbieden. Maar denk ook aan vrijwilligers in jeugdwerk, muziekverenigingen, kerkwerk, vervoer op maat, enzovoort. We zijn trots op deze ‘doen-mentaliteit’ en realiseren tegelijkertijd dat dit niet vanzelfsprekend is.

Omdat vrijwilligers vaak in verenigings- of clubverband werken, ondersteunen wij ook die instellingen die maatschappelijk nut bevorderen, door (tijdelijk) ruimte beschikbaar te stellen, netwerken aan te boren of subsidieregelingen aan te spreken.

Kunst- en cultuur, natuur en voorzieningen
Veel Barendrechters genieten van de prachtige omgeving en alle initiatieven die hierin worden ondernomen op het terrein van kunst- en cultuur en natuur. Van De kleine Duiker tot de Zuidpolder, van zwembaden tot het Kruispunt, ze dragen allemaal bij aan ons welzijn. Achter al deze initiatieven gaan vaak veel verenigingen en vrijwilligers schuil. De gemeente ondersteunt en onderhoudt waar mogelijk het behoud van deze initiatieven.

Geen Barendrechter in armoede
We schrijven wel dat we het goed hebben, maar realiseren ons ook dat we dan spreken over de gemiddelde Barendrechter. Er zijn ook Barendrechters die, al dan niet door tegenslag, in armoede zijn beland of daarin zijn opgegroeid. Landelijk neemt het percentage armen (zelfs met een baan) toe. In Barendrecht zijn wij er voor elkaar en voert de gemeente actief beleid om armoede uit te roeien. Er rust zo’n taboe op ‘armoede’ dat voor veel mensen het stellen van de hulpvraag al een te hoge drempel is. We zetten in op het voeren van dit gesprek en waar de hulpvraag komt actief ondersteunen.