Besluit: Nee tegen CO2

Tijdens een goed bezocht gemeentelijke informatieavond op 27 mei 2009 gaf wethouder Zuurbier een toelichting op het binnenkort te nemen principebesluit waarom Barendrecht nee zegt tegen deze plannen. De gemeenteraad spreekt op 8 juni 2009 over het voorstel van het college en neemt op 29 juni 2009 een definitief standpunt in.  Dat standpunt kan niet anders zijn dan: Nee tegen de opslag van CO2  in Barendrecht.  

De gemeente Barendrecht liet op 27 mei 2009 hierover een persbericht uitgaan.  Wij citeren uit dit persbericht:

"Het College van burgemeester en wethouders van Barendrecht heeft een negatief principebesluit genomen over het project voor CO2-opslag in de ondergrond van de gemeente. De beantwoording van de vele vragen en eisen die de gemeente heeft gesteld over het project, heeft een groot aantal onoverkomelijke bezwaren opgeleverd. Daarnaast ontbreekt het onder de inwoners van Barendrecht aan draagvlak voor de opslag van CO2. Het College is van mening dat het daarom geen medewerking kan verlenen aan het initiatief van Shell. 

Verschillende experts hebben antwoord gegeven op de vele vragen in het toetskader, dat eind vorig jaar door de gemeente is opgesteld. Een aantal bezwaren en punten van zorg is in de verschillende onderzoeken afdoende weerlegd. Zo wordt het niet mogelijk geacht dat een afschuwelijke ongeluk zoals in Kameroen kan voorkomen in het project zoals dat in Barendrecht wordt voorgesteld. Ook is het niet waarschijnlijk dat de prijzen van de woningen in de gemeente dalen als gevolg van de opslag van CO2, tenzij iedereen zijn huis tegelijk te koop aanbiedt. De beantwoording van het toetskader heeft echter andere, onoverkomelijke bezwaren opgeleverd. De belangrijkste hiervan zijn de

volgende:

  • Er zijn geen projecten in de wereld die één op één vergelijkbaar zijn met initiatief in Barendrecht.
  • Er bestaat geen overeenstemming over de vraag of de keuze voor de locatie – onder een dichtbevolkt gebied – een goede is.
  • De onderbouwing van de veiligheid van deze locatie is gebaseerd op modelberekeningen.
  • Ook de gedragingen van het CO2 in het veld zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op modellen.
  • Er wordt onvoldoende onderbouwd van uitgegaan dat de kwaliteit van het gasveld niet te lijden heeft onder het feit dat het in geologisch zeer korte tijd wordt "leeg-" en vervolgens weer "opgepompt".
  • Er bestaan geologisch veiliger opslaglocaties (steenzout).
  • In het licht van de jaarlijkse landelijke klimaatdoelstellingen kan het CO2 opslagproject in Barendrecht niet als relevant beschouwd worden.
  • Er heeft niet eerst een nationale afweging van ruimtelijke belangen, doelstellingen, nut en noodzaak, alternatieven en bevoegdheden plaatsgevonden.

Advies MER-commissie

Het College heeft bij het formuleren van het principebesluit ook het advies van de commissie voor de milieueffectrapportage in beschouwing genomen. Deze commissie heeft het MER van Shell getoetst op hoofdzaken.

De commissie gaat niet in op de procedurele bezwaren en het aspect draagvlak. Maar ook ten aanzien van de toepassing van ‘standing technology’, het mogen vertrouwen op modelberekeningen en de locatiekeuze gaan de vragen van de gemeente Barendrecht en het advies van de commissie langs elkaar heen."

Tot zover het persbericht van de gemeente Barendrecht.

Grote vraag blijft of de ministers gebruik gaan maken van hun doorzettingsmacht en de plannen ondanks het nee toch doorzetten.

Natuurlijk blijven we dat niet rustig afwachten. Er wordt alles aan gedaan onze mening daar waar de besluiten vallen onder de aandacht te krijgen. Zo houdt de CDA-fractie in Barendrecht de CDA-fracties in de Provincie, Eerste en Tweede Kamer en Europees Parlement op de hoogte van de stappen die Barendrecht zet. We blijven met onze CDA-collega’s in gesprek om ze duidelijk te maken dat het besluit nee tegen CO2  in Barendrecht niet ingegeven is door emoties, maar gebaseerd op gegronde feiten en argumenten.

Minister Cramer praat binnenkort met ons college. Minister van der Hoeven heeft aangegeven met de raad in gesprek te gaan. Wij houden u van de inhoud van die gesprekken op de hoogte.

Download het volledige persbericht van de gemeente: persbericht_067_collegebesluit_mei_2009

Voor meer informatie: www.cdabarendrecht.nl/CO2 of http://www.barendrecht.nl/ onder button CO2.