CDA blijft aandacht vragen voor CO2-opslag

 

De CDA-fractie blijft bij haar collega’s in Brussel en Den Haag aandacht vragen voor onze zorgen en onze vragen voor de plannen voor de ondergrondse CO2-opslag in Barendrecht.

CDA-Europarlementariër Lambert van Nistelrooij zal op vrijdagmiddag 21 november een bezoek brengen aan Barendrecht. Tijdens het bezoek zal de CDA-fractie Barendrecht met de heer Van Nistelrooij van gedachte wisselen over de plannen voor CO2 -opslag en de zorgen/vragen, die er zijn bij een demonstratieproject in Barendrecht.

Daarnaast heeft de CDA-fractie Tweede Kamerlid Liesbeth Spies, CDA-senator,  Rein Willems en de CDA-Statenleden Peter Lamers en Ton van der Stoep bij gepraat over de stand_van_zaken_over_de_co2-opslag in Barendrecht.   

Op dit moment staan er twee openbare vergaderingen Ruimte gepland waar de CO2-opslag centraal zal staan.  Deze vergaderingen zijn gepland op 18 november en 2 december 2008.

Op dinsdag 18 november 2008 zal  de voorzitter van de commissie voor de m.e.r. (milieueffectrapportage) een presentatie geven. Op deze vergadering zal het instrument van een veiligheidsrapportage (VER) nader worden toegelicht. Dan zal ook duidelijk worden of een VER in het proces van de CO2-opslag in Barendrecht een nuttige aanvulling is.

De motie, die de raad op 2 juni 2008 aannam om de procedures rondom de besluitvorming transparant te maken wordt op dit moment nader uitgewerkt.

De gemeente Barendrecht werkt op dit moment aan een toetsingskader. In dit toetsingskader worden de onderzoeksvragen vanuit de motie verder uitgewerkt. De raad heeft uitgesproken aanvullend onderzoek te laten verrichten en second opinions laten uitvoeren op de volgende terreinen:  geologische gesteldheid van de bodem, risicoanalyse, veiligheid, juridische zaken, maar ook monitoring en waardebepaling van het woningbestand.

De commissie Ruimte van 2 december 200 bespreekt dit toetsingskader en stelt dit uiteindelijk vast tijdens de raadsvergadering van 15 december 2008.

Tijdens beide commissievergaderingen en ook tijdens de raadsvergadering dit jaar neemt de raad nog geen besluit over de CO2-opslag in Barendrecht.

Eerst moet duidelijk worden of het Rijk subsidie verstrekt aan Shell voor de CO2-opslag in Barendrecht (toewijzen tender).  Daarnaast kan Shell onafhankelijk daarvan zelf  besluiten door te gaan met de procedures om tot opslag van CO2 te komen.

Een volgende stap is vervolgens de ter inzage legging en de uiteindelijke vaststelling van het Milieueffectrapport (MER) door de provincie.  Op het moment dat een wijziging van het bestemmingsplan aan de orde is en een bouwvergunning gegeven wordt is de gemeente formeel aan zet.  En op dat moment en dat is zeker niet meer in dit jaar wordt een besluit van de gemeenteraad verwacht.

Per 1 juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) in werking getreden.  Mogelijk kan een aantal artikelen van deze wet gevolgen hebben voor de beslissingsbevoegdheid van de gemeenteraad.

Zoals ook op de gemeentelijke site  is te lezen kan de minister indien er sprake is van  het nationaal belang  op grond van deze wet  (Wro artikel 3.28 en 3. 29) een inpassingsplan vaststellen of een projectbesluit nemen.  Dat betekent dat de bevoegdheid van de gemeenteraad dit bestemmingsplan van te stellen is uitgesloten. De gemeente houdt wel de bevoegdheid voor het verlenen van een bouwvergunning. Daarnaast kan de minister  op grond van de Rijkscoordinatieregeling (Wro artikel 3.35 en 3.36)) de coördinatie van de procedures rondom projecten van nationaal belang op zich nemen.  

Op dit moment is het  nog te vroeg om te weten of te speculeren of de minister gebruik gaat maken van deze bevoegdheden.  Maar uitgesloten is het zeker niet. Vandaar dat er voor gekozen is dit nu vast als mogelijkheid in het besluitvormingsproces te benoemen.

  • De nieuwe Wet Ruimtelijke ordening is na te slaan via www.wetten.nl

  • Meer over de Wro in De publicatie Realisatie Nationaal Ruimtelijk Beleid onder de nieuwe Wro, een uitgave van de ministeries van VROM, LNV, VenW, EZ, OC&W en Defensie, uitgave juni 2008 te downloaden http://www.vrom.nl/