CDA: kwetsbare gebieden bij weersextremen in beeld brengen

Barendrecht | Alle gemeenten in Nederland moeten de komende twee jaar een stresstest doen om knelpunten op het gebied van onder meer wateroverlast in kaart te brengen. Dat staat in het zogenoemde Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie dat afgelopen week is verschenen.

De stresstest zal er op gericht zijn de kwetsbaarheid van woningen, winkels, ziekenhuizen en agrarische gronden voor wateroverlast, hittestress, droogte en overstromingen in beeld te krijgen. Ook in Barendrecht kunnen in de toekomst problemen optreden als gevolg van hevige regenval en andere weersextremen zoals droogte, hitte en overstromingen.

Een stresstest kan veel inzicht bieden waar mogelijke problemen kunnen gaan optreden, aldus raadslid Arjan Sullock Enzlin. Met deze inzichten kunnen we daar in de ruimtelijke ordening nu al rekening mee houden, zodat we later minder problemen krijgen.

Naar aanleiding hiervan heeft het CDA de volgende vragen gesteld:

Vragen:
 1. Kunt u aangeven hoe de gemeente de zorgplicht t.a.v. stedelijk afvalwater, hemel- en grondwater invult?
 2. Heeft de gemeente een waterplan waar ingegaan wordt op:
  • de voorzieningen die de gemeente beheert om haar zorgplichten uit te voeren;
  • wanneer welke beheermaatregelen nodig zijn;
  • de effecten van het rioolstelsel op het milieu;
  • de financiële consequenties van aanleg en beheer van het rioolstelsel;
  • de relatie met de milieuvergunningverlening en -handhaving.
 3. Gaat de gemeente Barendrecht een stresstest, zoals hierboven aangeduid, uitvoeren? En zo ja, wat is hiervan de planning?

Klik op de afbeelding voor een animatiefilmpje over het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie