foto.bezoek.180708.3.jpg

CDA-overleg ondergrondse CO2-opslag in Barendrecht

Op vrijdag 18 juli 2008 brachten Liesbeth Spies, CDA-Tweede Kamerlid en Rein Willems, CDA-senator in het kader van de CO2 -opslag een bezoek aan Barendrecht. Naast deze twee Kamerleden waren Ton van der Stoep en Peter Lamers, beide lid van de CDA-fractie van  de Provinciale Statenleden Zuid-Holland aanwezig. Op verzoek van de CDA-fractie waren bij het overleg ook burgemeester van Belzen,  wethouder Zuurbier, belast met de CO2 -opslag en CDA-wethouder Nootenboom aanwezig. Op 2 juni 2008 heeft de gemeenteraad raadsbreed de motie procedure besluitvorming opslag van CO2 in Barendrecht" aangenomen.  College en raad trekken gezamenlijk op om de procedures als er besluitvorming gevraagd wordt zo goed mogelijk voorbereid te hebben. Op deze manier kan de raad een weloverwogen oordeel vellen. Dat is ook de reden dat de CDA-fractie tevreden was dat het college voor dit overleg tijd vrij wilde maken.

Wat is nu de stand van zaken met betrekking tot de ondergrondse opslag in Barendrecht?
Het ministerie van VROM wijst binnenkort een locatie aan voor een demonstratieproject ondergrondse CO2 -opslag op land. Barendrecht is één van de locaties die in beeld zijn. Daarnaast wordt er op dit moment gewerkt aan het milieueffectrapport (MER) om te beoordelen of ondergrondse opslag in Barendrecht mogelijk is en wat de mogelijke effecten zijn. Dat rapport geeft misschien al een antwoord op de vele vragen die de CDA-fractie Barendrecht nog heeft met betrekking tot de opslag van CO2. Zowel landelijk als Europees staat de CO2 opvang en opslag (CCS) hoog op de politieke agenda. Dat is een gegeven waar we lokaal op dit moment geen invloed op hebben.

Vragen en onzekerheden
De vragen en onzekerheden, die wij hebben op het gebied van juridische inbedding, verantwoordelijkheden bij transport en opslag, die worden door de CDA-Kamerleden gedeeld. Volgens Liesbeth Spies is op dat punt nog een verkenning te gaan. Bij de locatiekeuze staat ook voor Rein Willems en Liesbeth Spies net als bij de overige aanwezigen, de veiligheid van de burgers voorop. Er zijn dan ook nog veel procedures te gaan voordat er CO2 in Nederland de bodem in gaat.   Zowel Rein Willems als Liesbeth Spies hebben ons verzekerd dat alle juridische randvoorwaarden geregeld moeten zijn voor de opslag een feit kan zijn. 

Veiligheid centraal
Op de vraag, die zowel de lokale als de provinciale CDA-ers inbrachten, of een demonstratieproject in een dichtbevolkt gebied moet plaats vinden, gaven zowel Liesbeth Spies als Rein Willems aan dat er alleen CO2 opgeslagen kan worden als uit het MER duidelijk blijkt dat het mogelijk is en ook veilig is voor de bevolking rondom een opslaglocatie.

De aanwezige CDA-politici hebben gezien het grote belang van dit dossier afgesproken regelmatig contact met elkaar op te nemen. Bestaande vragen en onzekerheden kunnen op die manier direct met elkaar worden besproken. Duidelijk is dat voor het CDA in alle politieke geledingen de veiligheid van de burgers centraal staat. Dit is de afgelopen maanden ook steeds het uitgangspunt van de CDA-fractie Barendrecht geweest. Het voorzorgsbeginsel zal als ons een besluit wordt gevraagd leidend zijn.

foto.bezoek.180708.jpg

    

CDA-senator Rein Willems en wethouder Zuurbier, op rug: CDA-beleidsmedewerker Jan Willem Breugel,  CDA-Tweede Kamerlid Liesbeth Spies en Martin van Hengel bij de locatie Barendrecht-Ziedewij

Foto Corrie Righolt-Dam

foto.bezoek.180708.2.jpg

V.l.nr. Ton van der Stoep, CDA-fractie Provinciale Staten Zuid-Holland.  Liesbeth Spies en Martin van Hengel.

Foto: Corrie Righolt-Dam

foto.bezoek.180708.3.jpg

V.l.n.r. Peter Lamers, CDA-fractie Provinciale Staten Zuid-Holland, Rein Willems, wethouder Zuurbier, Ton van der Stoep,

Foto: Corrie Righolt-Dam

Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen of suggesties neemt u dan vooral contact met ons op.

Zie ook een reactie op dit werkbezoek van Peter Lamers, CDA-fractie Provinciale Staten Zuid-Holland via deze link