Centrumontwikkeling weer stap verder

Afgelopen dinsdag 22 februari is er in de raadscommissie ruimte uitgebreid gesproken over de voorstellen van het college voor het centrum van Barendrecht. Het gaat dan om het aantrekkelijker maken van het winkelgebied, het verbeteren van de parkeervoorzieningen en het toevoegen van een flink aantal levensloopbestendige/ouderenwoningen en jongeren/starterswoningen.

Hoe wordt er verder besloten? 

De definitieve besluitvorming over het centrum vindt plaats op 29 maart 2011. Tijdens die raadsvergadering wordt beslist over een drietal plannen met een behoorlijke impact in Barendrecht. De plaats van de nieuwe onderwijsvoorziening (LOC) voor de Focus Beroepsacademie, de bebouwing van het voormalige sportpark Ziedewij (de oude hockeyvelden, met de nieuwe naam het Amaliaplantsoen) en de Centrumontwikkeling komen dan aan de orde.  

Discussie in de commissie

In de commissievergadering van 22 februari 2011  werd de besluitvorming voor 29 maart voor het Centrum voorbereid.

Het college werd bevraagd op een aantal punten en de partijen voerden ook de discussie onderling. "Vakwethouder" Bas Nootenboom informeerde de raad over heel veel zaken en in het algemeen naar tevredenheid. Op hoofdlijnen leek er overeenstemming tussen alle partijen. De CDA fractie is blij met de wat nu voorligt.

In het kort de plannen:

  • Zo’n 270 nieuwe, levensloopbestendige woningen rondom de Middenbaan, die zo’n 60 oudere (vooral huur) woningen in de Driehoek vervangen, in verschillende prijsklassen, sociale huur en koop;
  • Een flinke toevoeging van het aantal winkels, op een aantrekkelijke manier gesitueerd, zodat een mooi winkelrondje ontstaat en een aantrekkelijker centrum;
  • Een parkeergarage onder woningen en winkels en een betere logistiek voor de bevoorrading van de winkels:
  • Ontwikkeling van de locaties Postkantoor en Druivenpad, met vooral levensloopbestendige woningen door Patrimonium;
  • Vernieuwing en uitbreiding van de zorgwoningen van Borgstede; daarbij ligt het initiatief vooral bij de exploitanten van Borgstede, Woonzorg Nederland en Laurens. Bij die laatste ontwikkelingen is ook de Rabobank, die midden in dit gebied is gevestigd, betrokken. Dat moet zorgen voor verbetering van de huidige, deels verouderde accommodatie. En dat ook 100 tot 150 nieuwe levensloopbestendige woningen extra, boven die 270, opleveren.

Insprekers

De aanwezige vertegenwoordigers van de winkeliers hebben tijdens de vergadering ook een aantal opmerkingen en suggesties gedaan, maar waren tevreden over de hoofdlijnen van de plannen. Van hun suggesties zal zeker gebruik worden gemaakt.

Wat vindt het CDA?

Als gezegd was ook de CDA-fractie tevreden op hoofdlijnen. De uitbreiding van het aantal winkels biedt de mogelijkheid om het Barendrechtse karakter van het gebied zoveel mogelijk te behouden. En de broodnodige uitbreiding van het aantal woningen voor vooral ouderen, maar ook voor jongeren, kan eindelijk beginnen. Waarbij aangetekend dat het toch nog wel enkele jaren zal duren voordat de eerste winkels en woningen zullen worden opgeleverd. En of het allemaal zo gaat lukken is nog wel afhankelijk van het vinden van een projectontwikkelaar die het binnen de geplande begroting (lees bijdrage van de gemeente) wil gaan uitvoeren.

Belangrijke aandachtpunten voor het CDA zijn de fasering van de uitbreiding van het aantal winkels om marktontwrichting en leegstand te voorkomen en het parkeren.

Parkeren

De discussie over het parkeren is nog niet afgelopen. Betaald parkeren in de nieuw te bouwen voorziening zal niet te voorkomen zijn. Anders worden de lasten voor alle bewoners van Barendrecht hoger, en dat gaan we niet doen natuurlijk. In het omliggende gebied is de denkrichting niet betaald parkeren, maar instelling c.q. handhaving van de blauwe zone. Het laatste woord is er nog niet over gezegd. Niemand zit te wachten op veel gedoe met parkeervergunningen in de wijken. Laten we dat maar aan Rotterdam over laten. Maar uitwaaiering van het parkeren in de woonwijken is ook ongewenst en onacceptabel. Wethouder Jeroen Gebben, die parkeren in zijn portefeuille heeft, komt nog met meer concrete voorstellen. Op de CDA vragen over goede parkeervoorzieningen voor fietsers heeft hij ook positief gereageerd. Die komen er.

Wilt u meer weten over de plannen, wilt u de tekeningen zien, heeft u vragen of opmerkingen? Aarzel niet om even contact op te nemen met de woordvoerder Centrumontwikkeling Klaas Groenendijk.