CO2 opslag in Barendrecht: Nee niet doen!

In een persbericht van 4 maart 2009 geeft het college aan dat er onvoldoende basis is om door te gaan met het proces van CO2 -opslag in Barendrecht. Het college doet deze uitspraak in een voorstel van de raad.
 

Het raadsvoorstel "Zienswijze MER ondergrondse opslag van CO2 in Barendrecht " wordt besproken in de vergadering van de commissie Ruimte van 9 maart 2009. Deze zienswijze is als reactie op het ter inzage leggen door de provincie van het Milieueffectrapport (MER) opgesteld. De raad stelt deze zienswijze definitief vast in de raadsvergadering van 23 maart 2009. De gemeenteraad kan net als iedere andere burger een zienswijze indienen bij de provincie Zuid-Holland.

De CDA-fractie deelt de mening van het college in de zienswijze. Wij zullen dit vooruitlopend op de commissiebehandeling a.s. maandag nu al vast toelichten.

Een nieuw gezichtspunt is, dat de gevolgde procedures ernstig tekort schieten. Er is niet eerst een nationale afweging gemaakt van onder meer  de ruimtelijke belangen. De keuze van Barendrecht als meest geschikte locatie is daarmee niet voldoende onderbouwd. Dan kan de conclusie niet anders zijn dan de conclusie die het college trekt; er is geen basis om met dit proces door te gaan.

Ondanks deze conclusie gaat het gemeentebestuur door met het indienen van een zienswijze aan de provincie. De CDA-fractie heeft al langer aangegeven dat zij zich bij haar afweging wil baseren op gegronde feiten. Wij hebben die in een nieuwe flyer, waarin ook ons definitief standpunt is opgenomen nogmaals opgesomd. Download hier de flyer: flyer_definitief_standpunt_cda

Het MER is in onze ogen op een aantal punten niet voldoende onderbouwd. De zienswijze is daar ook duidelijk over. Bovendien vindt de CDA-fractie, dat men niet alleen uit kan gaan van resultaten van onderzoeken van van één instituut bijvoorbeeld alleen TNO rapporten op geologische gebied. Resultaten van onderzoeken van andere wetenschappelijke instituten op dit terrein ontbreken. Die onderzoeken zijn onontbeerlijk om een oordeel te geven over de risico’s, die er op korte en eeuwige durende termijn kunnen bestaan. In modellen, die Shell gebruikt heeft bij het opstellen van het MER worden aannames gemaakt. Deze aannames zijn niet verder onderbouwd. Omdat het hier gaat om een opslag voor heel lange termijn mag je geen enkele risico lopen dat men iets over het hoofd ziet.

De CDA-fractie is heel blij met de steun, van de Barendrechters op de informatieavond, via mails, brieven en persoonlijke gesprekken. Meer dan 1000 Barendrechters in het Kruispunt en het gemeentehuis op 18 februari 2009 dat heeft al onze verwachtingen overtroffen. Onze conclusie, direct na deze bijeenkomst is dan ook geweest: er is geen draagvlak. Maar nee zeggen alleen op grond daarvan is niet verstandig.
De hogere overheden kunnen ons dan makkelijk negeren, als ze ons willen overrulen. Het nee van de gemeenteraad moet gebaseerd zijn op feiten. Die feiten zijn er nu zeker. De CDA-fractie houdt dan ook vast aan de lijn dat een nee van de raad volgens de procedure die we als raad met elkaar hebben afgesproken zal verlopen. Dat betekent dat het besluit voor een definitieve nee naar verwachting in juni 2009 wordt genomen. Het door de raad vastgestelde toetsingskader is daarbij de leidraad van de raad.

Belangrijke data in maart 2009

Op maandag 9 maart 2009 praat de raad over deze zienswijze, die op het Milieueffectrapport (MER) naar de provincie wordt gestuurd. De vergadering vindt plaats in het Kruispunt en begint om 20.00 uur. U bent allen weer van harte welkom. Ook bestaat de mogelijkheid uw mening te geven. U kunt zich opgeven tot maandag 9 juli 10.00 bij de griffie van Barendrecht, griffie@barendrecht.nl  of 0180-698798.

De raad stelt uiteindelijk deze zienswijze vast in de raadsvergadering van 23 maart 2009.

Heeft u nog vragen? Stuur ons dan een mail naar CO2@cdabarendrecht.nl

Meer informatie leest u ook op www.barendrecht.nl onder button CO2 en op https://www.cdabarendrecht.nl/co2/