CO2-opslag: Veiligheid prioriteit nummer 1

 

Dat veiligheid in alle geledingen van het CDA  de hoogste prioriteit heeft bij de opslag van CO2 in Barendrecht bleek ook weer uit het gesprek van de CDA-fractie op 21 november 2008 had met CDA-Europarlementariër Lambert van Nistelrooij.

 

De heer Van Nistelrooij bracht op verzoek van de CDA-fractie een bezoek aan Barendrecht.   Bij dit gesprek was namens de CDA-provinciale statenfractie Peter Lamers aanwezig.

CDA-fractievoorzitter Corrie Righolt-Dam bracht de zorgen van de CDA-fractie aan de hand van een powerpointpresentatie onder de aandacht. Vervolgens schetste wethouder Nootenboom, die de op het laatste moment verhinderde portefeuillehouder wethouder Zuurbier verving, de stappen die het college samen met de gemeenteraad zet  om de zorgen en vragen die er in Barendrecht leven onder de aandacht van andere bestuurslagen te brengen.

Lambert van Nistelrooij gaf aan dat hij de punten die de CDA-fractie benoemd en ook verwoord zijn in de motie, die de raad onlangs aannam  vragen zijn, die terecht door de gemeenteraad gesteld zijn en ook binnen andere bestuurslagen gesteld moeten worden voor een ondergrondse opslag van CO2 een feit kan zijn.

De CDA-fractie is in ieder geval tevreden dat de punten uit de motie risicoanalyse, veiligheid, juridische zaken, monitoring nu ook echt worden opgepakt.  In het beginstadium van het proces leek dit toch onderbelicht te blijven.  Ook al wordt de gemeenteraad voorlopig nog geen  besluit gevraagd is het gemeentebestuur al volop aan de slag om de zorgpunten bij die bestuurlagen die er nu overgaan onder de aandacht te krijgen

Wie wanneer aan zet is werd wederom duidelijk bij de presentatie van de commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) tijdens de commissie Ruimte van 18 november 2008..  De provincie Zuid-Holland  is bevoegd gezag voor het gedeelte boven de grond en het ministerie van Economische Zaken  is bevoegd gezag voor alles beneden de grond zijn eerst aanzet om een besluit te nemen.

De commissie m.e.r. heeft de taak te toetsen of alles wat er door Shell in het milieueffectrapport (MER)  wordt geschreven op waarheid berust. De commissie geeft zelf geen oordeel. Daarna besluit de provincie of het MER ter inzage gelegd kan worden.  Op dat moment krijgt iedereen de gelegenheid binnen 6 weken zijn of haar zienswijze bij de provincie kenbaar te maken.  De verwachting is dat de ter inzage begin 2009 plaats gaat vinden. Op dit moment heeft de Shell/NAM het MER nog niet aangeboden aan de provincie Zuid-Holland.

Een ander aspect dat aan de orde kwam tijdens de commissie Ruimte van 18 november 2008 was de veiligheidseffectrapportage  (VER)   Dit is nog een vrij nieuw instrument dat vrijwillig gebruikt kan worden. De VER is ontwikkeld om de veiligheidsrisico’s van ruimtelijke plannen en bouwplannen inzichtelijk te maken. Nog voor de daadwerkelijke bouw begint worden mogelijke risico’s in beeld gebracht en veiligheidsmaatregelen voorgesteld.  Of Barendrecht hier in dit stadium nog gebruik van kan of gaat maken is nog niet uitgesproken. Het college komt binnenkort met een voorstel.

In de commissievergadering van 2 december 2008  en de raadsvergadering van15 september 2008 komt het toetsingskader CO2 opslag aan de orde.  In dat toetsingskader maakt de raad duidelijk waar ze het MER op zal toetsen.  Het dient ook als leidraad voor de zienswijze die het gemeentebestuur van Barendrecht op het MER gaat inbrengen.