College verzoekt minister CO2-project te stoppen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht heeft op 15 april 2009 minister Cramer van VROM schriftelijk verzocht de procedure voor ondergrondse CO2-opslag in overleg met initiatiefnemer Shell af te breken.  Het college heeft hiermee uitvoering gegeven aan de op woensdag 23 maart 2009 unaniem aangenomen motie.

Ook verzoekt het college de minister af te zien van toepassing van de Rijkscoördinatieregeling (Rcr) en de voorbereidingen voor een Rijksinpassingsplan stop te zetten.

Met de brief wil het college aandacht vragen voor het juridische advies over het project. Daaruit komt naar voren dat de gevoerde procedure ernstige gebreken vertoont en dient te worden beëindigd. Deze conclusie is ook verwoord in de zienswijze die de gemeente Barendrecht op 23 maart heeft ingediend bij de MER-adviescommissie.

Het Rijk is inmiddels begonnen met voorbereidingen voor een Rijksinpassingsplan, op basis van de Rijkscoördinatieregeling voor energieprojecten. In de Rcr komt bij projecten van een bepaalde omvang de ruimtelijke besluitvorming bij het Rijk te liggen (via een Rijksinpassingsplan). Daarnaast worden procedures, besluitvorming en inspraak gebundeld, hetgeen efficiency- en tijdwinst moet opleveren. De minister van Economische Zaken coördineert de vergunningenprocedures in de Rcr. De ministers van VROM en EZ hebben op 12 februari met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg
(IPO) af-gesproken dat voor elk afzonderlijk project overleg met de betrokken overheden gevoerd wordt en gezamenlijk besloten wordt of de Rijkscoördinatieregeling achterwege kan blijven. "Lokaal draagvlak is daarbij belangrijk. Waar lokaal draagvlak ontbreekt, heeft doordrukken geen zin", aldus een nieuwsbericht van de VNG op 2 maart 2009.

Het college van burgemeesters en wethouders stelt dat in Barendrecht het draagvlak voor CO2-opslag ontbreekt en op basis van de gemaakte afspraken moet worden afgezien van toepassing van de Rcr. "De gemeente is en blijft hierdoor het bevoegde bestuursorgaan voor de eventuele wijziging van het bestemmingsplan voor dit project", schrijft het college aan minister Cramer.

Bron: Persbericht 051 Gemeente Barendrecht.

Download hier de brief van het college d.d. 14 april 2009 aan minister Cramer  140409_brief_aan_minister_cramer

Download hier de VNG nieuwsbrief van 2 maart 2009 over de Rjikscoördinatieregeling energieprojecten:  vng_nieuwsbrief_2_maart_2009