Een belangrijke stap voor de Zuidpolder

Maandag 28 september 2009 heeft de gemeenteraad unaniem gekozen voor het ter visie leggen van het (concept)bestemmingplan voor de Zuidpolder.  

Daarnaast werd de inrichtingsvisie en de milieu effect rapportage (MER) vastgesteld. Dit was een belangrijke stap om te komen tot de inrichting van Zuidpolder als een regiopark. 

Natuurlijk hadden ook wij graag gezien dat het gedeelte van de Ziedewijdsekade was meegenomen, maar de uitleg van de wethouder gaf aan dat dit financieel momenteel niet mogelijk is.

Natuurlijk zouden we graag een oplossing gezien voor de ongeveer 50 paarden die stallen hebben aan de Ziedewijdse kade. Ik ga er van uit dat ook hier een oplossing voor komt en dat het voorliggende bestemmingsplan niet per se tegenwerkt.

Wij zijn blij te constateren dat de start van de onteigening nog even vooruit is geschoven. Want zonder geld gaan praten met de agrariërs schept verwachting, die we op dit moment niet kunnen waarmaken.

Ten aanzien van het ingediende amendement van de VVD:

Het ging hier om nog te bestemmen gedeelte ten westen van de Zuidpolder. Dit gebied is (nog) niet meegenomen, omdat anders de financiële paragraaf niet kostendekkend gemaakt kon worden. In de gebiedsvisie is deze wel ingericht als natuur en recreatie.

In het vast te stellen bestemmingsplan wordt een voorschot genomen om dit gedeelte van de Zuidpolder te bestemmen voor Natuur en Recreatie.

Het amendement haalde dit voorschot ervan af, zodat er ruimte zou ontstaan voor andere bestemmingen. De VVD- fractie moest constateren, dat zij alleen stond in deze gedachte.

De motie van de SGP/CU had meer succes.

Ook wij hadden wat zorgen omtrent bepaalde teksten in het bestemmingsplan. Kunnen we nu met de gekozen formulering nog wel een (dag) evenement organiseren zoals laatst bij de Kleine Duiker of kan er nog wel een circustent op de speelweide worden geplaatst?

De motie gaf het college de opdracht met een goede formulering te komen rondom intensieve en extensieve recreatie. Deze motie werd door een groot deel van de raad gesteund.

Er ligt een mooie visie en met behulp van wat externe potjes kunnen we er een mooi park van maken.

Download hieronder de amendementen en de motie

Afgewezen amendement VVD: 280909_amendement_zuidpolder_vvd

Aangenomen motie SGP/CU: 280909_motie_zuidpolder

Ingetrokken amendement SGP/CU: 280909_amendement_zuidpolder_vvd