Hoop bij CO2 opslag op Tweede Kamer klein

De hoop dat de Tweede Kamer net als de Provinciale Staten van Zuid-Holland de ministers verzoekt geen CO2  op te slaan onder Barendrecht is gisteren na het algemeen overleg enigszins geslonken, maar nog niet helemaal verdwenen.

Op 19 november 2009 vond in de Tweede Kamer een Algemeen Overleg (AO)[1] van de Commissies Economische Zaken en Financiën plaats.  Leden van de Barendrechtse raad (o.a. de CDA-ers Peter Luijendijk en Corrie Righolt-Dam), het college (burgemeester van Belzen en wethouder Zuurbier) en vertegenwoordigers van de Stichting CO2 = Nee waren bij dit debat aanwezig.

Veiligheid niet gegarandeerd.

Duidelijk was dat bijna alle partijen CCS (CO2 – afvang en opslag) zien als een tussenoplossing om het CO2  om ons heen te verminderen. Discussie over nut en noodzaak, helaas zou je bijna zeggen, daar heeft men het niet over. Verder waren alle partijen ervan overtuigd dat de veiligheid in alle rapporten is aangetoond. Dat is nu juist wat wij in Barendrecht sterk in twijfel trekken.  Dat is ook juist één van de redenen dat wij geen CO2  onder onze bodem willen hebben.  Je zou bijna denken dat men in Den Haag gewoon geen kennis wil nemen van ons standpunt.  Als je dan een kamerlid hoort zeggen dat de veiligheid in ieder geval voor 20 jaar is gegarandeerd dan vraag je toch af of men in Den Haag beseft dat in Barendrecht dit gas voor heel lang (eeuwig) wordt opgeslagen.

Standpunt partijen Tweede Kamer

De CDA-fractie in de Tweede Kamer heeft nog geen duidelijk standpunt laten horen. Vragen die gesteld werden door deze fractie gingen onder andere de juridische compensatie zijn nog niet beantwoord. Ook wilde CDA-woordvoerder Spies weten of Barendrecht wel of niet gemist kan worden als proef project. Dat antwoord van de minister was duidelijk: We hebben Barendrecht nodig als een klein demonstratieproject op land (onshore).  

De coalitiepartijen in de Tweede Kamer zijn gebonden aan het regeerakkoord en daar zijn afspraken gemaakt over de CO2  – opslag. Barendrecht wordt daar echter niet specifiek genoemd.  Liesbeth Spies heeft Corrie Righolt-Dam gisteren voor het overleg per mail laten weten dat de CDA-fractie in de Tweede Kamer pas een standpunt inneemt als alle vragen aan de minister zijn beantwoord. Dat standpunt hebben wij nog niet gehoord.

Eén partij wil de opslag van CO2 wel onder Barendrecht toestaan, mits minister van der Hoeven ook duidelijk aangeeft dat kernenergie een energiebron wordt. Als zij die toezegging niet doet dan zegt deze fractie nee tegen de opslag. Andere partijen wilden alleen het kleine veld ontwikkelen en met Barendrecht praten over compensatie. Eén partij dacht dan aan de ontwikkeling van de Zuidpolder of aan een onderwijsinstelling naar Barendrecht.

Een minderheid is duidelijk tegen de opslag van CO2 in Barendrecht.

Compromissen sluiten is onbespreekbaar.

Wat al van het begin af aan duidelijk is, maar dat de laatste tijd prominenter op de voorgrond komt is dat men begint met de proef bij het kleinste veld Barendrecht, dus in Carnisselande. Het tweede veld Barendrecht-Ziedewij komt pas na een evaluatie aan de orde en wordt dan in concurrentie gebracht met andere locaties, bijv. in het Noorden.

Duidelijk is dat wij in Barendrecht geen enkel veld gevuld willen hebben.

Veiligheid en gezondheid dat is voor ons prioriteit nummer 1.  Onderhandelen over een compromis één veld tegen groen in de Zuidpolder daar is de CDA-fractie tegen.

Verplaatsen naar het Noorden van het land is voor Barendrecht prettig, maar ook in het Noorden van het land wonen mensen dichtbij de opslag plaatsen.

Wanneer neemt minister kennis van een onbekend rapport?

Interessant wordt ook een rapport dat ter sprake kwam tijdens het AO. Een rapport van de Universiteit Utrecht in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, projectorganisatie CCS.  De minister bleek niet op de hoogte het bestaan van dit rapport. Zij leek duidelijk verrast door de opmerking van één van de Kamerleden. Dit rapport komt binnenkort naar de Tweede Kamer en wordt dan openbaar.  We houden u op de hoogte en zijn benieuwd naar de inhoud.

Teleurgesteld door antwoorden minister

We zijn bijzonder teleurgesteld dat minister van der Hoeven in het debat in de richting van Barendrecht nog steeds aangeeft dat het om emoties gaat in ons dorp en dat alle feiten al bekend zijn.  Dat betekent dat minister van der Hoeven niet wil luisteren naar het gemeentebestuur van Barendrecht en ook niet naar de lokale CDA-fractie.

We zijn ook teleurgesteld dat steeds duidelijker wordt dat het economische belang voor het belang van vele tienduizenden bewoners gaat in Barendrecht en directe omgeving.

Hoe nu verder?

Er komt nog een vervolg op dit debat,een zogenaamd VAO. Dat is volgens de site van de Tweede Kamer een kort plenair debat ter afronding van een algemeen overleg van een Kamercommissie. Dan zullen alle fracties hun standpunt echt duidelijk moeten maken, ook onze CDA- Tweede Kamerfractie.

De ministers hebben aangegeven naar Barendrecht toe te komen om uitleg te geven. Op dit moment is nog geen datum bekend. Wij hopen dat net als in februari 2009 veel Barendrechters dan op een waardige manier  kunnen laten zien dat er in Barendrecht echt geen draagvlak is voor deze plannen.

De CDA-fractie Barendrecht geeft haar verzet tegen de plannen voor CO2  opslag niet op.  We blijven ons inzetten om daar waar mogelijk  mensen (inclusief onze eigen Tweede Kamer fractie) te overtuigen dat de veiligheid van onze bewoners voor de korte en veel langere termijn niet is gegarandeerd.

De gang naar de rechter is dé optie die Barendrecht in het uiterste geval gaat inzetten.

Een recent persbericht van de gemeente Barendrecht was op dit punt duidelijk. Citaat: In ieder geval zal de gemeente geen medewerkingen verlenen aan vergunningen en bestemmingsplannen. Bovendien zal de gemeente een gerechtelijke procedure starten zodra het Rijk zijn doorzettingsmacht ten behoeve van dit project gebruikt.[1] Een algemeen overleg (AO) is een vergadering van een commissie met een of meer bewindspersonen. Bron http://www.tweedekamer.nl/