Integraal Veiligheidsbeleid

De gemeenteraad heeft op 20 april 2009 de kadernota Integraal Veiligheidsbeleid (IVB) 2009 – 2012 vastgesteld. Het IVB is een meerjarige kadernota, die de hoofdlijnen van het veiligheidsbeleid bevat.  

Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in vijf veiligheidsvelden:  veilige woon- en leefomgeving, bedrijvigheid en veiligheid, jeugd en veiligheid, fysieke veiligheid en integriteit en veiligheid. Binnen de vijf veiligheidsvelden kunnen weer veiligheidsthema’s worden onderscheiden. Jaarlijks zal binnen elk veiligheidsveld een prioritering in de thema’s worden aangebracht.

Het motto van het nieuwe IVB luidt:"samen sterk, oppakken en doorpakken". Dat betekent, dat er aandacht is voor zowel de  preventie als voor de handhaving. Het beleid is duidelijk  gericht op uitvoering om zo te komen tot een schoon, heel en veilig Barendrecht.

Bij de opstelling van de kadernota zijn naast de diverse afdelingen in de gemeentelijke organisatie ook vele partners uit de zogenaamde veiligheidsketen betrokken.  Partners werkzaam op het gebied van preventie tot nazorg. De lijst van externe partners is te lang om hier helemaal te noemen. Een willekeurige selectie: bewonersorganisaties, sport- en winkeliersverenigingen, scholen, politie, openbaar ministerie en slachtofferhulp.

De NS staat ook als partner genoemd.  De RET en busbedrijven, die op Barendrecht rijden ontbreken echter. Na een vraag van de CDA-fractie krijgen wij nog een antwoord hoe en of zij ook betrokken worden bij het Barendrechtse veiligheidsbeleid.

Het veiligheidsbeleid is een integraal onderdeel van de gebiedsjaarplannen, die in het kader van de wijkregie het komend jaar worden opgesteld.  De CDA-fractie heeft  er aandacht voor gevraagd dat het veiligheidsonderdeel in deze plannen goed moet worden bewaakt.

In een brief aan de raad geeft burgemeester van Belzen aan welke acties de gemeente in 2009 neemt in relatie tot het net vastgestelde IVB.

Om een paar acties voor 2009 te noemen: opstart bestuurlijke aanpak hennep, cameratoezicht NS-station, aanpak fietsendiefstal  en vandalisme.

De commissie Samenleving wordt jaarlijks in kennis gesteld over de voortgang van het IVB en zal dan de prioriteiten voor het komende jaar bespreken. 

Het einddoel is dat alle acties vanuit het IVB beleid eind 2012 zijn gerealiseerd.