Is risico CO2-opslag aanvaardbaar?

Op die vraag wil de CDA-fractie nadrukkelijk antwoord krijgen voor zij haar definitieve standpunt bepaald.  Ook al is de kans heel klein dat er iets mis gaat, als er iets mis gaat kunnen de gevolgen groot zijn. Daarom houdt de CDA-fractie ook na de commissievergadering Ruimte van 12 februari 2008 haar zorg of we dit moeten willen.


Vragen CDA-fractie

In een eerder artikel is het hoe en waarom voor  CO2  opslag reeds geschetst.  Onder aan dit artikel vindt u de mogelijkheid diverse documenten, die genoemd worden te downloaden. Na de bestudering van het AMESCO rapport (Generic Environmental Impac Study on CO2storage, 1 juli 2007) kwamen er bij ons vele vragen.  die_vragen gingen hoofdzakelijk over het risico dat je wilt nemen, de juridische waarborging waar men ook na eeuwen nog terecht kan als er problemen zijn en monitoring. De vragen zijn tijdens de oriënterende commissievergadering van 12 februari 2008 gesteld. Tijdens die vergadering werd er door medewerkers van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) een inleiding verzorgd. Gezien de technische aard van een aantal vragen hebben de dames van de NAM toegezegd op korte termijn de antwoorden schriftelijk aan de CDA-fractie toe te sturen. De belangrijkste vraag die we moeten beantwoorden is hoe aanvaardbaar vinden we het risico om te komen tot een opslag van CO2? Wij willen zeker geen mensen echt ongerust maken, maar een beetje zorg is wel op zijn plaats. Op zich is CO2   geen gevaarlijk gas.  Als er  onverhoopt, de kans achten wij inderdaad erg klein, toch een grote hoeveelheid uit de ondergrondse opslag ontsnapt, zijn de gevolgen niet te overzien.  Bij een volume concentratie van 5 % is dit gas voor de mens absoluut direct dodelijk. Wegkomen zit er niet in.  Is dan ook de windrichting ZW dan is de kans heel groot dat er duizenden doden kunnen vallen waarschijnlijk niet alleen in Barendrecht maar ook in Rotterdam-Zuid ,Ridderkerk en Albrandswaard.  Wij worstelen met de vraag of we dit risico aanvaardbaar vinden. Bij de risicoanalyse wordt veiligheid in documenten afgemeten wat je een aanvaardbaar aantal doden en gewonden vindt. Dat is nu ook aan de orde.  Kunnen we leven met de gedachte dat de kans heel klein is, maar dat als er iets gebeurt er mogelijk duizenden doden vallen. Ook in het verkeer vallen per jaar rond de 1000 doden?  Dat zijn er in 100 jaar 100.000.  Daar heeft niemand een probleem mee. Hebben we dat ook als er één keer in 100 jaar de kans bestaat dat er duizenden doden kunnen vallen? Veel mensen denken ook dat door dit te doen we een klimaatprobleem oplossen. Op de korte termijn werken we inderdaad CO2 weg.  Er is van dit broeikasgas inderdaad iets minder in de lucht, maar een reductie kan je het niet noemen. Daar zijn andere maatregelen voor nodig.

Wat kan de gemeenteraad op dit moment doen?

Het antwoord is simpel niets. Op dit moment is de gemeente niet aanzet. De provincie Zuid-Holland heeft tot 25 februari a.s. de startnotitie Milieueffectrapportage (MER) ter inzage gelegd. Daar kan iedereen op reageren. Het college komt ook met een advies. Daarna komt de MER. Het college komt met een voorstel naar de raad hoe we de provincie dan gaan adviseren. Ook daar kan iedere burger zijn reactie achter laten. Op het moment dat het bestemmingsplan en de bouwvergunningen afgegeven moeten worden is de gemeente en ook de gemeenteraad aan zet. Vanzelfsprekend kunt u dan ook van uw wettelijk recht van inspraak gebruik maken.

Op dit moment is niet zeker dat de NAM met dit proefproject in Barendrecht kan beginnen. Het ministerie van VROM heeft namelijk een tender uitgeschreven voor een demonstratieproject voor de opslag van CO2 onshore, dus op het land, in Nederland.  In april 2008 neemt de Rijksoverheid hierover een beslissing. Het kan dus zijn dat dit project hiervoor niet in aanmerking komt. Komen ze wel in aanmerking dan duurt het tot december 2008 voor dat Shell, zij is de leverancier van het CO2  beslist of zij in deze investering stapt. Een twee voorwaarde is dat er maatschappelijk draagvlak is. Of dat er is moet de komende maanden duidelijk worden als de plannen wat bekender worden.

Standpunt CDA-fractie

Voor het CDA is het voorzorgbeginsel nog steeds leidend. Wij komen tot een definitief standpunt als er ons ook echt om gevraagd wordt.  De CDA-fractie en met ons de overige raadsfracties hebben dan ook geen gehoor gegeven aan de oproep van de fractie van de PvdA om nu al een neen te laten horen.  De realiteit is dat we dat dan voor de vorm doen, want ons neen heeft geen enkele waarde, de trein raast gewoon door. De MER procedure wordt er niet mee gestopt.  Dan moet je het ook niet doen. Je kan dan beter met argumenten proberen je inbreng te houden.   Ik zal binnenkort dan ook onze zorg en twijfels over de risico’s bij onze collega’s in de provincie Zuid-Holland en de Tweede Kamer evenals bij het kabinet CO2 uitspreken. 

De CDA-fractie hoort graag ook hoe u er over denkt.

DOWNLOADS

persbericht_gemeente_barendrecht_co2_opslag_barendrecht d.d. 13 februari 2008

De  bekendmaking_mer_provincie_zuid-holland en mogelijkheden om uw mening te geven voor 25 februari 2008.

Het Amescorapport van 1 juli 2007 en de Nederlandstalige samenvatiing kunt u downloaden het submenu download van www.co2opslagbarendrecht.nl

De startnotitie MER is eveneens te downloaden via www.co2opslagbarendrecht.nl

Ook voor alle andere informatie over de opslag kunt u naar www.co2opslagbarendrecht.nl . Via het submenu contact kunt u ook aan  vertegenwooridgers van het consortium uw vraag stellen.