Kleurrijk krijgt ook na het zomerreces huisvesting

071206_foto_raadzaalBARENDRECHT | Motie ‘huisvesting Kleurrijk”  met grote meerderheid  aangenomen.

In de raadsvergadering van 31-5-2016 is een motie aangenomen waarin het college opgedragen wordt om de Stichting Kleurrijk ook na het zomerreces huisvesting te bieden.

Kleurrijk is een groep allochtone vrouwen die graag in contact wil komen met elkaar en met autochtone vrouwen. De stichting organiseert activiteiten voor de doelgroep en maakt een aantal uren  per week gebruik van de Buurtkamer in het Trefpunt. Omdat er een conflict is met de beheerder van het Trefpunt, KijkopWelzijn, werd Kleurrijk te kennen gegeven dat zij  na het zomerreces niet meer welkom was.

Onacceptabel vindt de CDA fractie. CDA Barendrecht heeft daarop het initiatief genomen om een motie in te dienen om Kleurrijk huisvesting te bieden. Steun werd onmiddellijk gevonden bij SGP/CU en de EVB en met deze partijen werd de motie opgesteld.  Ook de PvdA en GroenLinks stemden voor. D66 en de VVD waren tegen.

De CDA fractie zal erop toezien dat de wethouder de motie “huisvesting Kleurrijk” uitvoert zodat Kleurrijk haar activiteiten kan blijven ontplooien.

volledige tekst motie:

Motie ‘Huisvesting Kleurrijk’

Ex. artikel 35 Reglement van Orde

De gemeenteraad van Barendrecht, in vergadering bijeen op 31 mei 2016

Constaterende dat:

 • Kleurrijk Barendrecht een belangrijke rol vervult in de Barendrechtse samenleving;
 • het hier gaat om een groep allochtone vrouwen die graag in contact wil komen met elkaar en met autochtone vrouwen;
 • zij elkaar stimuleren tot het participeren in onze Barendrechtse samenleving;
 • het van groot belang is dat Kleurrijk over een ruimte beschikt om haar activiteiten te kunnen uitvoeren;
 • in de Blik Op Barendrecht van 13 november 2014 deze behoefte al is geuit door Kleurrijk in een gesprek met het college;
 • Kleurrijk Barendrecht een ruimte gebruikt in ‘t Trefpunt die ook door Kijk op Welzijn wordt gebruikt in de vorm van de Buurtkamer;
 • er al geruime tijd frictie is tussen Kleurrijk Barendrecht en Kijk op Welzijn over het gebruik van deze ruimte in ‘t Trefpunt;
 • dit geschil als uiteindelijk gevolg heeft dat Kijk op Welzijn besloten heeft dat Kleurrijk na het zomerreces niet meer welkom is in deze ruimte.

Overwegende dat:

 • SGP/CU, CDA en PvdA een aantal maanden geleden, te weten in december 2015, in gesprek geweest zijn met het college om het geschil op te lossen. Dit zoveel als mogelijk in beslotenheid;
 • na dit gesprek de negatieve signalen m.b.t. het geschil tussen Kijk op Welzijn en Kleurrijk onverminderd bleven aanhouden;
 • SGP/CU en CDA hierna over zijn gegaan tot openbare vraagstelling aan de wethouder op 23 februari 2016 waarin nogmaals aandacht werd gevraagd voor het probleem;
 • het college op 23 februari 2016 heeft bevestigd dat er nog steeds sprake is van een geschil tussen Kijk op Welzijn en Kleurrijk;
 • het college op 23 februari 2016 de vraagstelling wel heeft beantwoord maar niet het voornemen heeft geuit om het geschil tussen Kijk op Welzijn en Kleurrijk op te lossen;
 • het college wel aangeeft dat beide partijen stellen dat er een probleem is op het gebied van het delen van de mogelijkheid om gebruik te maken van deze ruimte in ‘t Trefpunt;
 • in maart jl. SGP/CU, CDA en EVB opnieuw vragen hebben gesteld aan de wethouder over de huisvestingsproblematiek van Kleurrijk met opnieuw als resultaat een onbevredigend antwoord als het gaat om het leveren van een bijdrage door de wethouder aan de oplossing van het huisvestingsprobleem;
 • de huisvestingsproblemen van Kleurrijk van een totaal ander karakter zijn dan overige soortgelijke stichtingen omdat zij zijn ontstaan door een conflict met Kijk op Welzijn.

Verzoekt het college om:

 • ervoor zorg te dragen dat Kleurrijk een adequate huisvesting houdt en/of krijgt en dit in goed overleg te doen met Kleurrijk.

En gaat over tot de orde van de dag.

Barendrecht,