Minister van der Hoeven schept nog geen duidelijkheid

Minister van der Hoeven van Economische Zaken was op 15 juni 2009 aanwezig in een extra raadsvergadering over de opslag van CO2  in Barendrecht. De minister wilde van de raad weten wat hun bezwaren waren. Het bezoek van de minister aan de gemeenteraad duurde vanwege haar agenda slechts één uur. De fracties hadden onderling afgesproken, gezien de beperkte spreektijd, om ieder een bepaald onderwerp onder de aandacht te brengen. De CDA-fractie bracht het onderwerp Veiligheid en gezondheidszorg voor het voetlicht. De CDA-bijdrage kunt u hier lezen 150609_cda-bijdrage_bezoek_minister_veiligheid_gezondheid

De minister gaf aan het begin van de vergadering aan dat de zaak nog niet beklonken is. Zij is nu in Barendrecht om te kijken wat er speelt en waar de bezwaren liggen. De minister wil rekening houden met wat wij zeggen en zoeken naar oplossingen. Mw. Van der Hoeven is er nog niet aan toe om een besluit te nemen. Ze kan ons tijdens deze raadsvergadering ook geen duidelijkheid geven.

In antwoord op de vragen van de fracties een paar zaken uitgelicht. De vragen, die de raadsfractie met elkaar hadden afgestemd, kan u hier downloaden:  150609_overzicht_vragen_aan_minister_van_der_hoeven_-_fracties . De minister gaf ruiterlijk toe dat het proces slecht gemanaged is. Dat had zeker anders gekund, maar dit is nu niet meer terug te draaien

De minister vindt dat CCS (Carbon Capture and Storage) nodig is om de hoeveelheid CO2  te reduceren. Dit moet samengaan met het zoeken naar andere energiebronnen en energiebesparing. Voor de minister is het duidelijk een en/en en niet een of/of.  Haar beleid is erop gericht duurzame energie te stimuleren. Maar zij houdt er aan vast dat dit alleen niet voldoende is. In haar ogen hoort daar de opslag van CO2 zeker bij.

Of de minister Barendrecht gaat overrulen, zo ver is de minister nog niet.  Ze gaat nu eerst kijken of voor de eisen van Barendrecht nog oplossingen mogelijk zijn.

Duidelijk is dat ook absolute veiligheid voor haar prioriteit nummer één is.  Dit geldt ook voor de toegepaste modellen. Er moet absolute duidelijkheid komen of die terecht worden toegepast.

De commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r) heeft getoetst of de juiste gronden gebruikt zijn op het veiligheidsaspect te beschrijven. Deze commissie oordeelt daarover positief. De minister gaf aan dat het aan vergunningverleners (waarvan de minister van EZ er één is) is om uiteindelijk te besluiten of de opslag echt veilig kan. Daar zijn ook de eisen van Barendrecht voor van belang.

Op vragen dat de hoeveelheid, die hier de grond ingaat toch minimaal is om over een nationaal belang te spreken gaf zij aan dat de hoeveelheid weliswaar niet groot is, maar dat het belang ook zit in de regels die men moet stellen en of nieuwe wetgeving noodzakelijk is.  De minister betwistte dat een Plan-MER nodig was.  In een dergelijk plan moet vooraf helder zijn, waarom Barendrecht is verkozen. Onze juridische adviseurs geven aan, dat zij vinden dat dat noodzakelijk is. De minister geeft aan dat die toets zeker nog komt in een rijksinpassingsplan, dat na de milieueffectrapportage wordt opgesteld. De minister gaf aan dat zij nog scherp wil hebben waarom Barendrecht in beeld is en welke alternatieven er zijn.

Terecht noemde de minister het dat er aandacht gevraagd werd voor psychosomatische zorg in geval de CO2 hier onder de grond wordt opgeslagen. Zij is daarover in gesprek met de minister van Volksgezondheid. 

Uiteindelijk zou de Rijkscoördinatieregeling (RCR) van toepassing verklaard kunnen worden. Dit betekent dat de gemeente wordt overruled. De minister gaf nadrukkelijk aan dat het zover nog niet is en dat er nog geen besluit gevallen is.   De minister beloofde dat er binnen 2 weken een antwoord op de brief zou komen, die de gemeente naar minister Cramer stuurde. Daarin vraagt de gemeente het project stop te zetten.   

Dat het draagvlak een lastig punt is beaamde de minister. Zonder dat de raad het hoefde te zeggen somde ze de zaken op die wij op ons grondgebied hebben zoals de HSL, A15, Betuwelijn.  Ze zoekt naar een balans tussen het beslag op de schaarse ruimte en het belang van deze opslag. De eisen uit het Barendrechtse toetskader spelen daarbij zeker een rol.

De CDA-fractie stelt het op prijs dat de minister zich persoonlijk op de hoogte heeft laten stellen van onze zorgen en bezwaren. Van de minister konden we in dit stadium van haar besluitvormingsproces ook niet verwachten dat er al duidelijkheid kwam. De minister heeft aangegeven dat ze de gemeente van het besluit dat zij over een aantal maanden zeker gaat nemen de gemeente als eerste inlicht.

Het bezoek aan de minister heeft het standpunt van de raad niet gewijzigd.

De raad zal op 29 juni 2009 nee zeggen tegen de opslag van CO2 in Barendrecht.  Belangrijk is dat de gemeente daarna wel in gesprek blijft met de provincie en de ministeries.  Er liggen nog een groot aantal eisen van de gemeente. Voor het geval we overruled worden is het zaaks dat naar die eisen ondanks ons nee toch gekeken wordt.

Alle informatie over CO2 vanaf februari 2008 tot heden vindt u  www.cdabarendrecht.nl/CO2 . Via deze link ook de rapporten, die ten grondslag liggen aan ons besluit.