Nieuwe coalitie van start

Met het tekenen van de coalitieakkoord 2010 – 2014 en de benoeming van de wethouders is  de nieuwe coalitie van CDA, VVD en ChristenUnie/SGP een feit. Op 13 april 2010 voor de raadsvergadering tekenden  de fractievoorzitters Simon Kelder (VVD), Corrie Righolt-Dam (CDA) en Martijn van Meppelen Scheppink  (ChristenUnie/SGP) officieel het coalitieakkoord.

Het akkoord heeft de titel  "Samen verder voor een duurzaam Barendrecht".  Het nieuwe college heeft de opdracht meegekregen het coalitieakkoord om te zetten in een collegeprogramma. Het resultaat daarvoor wordt rond de zomervakantie verwacht.  De coalitie heeft er voor gekozen een akkoord op hoofdlijnen te sluiten.  Dat betekent dat u niet alle beleidsterreinen terugvindt in dit akkoord.  Daarvoor geldt dat het huidige beleid uitgangspunt is. 

Hoofdthema’s,  die in het coalitieakkoord zijn uitgewerkt zijn

  • Veiligheid
  • Duurzaamheid
  • Werkgelegenheid & Economie
  • Welzijn, jeugd & onderwijs
  • Financieel gezonde gemeente

Deze raads periode staan de gemeentelijke financiën onder druk. Dat betekent dat er politiek ook keuzes gemaakt moeten worden.  Aan bezuinigmaatregelen  wordt niet ontkomen.   In het coalitieakkoord zijn de volgende denkrichtingen aan het college meegegeven:

  • Faseren of uitstellen van investeringen in de periode 2010 – 2014
  • Reductie van alle soorten subsidies
  • Wijkregie op maat: Efficiencywinst behalen door betere afstemming tussen wijkregie en opvolging van uitvoering
  • Reductie van ambtelijk personeel en externe inhuur, met evenredige afbouw/afstoten van taken
  • Versterking van de gemeentelijke regierol op diverse beleidsterreinen

Wij vinden het belangrijk dat mensen mee kunnen blijven doen. Als men daar zelf niet toe in staat is biedt de gemeente die (financiële)  hulp die nodig is.

Bas Nootenboom, onze CDA-wethouder krijgt in het nieuwe college de volgende portefeuilles: financiën, belastingen, duurzaamheid, grondbedrijf, grondexploitaties, nutsbedrijven, organisatie en dienstverlening, recreatie en vrije tijd, milieubeleid, concern control, subsidiebeleid, project Zuidpolder en project Centrumontwikkeling.

Nieuwsgierig naar het volledige coalitieakkoord? Download het hier: coalitie-akkoord_2010-2014