Nieuwe raad besluit verder over centrumstudie

De commissie grondgebied boog zich in haar vergadering van januari 2006 over de voortgang van de centrumstudie.

In de voortgangsrapportage werden dilemma’s uit een nader onderzoek naar de centrumplannen gerapporteerd.

De belangrijkste punten hieruit:

  1. Door vast te houden aan een bouwhoogte van vier woonlagen zijn de 500 zorgwoningen, die volgens het woningbehoefteonderzoek in de periode van nu tot 2015 nodig zijn niet realiseerbaar. Zeker niet als zoals het CDA wil aan de voorwaarde van 30 % sociale woningbouw moet worden gehaald. Het CDA stelt dan ook in haar verkiezingsprogramma 2006 –2010 dat op specifieke locaties in Barendrecht-Dorp de maximale hoogte van vier bouwlagen ter discussie wordt gesteld. Het grote tekort aan woningen voor ouderen zal hierdoor zeker de komende vier jaar voor een deel opgelost kunnen worden.
  2. Ook wordt weer voorgesteld om over te gaan op betaald parkeren bij de realisatie van openbare parkeerplaatsen in private gebouwen. Dit is in tegenspraak met de mening van het CDA en de raad, die hierover in oktober 2005 een motie aannam. Het CDA ziet niets in betaald parkeren in Barendrecht. Uitwijkgedrag zal het gevolg zijn en dat is ook niet gewenst.
  3. Op dit moment is de parkeernormering in Barendrecht 1,8 parkeerplaats per woning. De vraag is of dit ook voor seniorenwoningen gewenst is. De ervaring leert dat de autodichtheid daar minder is. De CDA fractie heeft wethouder Silvis gevraagd dit nader te onderzoeken.

Verdere stappen in de Centrumstudie over genoemde punten worden na de gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart 2006 door de nieuwe raad genomen.
Duidelijk is nu al in de diverse verkiezingsprogramma’s van de Barendrechtse partijen genuanceerder gedacht wordt over de bouwhoogte.
In de notitie werd ingezoomd op ouderenwoningen. Maar ook bij het ontwikkelen van woningen voor onze jongeren zullen wij de maximale bouwhoogte ter discussie stellen.

Woordvoerder centrumstudie