Provinciaal toetskader CO2-opslag Barendrecht

De provincie Zuid-Holland gaat  naar voorbeeld van het Barendrechtse toetskader, een toetskader CO2 – opslag Barendrecht opstellen.  Dat was één van de uitkomsten van de beraadslagingen in de Statencommissie Groen Water en Milieu van 13 mei 2009.  Op verzoek van de Provinciale Staten van Zuid-Holland was de CO2 – opslag geagendeerd.  De Statenleden willen meer informatie van gedeputeerde van Heijningen over de plannen voor CO2 – opslag en de voorwaarden van de vergunningverlening.

De vergunningen voor het bovengrondse deel van de opslag moet afgegeven worden door de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Vanuit de gemeenteraad van Barendrecht hebben wethouder Zuurbier en de raadsleden IJzerman (D66) en Righolt-Dam (CDA) gebruik gemaakt van het spreekrecht in deze commissie. Binnen de spreektijd van 3 minuten per inspreker hebben de vertegenwoordigers van Barendrecht de zorgen en vragen van Barendrecht samengevat. Zij zijn in gegaan op de procedures, het ontbreken van draagvlak en de technische vragen of het wel veilig kan. 
Download hier de inspraakreacties van Barendrecht: spreekrecht_provincie_13_mei__def

De Statenleden gaven aan dat de zorgen en vragen van de gemeente en haar bewoners terecht zijn.  De Statenleden stelden veel kritische vragen. De woordvoerder van de CDA-Statenfractie Koos Verbeek was duidelijk. De CDA-Statenfractie staat vol achter de vragen vanuit Barendrecht.  Verbeek vond dat de Provinciale Staten net als de gemeenteraad van Barendrecht een toetskader  moet vaststellen.

Ook Gedeputeerde van Heijningen vond het terecht dat Barendrecht met vragen komt. Hij begrijpt dat de Barendrechters  de opslag van CO2 onder hun woning als een bedreiging zien. Hij deed de Statenleden de toezeggingd dat er  een toetskader komt voor de opslag in Barendrecht.  Dat toetskader wordt belangrijk bij het afgeven van een vergunning.

De Gedeputeerde gaf aan dat het Milieueffectrapport (MER) veel inzichten geeft in de veiligheid van het project,  maar er zijn nog veel vragen over.

De gedeputeerde benadrukte dat hij nog geen oordeel heeft. De ministers en hij willen overtuigd zijn dat de opslag veilig kan voor er vergunningen worden afgegeven. Daar is tijd voor nodig en die tijd wordt genomen. 

De Rijkscoördinatieregeling, de regeling die de gemeente kan overrulen, zal niet zo maar worden toegepast. Daar gaan gesprekken met medeoverheden, dus ook de gemeente aan vooraf.

De  Statenleden willen onafhankelijke deskundigen horen over dit project en ook overwegen zij een hoorzitting te houden, waar ook de Barendrechters hun mening kunnen geven. Beide punten worden verder uitgewerkt door de griffie van de Provinciale Staten.  

De CDA-fractie blijft de stappen van de provincie goed volgen. Wij zijn voor dit moment tevreden dat ook onze collega’s in de Staten goed gaan nadenken of het wel verstandig is onder het dichtbevolkte Barendrecht voor eeuwen CO2  op te slaan.  Natuurlijk blijven we  hopen dat men uiteindelijk  tot dezelfde conclusie komt als het gemeentebestuur van Barendrecht.

De gemeenteraad gaan eind juni 2009 een weloverwogen nee zeggen tegen deze plannen, dat staat vast.

Nog enkele data in de aanloop tot dit nee;

  • Woensdagavond 27 mei 2009 20.00 uur in het Kruispunt. Informatieavond van de gemeente waar het nee wordt toegelicht. Aanwezig zijn onze externe adviseurs om alle vragen te beantwoorden.
  • Maandag 8 juni 2009 20.00 uur in het gemeentehuis. Commissie Ruimte. Behandeling voorstel geen CO2 opslag in Barendrecht. U heeft dan de gelegenheid om in te spreken.
  • Maandag 29 juni 2009 20.00 uur in het gemeentehuis. Formele besluitvorming over het voorstel.

Na 29 juni is het besluit van de raad formeel nee. Dan weten ook de hogere overheden waar ze met Barendrecht en toe zijn. Wij zijn benieuwd welke stappen er dan genomen worden.

Gedeputeerde Staten en Ministers geven op dit moment het najaar aan als moment waarop zij duidelijk maken of er vergunningen worden afgegeven.  Wat er dan op ons afkomt of niet daar willen wij nog niet op vooruit lopen.

Alle informatie van CDA-Barendrecht over de CO2-opslag via https://www.cdabarendrecht.nl/co2

Informatie van de gemeente Barendrecht ook via http://www.barendrecht.nl/ onder button CO2