Aanpak overlast Middeldijkerplein

De CDA-fractie heeft recent vragen gesteld aan het college over de oplossing van het overlast probleem rondom het Middeldijkerplein.

Aanleiding was de brief van de recent opgerichte contactgroep van bewoners tegen overlast rond het Middeldijkerplein.   Deze contactgroep heeft als doelstelling  het samen met de gemeente en politie terugdringen van overlast en verbeteren van de leefbaarheid (het woongenot) van alle bewonersgroepen.

De burgemeester geeft aan dat de gebiedsregisseur binnenkort in gesprek gaat met deze contactgroep. Het streven van de gebiedsregisseur is te komen tot een gezamenlijke aanpak met betrokken instanties  en bewoners en zo te komen tot afspraken over acties en maatregelen.  In het antwoord lezen wij dat intensief wordt samengewerkt met corporaties, politie, bewonersgroepen en welzijnswerk.

De zorg van de CDA-fractie is dat deze overlast dan uitwaaiert naar andere gebieden. Maar ook daar verzekert de burgemeester dat daar plannen voor gemaakt zullen worden om dat te voorkomen.

Op ons verzoek zal de burgemeester de raadscommissie Samenleving regelmatig mondeling informeren over de stand van zaken rondom de oplossing van de overlast.  Ook zal de commissie Samenleving op de hoogte gesteld worden van een analyse van de meldingen van overlast en hoe te komen tot een objectief beeld hiervan.

Wordt zeker nog vervolgd.

Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen of opmerkingen richting CDA-fractie neemt u dan vooral contact met ons op.