Laatste stap op weg naar Barendrecht 2025

Tijdens de raadsvergadering van  29 september 2008 vindt het laatste debat plaats in de raad over de Strategische Visie Barendrecht 2025.

De Strategische visie kent een lang traject van inspraakmomenten. Veel Barendrechters hebben hieraan op diverse manieren kunnen deelnemen. Een groot aantal inspraakreacties van Barendrechters, maar ook van Barendrechtse ondernemers en verenigingen zijn in deze conceptvisie opgenomen. Dat is een goede zaak.
Uiteindelijk ligt er nu ter bespreking de conceptvisie op Barendrecht 2025 “Barendrecht investeert in ontmoeting”. 
De CDA-fractie kan zich in grote lijnen vinden in deze visie.  In de commissie Samenleving van 2 september 2008 vond een eerste bespreking plaats. De uiteindelijke besluitvorming is in de raadsvergadering van september aan de orde.

In de conceptvisie was opgenomen de wens om eco-woningen aan de oevers van de Oude Maas ter hoogte van de Jan Gerritsepolder/Maasheuvel te bouwen.  De CDA-fractie heeft het voorstel gedaan deze passage te schrappen. Dit werd door de andere partijen gedeeld.  De CDA-fractie vindt het onwenselijk dit gebied als woningbouwlocatie aan te merken.
Eén van de doelen voor 2012 is de bereikbaarheid van Barendrecht te verbeteren. Daar wordt op ons initiatief aan toegevoegd een verbetering van de openbare vervoerverbindingen binnen Barendrecht. Maar ook aandacht voor goede wandel- en fietsroutes.

Op ons voorstel is ook de passage over CO2-opslag uit de visie verwijderd.  De raad heeft in de motie van 2 juni 2008 aangegeven welke procedures zij wil doorlopen om uiteindelijk een besluit te kunnen nemen als dat gevraagd wordt.

Op een aantal punten van deze visie heeft de CDA-fractie nog een voorbehoud gemaakt. Wij wachten daar de discussie in de raad af om uiteindelijk te kunnen besluiten.

Het gaat dan over de tekst in die visie met de volgende passages, die betrekking hebben op  het doortrekken van de Tramplusverbinding naar Barendrecht-Centrum, het vestigen van een Hogeschool en de Zuidrandvisie. Ook zetten wij vraagtekens bij één van de doelen in 2012 namelijk  “Barendrecht de groenste gemeente” .

Een toelichting op onze punten van discussie.
1. Passage over het doortrekken van de Tramplusverbinding van Barendrecht-Carnisselande naar Barendrecht-Centrum. Ons voorstel was daar algemeen van te maken het verbeteren van de openbaar vervoerverbindingen tussen Carnisselande en Centrum. Ook al is het nog lang niet aan de orde en mogelijk komt het nooit aan de orde, de CDA-fractie heeft zich wel de vraag gesteld wat zijn de gevolgen voor de bewoners van een  het eventueel doortrekken van het tramplustracé. Is hier draagvlak voor te krijgen? Wij zijn op dit moment van mening en ook gezien geluiden uit het verleden dat dit nog wel eens een probleem zou kunnen zijn.  Door het ruimer te formuleren worden ook andere mogelijkheden en niet één specifieke opengelaten.

2. Vestiging Hogeschool. In het concept wordt een Hogeschool (dependance)  met specialisatie agrifood en logistiek genoemd.  De CDA-fractie ziet de meerwaarde voor een dergelijke passage in deze toekomstvisie niet. Over de vestiging van een Hogeschool heeft de gemeente geen enkele zeggenschap. Natuurlijk kan je met een zak geld een Hogeschool verleiden met een opleiding  naar Barendrecht te komen. Maar de CDA-fractie vindt dat je dat geld beter kan besteden aan het onderwijs en onderwijshuisvestiging waar we wettelijk wel verantwoordelijk voor zijn. Er liggen tot rond 2025 ook ambitieuze integrale huisvestingsplannen die steeds weer meer miljoenen vergen dan in eerste instantie gehoopt wordt. Bovendien is voor vestiging van een Hogeschool ook ruimte nodig. Ruimte die in Barendrecht schaars is. Verder wordt hier zonder afstemming met een Hogeschool al voor specialisaties gekozen.  Barendrechtse jongeren hebben op enkele kilometers tot tientallen kilometers al de keuze uit diverse Hogescholen en Universiteiten, waar veel studierichtingen worden aangeboden.  Naar onze mening kan deze passage uit deze visie geschrapt worden. De CDA-fractie zegt niet dat zij de deur voor een Hogeschool op slot doet. Indien Hogescholen hier kansen zien dan is dat een heel andere discussie. Op dat moment is er alle tijd hier over te praten.

3. De tekst over de Zuidrand (het buitengebied aan de Zuidkant van Barendrecht)wordt in het conceptvisie, die eind september 2008 in de raad komt herschreven. Op 2 juni 2008 is door de raad de visie Zuidrand vastgesteld. Daarop heeft een kleine meerderheid van de raad een wijziging op aangebracht die nog niet was verwerkt.  Dat amendement maakt een aantal ontwikkeling nabij de camping, jachthaven en Barendrechtse Brug  onmogelijk. De CDA-fractie heeft dat amendement niet gesteund.  We wachten de nieuwe tekst af om te kjiken of we ons kunnen vinden in dit deel van de strategische visie.

4. Eén van de doelstelling voor 2012 is dat Barendrecht de groenste gemeente van Nederland is. Er wordt dan aangehaakt bij een landelijke groencompetitie. De CDA-fractie is van mening dat de gemeente best ambitieus mag zijn, maar  deze ambitie getuigd ons inziens van een niet realistische kijk. Natuurlijk vindt ook het CDA dat Barendrecht de groene gemeente moet zijn en blijven, die het nu is. Aandacht voor goed onderhouden grasperken en bloembakken. Zeker dat is van belang. De bewoners wijzen op het belang van groene voortuinen en groene bedrijventerreinen dat willen wij ook. Daar mag best een schepje bovenop. Maar door dit nu te gaan meten aan de groencompetitie van Entente Florale gaat ons te ver.  Een doel de groenste gemeente van IJsselmonde is ons inziens realistischer dan die van Nederland.

Het gaat om een visie, waarvan nog niet duidelijk is wat er precies kan worden gerealiseerd. Een ruimtelijk en financieel kader ontbreekt. Daarover zal de raad in het voorjaar van 2009 verder spreken.  Dan zal blijken welke wensen op kortere termijn of op langere termijn werkelijkheid worden en welke dromen blijken te zijn.

De wens van deze gemeenteraad is dat toekomstige raden deze visie gaan gebruiken. Dat kan alleen maar door deze visie op dat moment weer tegen het licht te houden en ook de tijdshorizon te verleggen. Maar het is aan de raden van de toekomst om hun voordeel hiermee te doen. Regeren is vooruit zien, maar niet over je graf heen regeren.

U kunt de conceptvisie downloaden via www.barendrecht2025.nl