Amendement: Oranjetuin blijft op huidige locatie

Het indienen van een amendement op het voorstel van het college rondom de herontwikkeling van sportpark Ziedewij betekent dat de Oranjetuin op de huidige locatie blijft. De schietsportvereniging wordt verplaatst.

De bijdrage van Leo van Gelder tijdens de raadsbehandeling op 29 maart 2011 vindt u hieronder:

Voor het CDA is de positie van de speeltuinvereniging altijd leidend geweest bij onze besprekingen over de herontwikkeling van sportpark Ziedewij. Dat heeft  Leo van Gelder namens de CDA-fractie ook gezegd tijdens de besprekingen in de commissie Ruimte.

Gezien de positie van deze vereniging in de Barendrechtse samenleving, de inzet van de diverse vrijwilligers en de kwaliteit van het terrein met de diverse groenpartijen vonden wij het niet raadzaam om de Oranjetuin te verplaatsen.

Het behoud van de speeltuin op de huidige locatie was dan ook de inzet bij ons verzoek aan de wethouder om alternatief 3 van het woningbouwprogramma nog eens opnieuw te bezien.

Wij bedanken de wethouder dan ook voor de verstrekte informatie.

Deze informatie was voor de CDA-fractie aanleiding om samen met de VVD, CU/SGP en D66 een amendement op te stellen met de volgende inhoud:

  • het voorstel om een woningbouwprogramma op te stellen gebaseerd op het zogenaamde alternatief 3a;
  • de  speeltuin blijft op de huidige locatie;
  • uitplaatsing van de schietsportvereniging  De Vrijheid naar de locatie Mazeppa met een toezegging van een bedrag van 5 ton voor sloop en nieuwbouw;
  •  een ontsluiting via de Boezemweg als verkeerskundig uitgangspunt omdat alleen een ontsluiting via de Margrietsingel waarschijnlijk te veel problemen op gaat leveren.

Daarnaast willen wij de wethouder vragen om bij de uitwerking van het plan ook eens te kijken naar mogelijke maatregelen om iets te gaan doen aan de klachten over te hoge grondwaterstand in de omgeving.

Hoe verder.

Het amendement werd door de raad unaniem aangenomen. Dit betekent dat het college  verder kan met de plannen voor de herontwikkeling van Sportpark Ziedewij tot het Amaliaplantsoen. Bij het opstellen van het woningbouwprogramma  moet er rekening mee worden gehouden dat de Oranjetuin op haar huidige plaats  blijft en de schietsportvereniging naar een andere plek in Barendrecht verhuist.