Barendrecht op weg naar 2025!

De gemeenteraad heeft tijdens in de raadsvergadering van 29 september 2008 de toekomstvisie voor 2025 "Barendrecht investeert in ontmoeting" vastgesteld.  Met deze vaststelling komt een einde van een lange periode van voorbereiding en inspraak.

De CDA-fractie is op de meeste punten tevreden met het product dat er nu ligt. De CDA-fractie heeft dit traject kritisch gevolgd. Ook op de vastgestelde visie waar wij op een drietal punten niet mee  konden gaan, omdat hij op een aantal punten niet realistisch is. We noemen dit strategisch dromen!

Veel burgers en organisaties hebben deelgenomen aan allerlei activiteiten die uiteindelijk tot deze visie hebben geleid. Wij hebben in de raadsvergadering onze dank daarvoor uitgesproken.

Eerst de positieve punten:
● De conceptvisie is besproken in de commissie Samenleving van 8 september 2008. Wij zijn tevreden dat daar op initiatief van de CDA-fractie een aantal punten zijn overgenomen, zoals Barendrecht is in 2025 nog steeds een zelfstandige gemeente, er worden geen eco-woningen gebouwd in/langs de Oude Maas. De opslag van CO2 is uit de visie geschrapt. Wat de CO2 – opslag betreft, de raad heeft hier duidelijk aangegeven wat zij wil weten voor ze tot een besluit kan komen.
● Ook een groot aantal reacties van insprekers is opgenomen. We noemen dan de wens van de Barendrechtse ondernemers om een passage op te nemen over het doortrekken van de A4, passage over de groene Noordrand van Barendrecht, op verzoek van de gemeente Rotterdam en zeker ook belangrijk voor Barendrecht. Maar ook  de inbreng van onze CDA-Vrouwen in de milieuparagraaf de inzet om afval gescheiden te blijven inzamelen. Tenslotte de reactie van een Barendrechtse burger een passage over volksgezondheid/huisartsen op te nemen.

Op een drietal punten hebben we amendementen ingediend omdat wij vonden dat de visie op dat punt absoluut niet realistisch is.

Amendement 1: Realistischere formulering groen ambities.
Als doel wordt in de visie gesteld dat Barendrecht in 2012 de groenste gemeente van Nederland is. Dat groenste moet worden bepaald naar aanleiding van een competitie van Entente Florale. Even googlen leerde ons dat dit wel een simpele manier is om eerste te worden. De competitie van 2008 bestaat slechts uit vijf steden en vijf dorpen. Ons voorstel was om een groenere gemeente te worden. Want dat openbaar en particulier groen van belang is voor de leefbaarheid van Barendrecht daar zijn we het helemaal mee eens.

Amendement 2: Schrappen van alle passage die betrekking hebben op een vestiging van een Hogeschool in Barendrecht.
Op diverse plaatsen in de visie wordt ingezet op de vestiging van een Hogeschool (HBO-onderwijs) in Barendrecht. De CDA-fractie heeft er niets op tegen als een Hogeschool hier komt praten voor een dependance en daarvoor een zak geld mee neemt. We hebben er wel bezwaar tegen dat deze passage in de visie werd opgenomen. Dat betekent toch dat er menskracht nodig is om plannen te maken. Wij vinden dat nu niet aan de orde. De gemeente is er wettelijk niet toe verplicht. Wel zijn wij verplicht voor goede huisvestiging van onze scholen voor primair – en voortgezet onderwijs te zorgen.  In de beide integrale huisvestingsplannen, deel 1 voor het primair onderwijs en deel 2 voor het voortgezet onderwijs, staan de plannen. Voor het primair onderwijs is al veel geld vrijgemaakt. De raad staat nog dit jaar voor de keuze ook voor het middelbaar onderwijs in goede gebouwen te investeren. Onze middelbare scholen hebben ambitieuze plannen. Daar horen permanente gebouwen bij. Doel is om alle jongeren in staat te stellen een startkwalificatie te laten halen, dus met een diploma van school te laten gaan.  Wij vinden dat daar alle energie van de gemeente heen moet gaan en niet het najagen van dromen.

Op initiatief van de CDA-fractie wordt op dit moment ook onderzocht hoe de gemeente een bijdrage kan leveren aan de vorming van jongeren in de vorm van maatschappelijke stages en stageplekken voor studenten van het hoger- en wetenschappelijke onderwijs.

De amendementen over het groen en de Hogeschool werden alleen maar ondersteund door D66. Dat betekent dat deze passages niet aangepast worden in de definitieve visie. De CDA-fractie kan zich op die punten niet vinden met wat geschreven is over de toekomst van Barendrecht.

Het derde amendement dat met steun van D66 en VVD werd ingediend kreeg wel steun van een meerderheid van de raad en dit voorstel wordt dan ook overgenomen in de vastgestelde visie.
In de visie stond namelijk een passage over het doortrekken van de Tramplus van Barendrecht-Carnisselande naar Barendrecht-Centrum. Wij vonden dat dit een wel erg beperkte mogelijkheid was. In de visie is nu met steun van D66 en de VVD een passage opgenomen dat de openbaarvervoersverbindingen in alle wijken van Barendrecht moet worden verbeterd. Niet alleen is de verbinding tussen beide delen van Barendrecht niet optimaal, sommige wijken denk dan aan Ter Leede, Vrouwenpolder en Lagewei, zijn helemaal verstoken van openbaarvervoersverbindingen. Wij beseffen dat ook dit ambitieus is. Over het openbaar vervoer gaat de gemeente niet alleen. We hebben daar de stadsregio voor nodig.

Hoe verder met deze visie richting 2025?
Er ligt nu een document dat wij kunnen gebruiken als startpunt van de route richting begroting 2009. In het voorjaar van 2009 zal de raad een aantal punten uit deze visie uitlichten en financieel en ruimtelijk vertalen. Wat dat is toch een klein minpuntje aan deze visie, een financiële en ruimtelijke onderbouwing ontbreekt. Pas dan zal duidelijk worden wat echt niet gaat lukken in 2009 en mogelijk ook niet gerealiseerd zal zijn in 2025.

De raad sprak zich uit dat toekomstige gemeenteraden deze visie moeten herijken dan wel herbevestigingen. Die beslissingen heeft natuurlijk slechts een houdbaarheidsdatum tot maart 2010. Dan loopt het mandaat van deze raad af. Toekomstige raden kunnen deze visie als uitgangspunt voor een nieuwe toekomst gebruiken  met een horizon die dan ook naar latere jaren in de 21ste eeuw gaan. Regeren is vooruitzien. Maar 2025 is toch nog een groot aantal jaren weg.  Bij leven en welzijn zullen we in 2025 zien wat toch realistisch was en wat toch een droom bleek te zijn.


Nieuwsgierig naar de volledige teksten van de amendementen ga dan naar op ze te downloaden.

Heeft u nog vragen of vraagt u zich af waarom de CDA-fractie een standpunt heeft ingenomen,neem dan contact met mij op!