Begroting 2015

CDA Fractie in raadszaalVoorzitter,

Namens de CDA fractie wil ik beginnen met een woord van dank uit te spreken.
Dank richting ambtenaren en college voor deze begroting en de beantwoording van de vragen. Er is weer veel werk verzet.

Het CDA is tevreden met de huidige financiële situatie.
Het CDA is ook tevreden over de manier van begroten. Er is namelijk niet veel veranderd.
Dat was ook niet nodig, want de financiële huishouding van Barendrecht was en is solide.

Sommige keuzes in de begroting zouden wij niet hebben gemaakt.
Maar die verantwoording leggen we neer bij de coalitie en het college.
Op een paar onderdelen zijn wijzigingen aangebracht en dat noemt het college: “realistisch begroten”. Daar kun je van mening over verschillen.

We willen u in ieder geval wijzen op een tweetal schoonheidsfoutjes, die we via een amendement willen repareren:

Het risicoprofiel van NR Amendement
In de beleidsbegroting wordt aangegeven dat de risicoklasse wordt aangepast van 1 naar 4. Het CDA is van mening dat dit een onterechte veronderstelling is omdat:
– Het inpassingplan op 3 punten na volledig is goedgekeurd door de Raad van State.
– Het bestuur van GR Nieuw Reijerwaard inmiddels acties heeft ondernomen op het gebied van risico inventarisatie en risicobeheersing.
– Om met de woorden van onze VVD vertegenwoordiger in de GR te spreken: één ding is zeker, het risico zal zich in het komende jaar niet voordoen.

Wij vinden dat de risico’s zeker niet groter zijn geworden.
Daarom dienen wij hierover een amendement in om risicoprofiel weer terug te zetten naar 1. (= is door de raad overgenomen)

woonvoorzieningen/ rolstoelvoorzieningen.
In de beleidsbegroting wordt aangegeven dat er een structurele daling zal zijn van woonvoorzieningen/ rolstoelvoorzieningen.

Het CDA is van mening dat dit een onterechte veronderstelling is omdat:
Barendrecht vergrijst, mensen worden steeds ouder en vaak minder mobiel.
Mensen worden geacht in het kader van de participatiemaatschappij langer thuis te blijven wonen. Hierdoor zijn meer woningaanpassingen noodzakelijk.
mocht iemand toch worden opgenomen in een verzorgingshuis dan valt per 1-1-2015 een verstrekte rolstoelvoorziening ook onder de WMO en niet meer onder de AWBZ.
We moeten vaststellen dat de door het college veronderstelde structurele daling van woonvoorzieningen en rolstoelvoorzieningen een onjuiste aanname is.
Daarom dienen wij als CDA een amendement in om het budget voor deze open eindregeling niet te verlagen, maar gelijk te laten. (= is door de raad verworpen)

BTW afvalstoffenheffing

Het college heeft de keuze gemaakt om een stelselwijziging door te voeren bij de gesloten financiering.
Dit kan, nu er een inkoopvoordeel is ontstaan, ingevoerd worden zonder dat de inwoners er meer voor gaan betalen.
Het CDA is echter van mening dat het inkoopvoordeel aan de inwoners moet worden teruggegeven.
Gelukkig hebben wij kunnen constateren dat de coalitiepartijen zich ook niet kunnen vinden in deze stelselwijziging, zonder dat de burger mee kan profiteren van het inkoopvoordeel.
Hoe de coalitie dit wil oplossen komt wat gekunsteld over, maar het CDA vindt het wel een goed signaal.

Duurzaamheid.

Vorige week las ik in een landelijk dagblad het volgende:

De kop luidde: “Klimaattop: zo gaat het fout, heel erg fout”
“Als de wereld wil ontsnappen aan een dramatische klimaatverandering, dan zal zij snel een einde moeten maken aan het onbeperkte gebruik van fossiele brandstoffen. Voor 2050 moet de meeste elektriciteit worden opgewekt met milieu vriendelijke methodes.”

Helaas was het geen voorpagina nieuws.
Met deze klemmende oproep eindigde vorige week het internationale panel van wetenschappers van de VN.
De wetenschap heeft gesproken. Nu is het woord aan de politieke leiders en de tijd raakt op.
Wij in deze raadszaal zijn de politieke leiders van Barendrecht. Wat doen wij?

Heeft het college een stevige ambitie? Nee helaas, die hebben wij nog niet kunnen ontdekken.
Wij zouden het meer omschrijven als: op de winkel passen.
Laatst sprak ik met een lid van de duurzaamheidskring Barendrecht. Ook zij kijken nu naar de politiek.
Zonder stevige ambitie vanuit de politiek gaan partijen afhaken.

De oproep van het CDA aan het college is: Kom met een stevige ambitie en zet die stip op de horizon!
Het is hard nodig dat we een duidelijke visie hebben en een bijbehorende plan van aanpak?

Voorzitter, hierover willen we graag een motie indienen. (= unaniem door de raad overgenomen)

Steun voor vrijwilligers / mantelzorg. 

Laatst hebben wij als CDA fractie meegewerkt aan een project van Stichting Present.
We hebben toen (hopelijk) inwoners met een lichamelijke en geestelijke beperking een leuke dag bezorgd.
Was dit nu vrijwilligerswerk of mantelzorg?
Inderdaad een vorm vrijwilligerswerk: na afloop gingen we naar huis en gingen we weer over tot de orde van de dag.

Voor mantelzorgers ligt dat wel anders. Mantelzorg, daar kies je  vaak  niet voor. Mantelzorger worden dat overkomt je.
Iemand waar je van houdt, wordt ziek, krijgt een ongeluk of komt door een andere oorzaak in de positie dat hij of zij meer zorg nodig heeft.

Vandaag 10 november is de dag van de mantelzorg!

Er zijn ongeveer 3,5 miljoen Nederlanders van 18 jaar en ouder die mantelzorg verlenen (1 op de 4 volwassenen).
1 op de 5 geeft meer dan acht uur per week en/of langer dan drie maanden hulp.
450.000 mantelzorgers voelen zich zwaarbelast of overbelast.
Omgerekend zouden er 1.000-1.500 Barendrechters zwaar- of overbelast zijn.
Enorme aantallen!

Kennen we deze groep mensen? Nee.
Kent deze groep het fenomeen respijtzorg? Velen niet. Slechts 1/3 is op de hoogte
De gemeente kent de mantelzorger niet en de mantelzorger kent de mogelijkheden niet.
Het wordt noodzakelijk de mantelzorgers te leren kennen; de samenleving is afhankelijk van de mantelzorger.

Eén ding is duidelijk: het wordt nooit meer anders. De verzorgingsstaat komt nooit meer terug.
We moeten investeren in de mantelzorger, we moeten ze daarom leren kennen.
Het voorkomen van uitval van deze grote groep zorgverleners is van groot belang voor de samenleving.
We moeten deze groep in kaart brengen om vervolgens gericht hulp te kunnen bieden via de wijkteams.

Het CDA heeft hier een unieke motie voor gemaakt.
We willen hiermee niet het probleem alleen maar op de collegetafel neerleggen. Wij bieden ook aan om hier actief over mee te denken. (= unaniem door de raad overgenomen)

Extra onderdoorgang A29. 

In de vorige raadsvergadering heeft het CDA het onderzoeksrapport rondom de A29 aangeboden aan het college.
Zoals gezegd: het CDA heeft hier veel reacties op gekregen.
Als er iets leeft in de gemeente is het de ergernis over de infrastructuur: ‘ Mensen willen Barendrecht gewoon goed in en uit komen’.

We zijn blij met de reactie van de wethouder dat het rapport wordt meegenomen in het verdere onderzoek dat de gemeente gaat doen.
Moeilijker is het te begrijpen dat de gemeente voor 2016 het onderzoek niet heeft afgerond en ook dat er pas actie verwacht kan worden in 2017 of 2018.
Je zou je sterk kunnen afvragen of het college nu naar de burger luistert!
Je zou je sterk kunnen afvragen of het college nu de juiste prioriteiten stelt!
Het CDA zou daarom graag zien dat er uiterlijk 1 juli 2015 een proef wordt gestart met het openstellen van de tunnel bij het zwembad.
Ziet het college daar mogelijkheden toe?

Tot Slot

Als laatste wil ik nog een woord richten aan de gehele raad. We zijn bijna 8 maanden in functie. De afgelopen periode zou je kunnen  kenschetsen als: zoekende. Ik ben blij te constateren dat we elkaar steeds beter weten te vinden.

Natuurlijk hebben we verschil van inzichten. Maar op veel terreinen moeten we proberen gezamenlijk optrekken. Ik moet zeggen dat dit bij verschillende dossiers al aardig is gelukt. Daar ben ik blij om.

2015 wordt een spannend jaar. Zeker als het gaat om de 3 decentralisaties.
Maar ook het milieuvraagstuk/ windenergie zal komend jaar prominent op de agenda komen te staan.
Samenwerken is hierbij belangrijk, daar zal Barendrecht sterker van worden!