Begroting toch weer sluitend

Afgelopen maandagavond, dinsdagmiddag en – avond  9 en 10 november 2009  heeft de gemeenteraad zich gebogen over de begroting voor de komende jaren. Vanwege de veel lagere uitkering uit Den Haag had de raad een lastige opgave: de komende 4 jaar elk jaar circa € 4 miljoen bezuinigen op de lopende uitgaven.  

Het college van B &W had al een flink aantal voorstellen gedaan, waarover de raad zich nu heeft gebogen. In de voorstellen was geprobeerd de pijn zoveel mogelijk te verdelen.

In het oog lopende bezuinigingen in het voorstel van het college:

 • het uitstel van de uitbreiding van het Inge de Bruijn-sportfondsenbad.
 • een lager budget voor evenementen, verruimen van de onderhoudsperiode van groot onderhoud van wegen en openbare verlichting.
 • goedkoper onderhoud groen en het uitstellen van een aantal investeringen. Door dat laatste sneuvelen ook de plannen voor het aanleggen van enkele rotondes. Wellicht ten overvloede: als je een investering van zeg maar € 500.000 schrapt, dan betekent dat voor de gemeentelijke begroting alleen maar minder rente en afschrijving, dus enkele 10.000-en Euro’s echte besparing. Dan zit je dus nog niet zo snel op € 4 miljoen bezuinigen op de lopende uitgaven.

Op een aantal punten was de raad het niet met het college eens en werden bezuinigingen geschrapt en nieuwe gevonden. Een aantal discussiepunten, waarover moties en amendementen werden ingediend:

 • Peuterspeelzalen: de CDA fractie had moeite met deze bezuiniging. Aangedrongen is op nader onderzoek en overleg met de Stichting Kinderopvang Barendrecht om er voor te zorgen dat er geen kinderen tussen wal en schip vallen. Dat gaat gebeuren.
 • Waterschoutgroep Fridtjof Nansen: de gedane toezeggingen moeten als het even kan worden nagekomen vinden wij evenals de rest van de raad. De wethouder gaat er mee aan de slag.
 • Het lactatiespreekuur mag niet sneuvelen in de bezuinigingsdrang en dat gebeurt ook niet
 • Wijkregie: dat komt nu net van de grond, daar nu even niet op bezuinigen. Ook daar was de rest van de raad het mee eens
 • Sportaccommodaties: dat het niet lukt om ook op korte termijn het 4e hockeyveld aan te leggen is heel vervelend, maar onontkoombaar. Voor een kleinere investering als een steiger voor de roeivereniging moet wel ruimte zijn, mits de vereniging bereid is huur te betalen.
 • Fractievoorzitter Corrie Righolt-Dam pleitte ook voor duidelijkheid richting schietvereniging De Vrijheid.

Voor een aantal andere zaken werd ook aandacht gevraagd door onze fractie:

 • Het Lokaal Opleidingen Centrum (LOC). Het CDA is vooralsnog enthousiast over de locatie bij het station op het bedrijventerrein. Maar de beslissing is nog niet genomen hierover.
 • Wachtlijsten Buiten Schoolse Opvang. Het CDA heeft een dringend beroep op de wethouder gedaan om actief te proberen BSO-organisaties, scholen en sportverenigingen bij elkaar te brengen om de wachtlijsten zo snel mogelijk terug te brengen
 • Leges begraafplaatsen. Voor een aantal partijen was een forse verhoging van de leges de mogelijkheid om wat extra te bezuinigingen. Het CDA was het er niet mee eens, maar het voorstel kreeg wel een raadsmeerderheid.
 • Ontmoetingsruimte voor ouderen in Carnisselande. Opnieuw aangedrongen om hier op korte termijn werk van de te maken, met wat ons betreft als locatie de Vrijenburg.
 • Bomenkap. Samen met Groen/Links een motiegemaakt om er voor te zorgen dat de wethouder Zuurbier opnieuw gaat overleggen en onderzoeken. Zie ook het stuk "Bomenkap" van Leo van Geder op deze site.

Tenslotte het Centrum.

Door grote tegenvallers bij de grondopbrengsten op andere locaties in Barendrecht is het beschikbare geld fors verminderd. De crisis laat ook hier zijn sporen achter. Het CDA en de VVD hebben er op aan gedrongen dat we dan maar moeten beginnen met een deel van de plannen, in een gebied waar de kosten van verwerving niet groter zijn dan de verwachte opbrengst. Het gebied Rabobank, postkantoor, brandweerkazerne  en directe omgeving komt dan snel als eerste optie naar voren. Wij hebben aangedrongen om als maar enigszins mogelijk in februari uiterlijk te beslissen. Eerste doelstelling is dan zorgen voor een aantal levensloopbestendige woningen. Als die gereedkomen komt er ook een vorm van doorstroming op gang in Barendrecht. Verlevendiging van het centrum en meer winkels, dat moet dan nog even wachten. Jammer, maar het is niet anders. 

De tijdens de raadsvergadering ingediende amendementen en moties kunt u downloaden.