Begrotingsbehandeling 2008

Maandag 29 oktober 2007 stond de begroting 2008 op de agenda van de raad. De CDA-fractie is tevreden dat er nu al geld vrijgemaakt is voor een groot aantal sportvoorzieningen.

In deze bijdrage een overzicht van onderwerpen, die door het CDA aan de orde werden gesteld of waarbij initiatieven en/of amendementen van andere partijen werden ondersteund.  Voor de bijdrage van de CDA-fractie in de eerste termijn download begroting_2008  en alle ingediende amendementen en motie

Voor het eerst in vele jaren werd een begroting vastgesteld, die ook na het vervullen van een groot aantal wensen nog een gemiddeld overschot van bijna € 500.000 laat zien.

Dat betekent niet dat de raad nu in een stemming is hiervoor ook al direct een bestemming te vinden. Het komend jaar komen er nog belangrijke beslissingen aan waar veel geld mee gemoeid is.  We denken dan aan de huisvesting voor het voortgezet onderwijs, de volledige invoering van de WMO en het sparen voor de belangrijke dossiers als Zuidpolder en Centrumontwikkeling.


Sportaccommodaties

In het eerste kwartaal 2008 verwachten we van het college de concept sportnota te ontvangen. De vaststelling van die nota, die mede door toedoen van de raad, een vertraging opgelopen heeft, laat dus nog even op zich wachten.

Te lang naar de mening van de CDA-fractie om nu weer aan een groot aantal sportvereniging te zeggen dat zij nog even moeten wachten tot wij ons huiswerk klaar hebben.

Er liggen namelijk een groot aantal wensen, die goed onderbouwd en gemotiveerd zijn. De CDA-fractie heeft een  amendement_sportaccomodaties_2007  ingediend dat ondersteund werd door de fracties van VVD, PvdA en D66.

Dat betekent dat de gemeente een subsidie van 2/3 deel van de begrote kosten van de  kleedkamers van BVV Barendrecht, VV Smitshoek en Tennis Vereniging (TV) Smitshoek voor haar rekening neemt.

Het oude clubhuis van de Tennis- en Hockeyvereniging Barendrecht wordt op kosten van de gemeente gesloopt. Tennisvereniging  Barendrecht (TVB) kan op sportpark Ziedewij als het aan de raad ligt een clubhuis realiseren. De gemeente draagt voor 1/3 deel bij in de kosten. Er wordt wel als voorwaarde gesteld dat TVB op eigen kosten 2 minibanen en 1 oefenmuur aanlegt.

Kanovereniging Lekko krijgt 1/3 deel van de kosten voor de bouw van een nieuwe botenloods. Tenslotte draagt de gemeente ook bij in 1/3 deel van het kantinedeel van TV Smitshoek. Wat betreft de wens van deze vereniging van een vierde baan. Dat besluit wordt uitgesteld tot na de vaststelling van de sportnota.

Aan het amendement is op verzoek van het college de zin toegevoegd: "Het college spant zich zoveel mogelijk in sportaccommodaties multifunctioneel te benutten.". Dat betekent ondermeer dat deze accommodaties ook gebruikt kunnen worden voor de Buitenschoolse Opvang (BSO).  De CDA-fractie vindt dat een goede zaak en wilde deze wens van het college wel opnemen in dit amendement. Ook de andere partijen steunden dit verzoek.
Voor Schietvereniging de Vrijheid loopt nog een ander traject. Wij wachten daarbij op voorstellen van het college.

Voor de hierboven genoemde verenigingen is dus een eenmalig beleid geformuleerd dat een mix is van regels die tot nu toe werden toegepast, maar niet eenduidig in één nota zijn opgenomen. In de nieuwe sportnota moeten duidelijke richtlijnen komen voor de gemeentelijke financiering van sportvoorzieningen. Alle investeringen, waarvoor de raad nu in de toekomst nog budget gaat vrijmaken, zullen daaraan dan ook getoetst worden.

Buitensportmotie
Tijdens de voorjaarsnota heeft de raad het college verzocht  te onderzoeken of de investeringen in buitensportaccommodaties ook een duurzame investering is. Kunnen met deze investeringen de verenigingen de komende groei van leden aan?  In deze motie was niet echt duidelijk gesteld wat de raad als eindtermijn ziet. Wethouder Nootenboom gaf aan dat hij  in december in de commissie Samenleving met onderzoeksresultaten zal komen. Ook gaf hij aan dat als de raad daar nu  het groene licht voor geeft verenigingen direct  met de voorbereidingen van de plannen kunnen starten. Er is nu immers al veel duidelijk. Uitstel met het starten van de voorbereidng tot december was vooral een probleem  voor korfbalvereniging Vitesse. Eén van hun te renoveren velden zijn volgens de normen van de KNKV al niet meer bespeelbaar. Een meerderheid van de raad kon zich er in vinden dat de voorbereiding al gestart werden.  De echte uitgaven staan toch pas gepland voor 2008 en dan moet het onderzoek klaar zijn.

ZPB en uitbreiding zwembad
Zwem- en watersportvereniging ZPB krijgen een extra subsidie voor het huren van  zwemwater in de regio. Vanwege het tekort aan zwemwater in Barendrecht moeten zij nu duurder huren in de omgeving. Deze subsidie blijft in stand tot het Inge de Bruijnsportfondsen is uitgebreid of de overkapping op het buitenbad in Albrandswaard is gerealiseerd.

Uitbreiding zwembad
De raad had zich al uitgesproken het Inge de Bruijnsportfondsenbad uit te breiden. Dit wordt nu ook in de begroting zichtbaar. Vanaf de jaarschijf 2011 worden kapitaallasten voor de uitbreiding opgenomen. Daar zijn we er nog niet mee, want het zwembad moet ook worden geëxploiteerd. Ook daar is nog geld voor nodig.  

Minimumbeleid
Met de ombuigingsvoorstellen ten aanzien van de Rotterdampas en het afschaffen van het gereduceerde tarief vervoer ouderen zonder medische indicatie kan het CDA instemmen met een toezegging van het college. Het college gaf ons de garantie dat de voorwaarden voor de minima in de nieuwe situatie zowel bij de Rotterdampas als bij het vervoer voor ouderen niet zou worden gewijzigd.

Wat de Rotterdampas betreft betekent dit dat Barendrechters met een inkomen hoger dan het minimumniveau met ingang van 2008 in plaats van € 10,00 € 55,00 gaan betalen.

Het vervoer voor gehandicapten- en ouderen zoals we dat nu kennen wordt omgezet in een systeem voor een regiotaxi voor het aanvullend collectieve vervoer. Meerdere doelgroepen maken in het nieuwe systeem gebruik van het vervoerssysteem tegen verschillende tarieven. Er komt dan een differentiatie in drie doelgroepen: gehandicapten en ouderen met een medische indicatie, senioren en vrije reizigers. 

We zijn tevreden met de opmerking van wethouder van Deursen, dat Barendrecht mee gaat doen met een pilot om via de belastingdienst mensen met een minimuminkomen op te sporen. De door de CDA-fractie gewenste koppeling lijkt in zicht. Op deze manier kunnen mensen met een minimuminkomen actief benaderd worden om hen te wijzen op het Barendrechtse kwijtschelding- en minimabeleid

Sociaal loket
Dat gaat er nu toch echt over een aantal maanden komen. In samenwerking met de Stichting Opmaat wordt hier aan gewerkt. Naast vrijwilligers zullen ook sociale raadslieden hier een belangrijke rol spelen.

Openbaar Groen Ook een voorstel van het college voor een ombuiging op het openbaar groen haalde het niet. De gehele raad vindt dat dat de kwaliteit van de openbare ruimte niet ten goede komt en draaide deze ombuiging terug

Jeugdbeleid
Het geld dat nodig was voor het evenement Barendrecht on ice was al bezuiniging ingeboekt.  De raad was het daar niet mee eens. Via een amendement werd aangeven dit geld terug te laten vloeien naar het jeugdbeleid.  Er wordt in Barendrecht al het nodige voor de jeugd gedaan. Maar er zijn nog heel veel wensen. Wensen die als de wethouder klaar is met haar plannen op papier, we hopen dat dat echt spoedig is, ook een stapje dichter bij verwezenlijking zijn.

Schoolzwemmen
De laatste acht jaar een traditioneel punt van kijken of hier op bezuinigd kan worden. Het college wilde dit weer onderzoeken. De raad steekt daar een stokje voor.

Woonzorgcirkels
Twee wijksteunpunten die het hart gaan vormen van een woonzorgcirkel in Barendrecht-Centrum en in Barendrecht-Carnisselande aan het Middeldijkerplein gaan in 2008 van start.

Wijkregie
In 2008 wil de gemeente met wijkregie, waarbij bewoners een specifieke rol krijgen bij het beheer van de wijk, starten. De raad praat hier binnenkort over.

Verkeer
Het ziet er naar uit dat eind 2008 de verkeersmaatregelen aan de noordelijke rondweg van Barendrecht-Centrum rondom Bedrijventerrein-Oost afgerond zijn.  

Afvalstoffenheffing en rioolheffing
De tarieven moeten nog worden vastgesteld. Uitgangspunt is dat in 2008 de rioolheffingtarieven op een andere manier gedifferentieerd worden, namelijk een- twee en meerpersoonshuishouden. Voor afvalstoffenheffing gaat dat in 2009 gebeuren. Daar heeft de raad onlangs een besluit overgenomen.

Een discussie over de uitbreiding van de openingstijden van het afvalaanbiedstation aan de Londen en de kosten (€ 100.000 voor 2,5 uur extra open op zaterdagmiddag) daar zet de CDA-fractie en met haar de gehele raad nog de nodige vraagtekens bij. Een motie van D66  om daar nog een goed naar te kijken is door ons mee ondertekend.

Hebt u naar aanleiding van bovenstaand vragen?  Stel uw vraag via de mail en u krijgt zo spoedig als mogelijk een antwoord.