Bestuursakkoord, wel of niet ondertekenen?

Dinsdag 17 mei 2011 debatteerde de Raad over het voorgestelde bestuursakkoord van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

 

Dit naar aanleiding van de ingediende motie van de PvdA die het college opriep dit akkoord op de bijeenkomst van de VNG van 8 juni 2011 niet te ondertekenen.

Even een korte toelichting: 

De regering is van plan om bepaalde taken, waaronder Jeugdzorg en de AWBZ, over te hevelen naar de gemeenten. Meer taken terwijl er tegelijkertijd gekort wordt op het budget. De meeste aandacht gaat echter uit naar de plannen rond de Wet Werken naar Vermogen. Daarin worden plannen concreet om fors te korten op het budget om werkzoekenden aan de slag te helpen. Het mag natuurlijk niet zo zijn dat deze groep die juist ondersteuning nodig heeft, het kind van de rekening wordt.
 

Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid te zorgen voor het vinden van de nodige bezuinigingen. Het bestuursakkoord, ontstaan na maandenlange onderhandelingen tussen de VNG en het Rijk, geeft daar mogelijkheden toe. Er is namelijk een budget van 400 milj. toegezegd als onderhandelingsresultaat. De regering stelt dit beschikbaar voor het herstructureringsfonds Sociale Werkplaatsen. De verwerping van het bestuursakkoord zou inhouden dat ook deze financiële ondersteuning wegvalt, terwijl de bezuinigingen toch gewoon door zullen gaan. Die zijn namelijk al vastgelegd in het regeerakkoord.

De CDA-fractie heeft dan ook, evenals de overige partijen, de motie niet gesteund. Verwerpen van het bestuursakkoord zou ook de positieve resultaten hiermee van tafel vegen. Wel vinden we het natuurlijk belangrijk dat we aandacht houden voor de gevolgen van de bezuinigingen voor de sociaal zwakkeren. Daar maken we ons als CDA-fractie sterk voor! Voor 8 juni komt het college richting raad met een notitie om voors- en tegens op een rijtje te zetten. Pas dan kan de balans wel of niet ondertekenen van het bestuursakkoord opgemaakt worden.