CDA Barendrecht ondersteunt motie over social return.

Op de raadsvergadering van 6 maart 2012 heeft het CDA samen met CU/SGP en de VVD een motie ingediend over social return. Na discussie in de raad werd de motie ook aanvaard door alle andere partijen.  

Social return is een begrip dat in de toekomst steeds vaker genoemd zal worden en aan bekendheid zal winnen. De reden hiervan is de volgende;

Zoals het er nu naar uitziet zal op 1 januari 2013 de Wet werken naar vermogen ( Wwnv) in werking treden. Het wetsvoorstel is op 1 februari jl. bij de tweede kamer ingediend.

In het kader van deze nieuwe wet zal de gemeente een zeer belangrijke taak krijgen bij het re-integreren van inwoners die zonder werk zitten en die een grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Zij hebben die extra ondersteuning vaak nodig om weer een baan te krijgen. Gedacht kan worden aan mensen met een handicap, ouderen, laagopgeleiden.

Naast de gemeente wordt ook van partijen als werkgevers en onderwijsinstellingen een belangrijke rol verwacht.

De motie verzoekt het college om vooruitlopend op de nieuwe wet een onderzoek te doen naar de mogelijkheden die er zijn om partijen te verplichten een bijdrage te leveren aan het herplaatsen van de doelgroep.  Er zal hierbij een beroep worden gedaan op sociaal verantwoord ondernemen of duurzaam ondernemen in sociaal opzicht. Het onderzoek kan dan ook niet plaatsvinden zonder bijvoorbeeld de Barendrechtse ondernemers, verenigd in het VBO, hierbij te betrekken. Ook zijn er wellicht mogelijkheden die kunnen worden benut in samenwerking met Ridderkerk en Albrandswaard, het zogenaamde BAR verband.

Wij steunen als CDA deze motie van harte omdat het gevraagde onderzoek positief zal gaan bijdragen tot het toetreden of herintreden van de zwakkeren in onze maatschappij

De tekst van de motie "Voor wat hoort wat" kunt u downloaden op: http://bit.ly/xoUQDy