Gedragscode integriteit vastgesteld

De gemeenteraad heeft op 6 maart 2012 de gedragscode integriteit politieke ambtsdragers gemeente Barendrecht 2011 vastgesteld.  

De gedragscode vervangt de in 1997 vastgestelde ethische gedragscode voor politieke ambtsdragers.  Volgens de gemeentewet moet elke gemeente beschikken over een gedragscode. Juridisch gezien is de gedragscode een interne regeling in aanvulling op onder andere de gemeentewet.  In de gemeentewet zijn al diverse regels gesteld om de integriteit te waarborgen. Wettelijk is al geregeld dat men bijvoorbeeld geen raadslid en ambtenaar in Barendrecht tegelijk kan zijn. Dat is logisch. Maar sommige zaken zijn dat niet altijd.  Integer handelen, betekent ook dat je geen besluiten neemt waar je direct zakelijk of financieel belang bij hebt.  Belangenverstrengeling heet dat. In de gedragscode wordt dan gesproken over schijn van belangenverstrengeling. Dat kan zijn door je baan,  maar ook als je aandeelhouder bent van een bedrijf, die veel zaken doet met de gemeente Barendrecht.

Maar het gaat ook over uitnodigingen die je aanneemt of giften die je krijgt.  Zo gaan alle cadeaus, die je in je functie als raadslid krijgt boven de € 50 euro direct naar de gemeente. Dan wordt er een goede bestemming voor gezocht. Is de waarde lager dan € 50 euro dan melden raadsleden dat aan de burgemeester en de griffier.  Het gaat dan ook bijvoorbeeld om het flesje wijn of de bos bloemen, die collegeleden of raadsleden krijgen als mensen blij zijn met een besluit. Dit laatste komt voor raadsleden heel sporadisch voor, maar het is goed dat het geregeld is. Raadsleden moeten hoe dan ook zonder last zoals dat zo mooi heet een besluit kunnen regelen. Elk schijn dat dat niet gebeurt, moet worden gemeden. Verder geeft de gedragscode aan hoe college- en raadsleden om moeten gaan met vertrouwelijke informatie, onkostenvergoedingen, buitenlandse reizen en andere voorzieningen.

Aan de vaststelling van de gedragscode is een uitgebreide discussie vooraf te gaan. Vooral welke nevenfuncties en welke financiële belangen moeten worden gemeld. Om dat scherp te hebben is het document "aandachtpunten gedragscode t.a.v. nevenfuncties en financiële belangen aan deze gedragscode" gehecht. Bij twijfel wel of niet melden zijn de burgemeester en de griffier de aanspreekpunten voor de raad. Voor het college zijn dat de burgemeester en de gemeentesecretaris. Tijdens de raadsvergadering is afgesproken deze gedragscode levend te houden door hier in ieder geval elke raadsperiode uitgebreid aandacht te hebben.

Binnenkort wordt de nevenfunctielijst geactualiseerd en meer zichtbaar gepubliceerd onder meer op http://www.barendrecht.nl/