CDA fractie Provinciale Staten stelt vragen CO2 – opslag

CDA Statenleden Lamers en Van der Stoep hebben maandag 29 december 2008 bij het College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland geïnformeerd naar de stand van zaken rond het proefproject om CO2  op te slaan in lege gasvelden onder Barendrecht.  

Belangrijkste vraag voor de CDA Statenfractie is de vraag hoe de veiligheid van de bevolking kan worden gegarandeerd bij dit project.
Het is algemeen bekend dat CO2 in hoge concentraties gevaarlijk kan zijn voor mens en dier. Daarom wil de Statenfractie dat er eerst een antwoord komt op een aantal essentiële vragen over de veiligheid, de risico’s, de juridische aspecten en de monitoring van de opslag. De CDA Statenleden stellen voor dat de provincie deze vragen opneemt in een toetsingskader zoals de gemeente Barendrecht al eerder deed op gemeentelijk niveau.

Daarnaast willen vragenstellers Peter Lamers en Ton van der Stoep precies weten hoe het besluitvormingsproces is ingericht. De provincie is het bevoegd gezag als het gaat om deze kwestie en volgens de twee Statenleden is het van groot belang dat GS op korte termijn duidelijkheid geven over de procedures die worden gevolgd, het tijdpad dat daarbij hoort en het moment waarop Provinciale Staten aan zet zullen zijn.

CDA Statenlid Peter Lamers is van mening dat er bij een belangrijke beslissing als deze zorgvuldiger moet worden gecommuniceerd: "De vraag of er al dan niet CO2 moet worden opgeslagen is een gevoelige kwestie. Mensen zijn ongerust over hun veiligheid en leefomgeving en dan moet je eerst onderzoeken of je de veiligheid van die mensen inderdaad wel kunt garanderen. In dit belangrijke proces moet je met zorgvuldige informatie komen en met mensen in gesprek gaan. Het CDA heeft zich dan ook verbaasd over het bericht dat minister Cramer voorafgaand aan het definitieve besluit al bekend heeft gemaakt dat Shell een subsidie van 30 miljoen euro gaat krijgen voor dit proefproject. Hierdoor is een heldere communicatie naar alle betrokkenen toe behoorlijk verstoord."

Download hier vragen_co2_opslag_cda-zuid-holland