CDA maakt keuzes voor 2009

De raad heeft een groot aantal keuzes gemaakt om in 2009 een nagenoeg sluitende gemeentelijke begroting te kunnen vaststellen.

Tijdens de raadsvergadering van 30 juni/1 juli 2008 was de voorjaarsnota aan de orde.

Wat de CDA-fractie vindt van de voorjaarsnota 2008 kunt u nalezen in de algemene beschouwingen 2008.

Een aantal punten uit die beschouwingen  en de resultaten op een rijtje:
1. Stage. De CDA-fractie heeft in een motie onder meer neergelegd dat het voor Barendrechtse scholieren mogelijk wordt een goed begeleide maatschappelijke stage te lopen bij de gemeente Barendrecht. Martin van Hengel komt hier binnenkort in een artikel op deze site op terug.

2. Personeelsuitbreiding. Het college is het met de CDA-fractie eens dat als het financieel nodig blijkt om een sluitende begroting te krijgen er in november ook moet worden over gesproken over  een bijstelling van de ambities vanuit het collegeprogramma. Dat kan ook een besparing op personeel betekenen.

3. Verhoging belastingen. De raad nam unaniem een amendement aan, dat de OZB niet extra verhoogd wordt.

4. Dienstverlening. We hadden niet anders verwacht, het college houdt hier aandacht voor en zet de verbetering door.

5. WMO. Het college komt uiterlijk bij de voorjaarsnota, na advies van de WMO-raad, met voorstellen om eventuele knelpunten in de WMO op te lossen.

6. Uitkeringen. De CDA-fractie is tevreden met het antwoord van het college dat zij er vol voor gaat zoveel mogelijk mensen met een uitkering aan het werk te krijgen.

7. Voedselbank. In september 2008 komt het college met een voorstel voor een uitgiftepunt voor de voedselbank. Volgens de wethouder is de nood nog niet zo hoog dat er nu al actie moet worden ondernomen.

8. Cameratoezicht. In het najaar komt er een voorstel van het college voor cameratoezicht op en rondom het NS-station. Camera’s in Carnisse Veste plaatsen is een particulier initiatief.  De CDA-fractie heeft aangedrongen om ook op het Middeldijkerplein cameratoezicht te overwegen.  We horen toch geluiden van ongeruste burgers en met cameratoezicht in het winkelcentrum Carnisse Veste zou het op het Middeldijkerplein ook wel gewenst kunnen zijn.

9. Centrumontwikkeling/eigenaren-huurders. Het college heeft toegezegd voor eigenaren en huurders van woningen maatwerk in wensen of eisen te gaan leveren. De CDA-fractie zal er  bij het college op aan blijven dringen hier in november 2008 echt duidelijkheid over te hebben.

10. Zwembad. In april 2009 zal pas echt duidelijk zijn wat de uitbreiding van het Inge de Bruijn sportfondsenbad gaat kosten. Op dat moment zal de CDA-fractie haar afweging maken of uitbreiding financieel wel of niet verantwoord is.

11. Fietscrossbaan. Op dit moment wordt onderzocht of een particulier initiatief voor een fietsaccommodatie een kans van slagen heeft. Als die accommodatie er niet komt,dan moet de fietscrossbaan gerenoveerd worden. Er moet op dat moment er natuurlijk wel geld voor beschikbaar zijn.

12. Schoolzwemmen. Schoolzwemmen blijft aangeboden worden aan de groep 3-ers van de basisschool. Met de grootste mogelijke meerderheid is het amendement van de CDA-fractie aangenomen om ook een nader onderzoek te doen naar beperking van de vervoerskosten naar het zwembad.
 
13. Zuidpolder. De CDA-fractie is tevreden met het antwoord van het college dat ook de inrichting als landbouw- en agrarisch gebied een optie blijft. De CDA-fractie vindt dan wel dat de Zuidpolder hoe dan ook voor recreanten toegankelijk moet worden. De Kleine Duiker is een goed voorbeeld dat dat ook mogelijk is.

14. Verplaatsen BVV Barendrecht. De VVD heeft onlangs het plan gelanceerd om BVV van de Bongerd naar de Zuidpolder te verplaatsen. De VVD geeft als argument, dat als we de huidige velden van de BVV Barendrecht gebruiken voor woningbouw, we minder hoog hoeven te bouwen in het Centrum. Dat is maar heel sterk de vraag. De CDA-fractie denkt dat de VVD de kosten van de verhuizing van het sportpark ernstig onderschat. Zo’n verhuizing kost inclusief de aanleg van de nieuwe velden en clubaccommodatie minimaal zo’n € 8 a 9 miljoen. We vragen ons af of dat terug kan worden verdiend door op het huidige sportpark woningen te bouwen . Immers een flink deel van de Bongerd ligt dicht bij het spoor en de A 15, en daar kunnen geen woningen gebouwd worden. De grond die in het centrum moet worden aangekocht inclusief de bestaande bebouwing is duur, en dan moet je toch de hoogte in om te bouwen. Aan de noordzijde van Barendrecht halen we bovendien een park weg en stapelen daar stenen. De Zuidpolder moet in de visie van het CDA een gebied worden om te recreëren en geen gebied met vele vierkante meters kunstgroen, een parkeervoorzieningen voor minstens 500 auto’s en een mastenpark met zo’n 50 lampen, die meters hoog boven het landschap uitkomen.  Wij denken ook niet dat de voetbalvereniging al uit zijn jasje is gegroeid. Het recente onderzoek naar aanleiding van de motie buitensport accommodaties laat dat zien dat BVV Barendrecht op de Bongerd door kan groeien. 

15. Bibliotheek Carnisselande blijft open. De raad is unaniem van mening dat de bibliotheek in Carnisselande open moet blijven.  Een jaar is tekort om te concluderen of er al of niet voldoende bezoekers komen. Een meerderheid van de raad vindt dat  een eventuele extra uitbreiding van de opening  van de bibliotheek gekoppeld moet worden aan een onderzoek naar het maatschappelijk rendement.

16. Discotheek. Het college gaat er nog steeds vanuit dat er een permanente discotheek is voor de tijdelijke vergunning voor discotheek Yellow is afgelopen.

17. Fietsinfrastructuur. Het college houdt daar aandacht voor. Leo van Gelder schrijft u hier binnenkort over bij.

18. Kinderopvang. Het college stimuleert voor zo ver als mogelijk initiatieven en werkt mee met het zoeken naar ruimte voor kinderopvang. Wij gaan er dan ook van uit dat de wachtlijsten kinderopvang binnenkort tot het verleden behoren.

19. Wijksteunpunten. De CDA-fractie stemt in met het vertragen van dit project met één jaar. Plannen van onder meer de SWOB voor een ontmoetingsruimte voor ouderen in Carnisselande kan zo heeft het college ons verzekerd doorgaan.
20. Eerstelijnsgezondheidszorg. Het college gaat bij de centrumontwikkeling in gesprek met ondermeer de apothekers en huisartsen om de eerstelijnsgezondheidszorgvoorzieningen te faciliteren.

21. Restwarmte en LED-lampen. De CDA-fractie is verheugd dat het college aan de slag gaat met onze initiatieven. CO2-reductie wordt pas echt een feit als er geen fossielen brandstoffen meer gebruikt worden.

22. Overige keuzes.
● De extra ondersteuning aan vrijwilligers komt er niet in 2009, maar als het aan een meerderheid van de raad ligt wel vanaf 2010.
● Extra activiteiten vanuit de sportnota, zoals nog meer bewegen voor ouderen worden uitgesteld tot 2010 en volgende jaren.
● Onlangs is de nota integrale visie openbare ruimte (IBOR) vastgesteld. Extra geld kan een kwaliteitsimpuls aan de buitenruimte geven. Er is bij de vaststelling aangegeven dat dit gebeurt als er ook geld voor is. Voor 2009 is dat geld er in ieder geval niet en blijft de bezuiniging die het college voorstelt gehandhaafd.

Tijdens de raadvergadering zijn een groot aantal amendementen en moties in stemming gebracht. U kunt de tekst van deze moties en amendementen hier downloaden

De CDA-fractie maakt in november 2008  bij de begrotingsbehandeling voor 2009 en de jaren 2010 – 2012  aanvullende financiële keuzes als dat noodzakelijk is. We willen dan van het college ook inzicht in het maatschappelijk effect. Dus wat merkt u als inwoner van Barendrecht ervan.

Na een aantal intensieve weken van vergadering is het politieke reces aangebroken. Dat bekent niet dat de CDA-fractie niet open staat voor uw vragen. Laat vooral horen als u uw mening wilt geven of zich af vraagt waar zijn ze nu mee bezig. Het kan alleen betekenen dat het soms wat langer duurt dat u een antwoord krijgt.