Motie besluitvorming CO2-opslag Barendrecht

Hoe de raad de besluitvorming over de ondergrondse opslag van CO2. wil laten verlopen wordt duidelijk door de tijdens de raadsvergadering van 2 juni 2008 aangenomen motie procedure besluitvorming ondergrondse opslag CO2.   De raadsbreed gesteunde motie heeft ook de steun van het college van burgemeester en wethouders. Deze motie is opgesteld op initiatief van het CDA en D66.  Bij het opstellen van deze motie zijn alle partijen in de gemeenteraad, maar ook wethouder Zuurbier betrokken geweest. Wij zijn ook heel tevreden dat het gemeentebestuur (college en de gemeenteraad) de ondergrondse opslag van CO2  tot een hoofddossier bestempeld heeft. Dat betekent dat het de volle aandacht blijft houden van zowel de gemeenteraad als het college van burgemeester en wethouders.  De CDA-fractie heeft er alle vertrouwen in dat het college met als belangrijkste portefeuillehouder op dit dossier wethouder Zuurbier al het mogelijk zal doen om uiteindelijk tot een verantwoorde besluitvorming te kunnen komen.

Feit is

  • dat Barendrecht (met twee bijna lege gasreservoirs) op dit moment behoort tot één van de in totaal drie locaties, waarvan de rijksoverheid er binnenkort één gaat aanwijzen als demonstratieproject voor de ondergrondse opslag van CO2 onshore (op land)
  • dat de NAM (Nederlandse Aardoliemaatschappij) een milieueffectrapport (MER) opstelt voor de locatie Barendrecht. De verwachting is dat de provincie Zuid-Holland dit rapport na de zomer van 2008 ter inzage legt.
  • dat de gemeenteraad op dit moment nog niet om een besluit wordt gevraagd. We weten immers ook nog niet of de opslag in Barendrecht komt.

Waarom deze motie en niet direct beslissen?

Waarom nu zo’n  motie om procedures met elkaar af te spreken en waarom zegt de raad nu niet direct ja of nee is een vraag die de CDA-fractie onlangs kreeg. Dat zou natuurlijk heel mooi zijn als dat kon. De CDA-fractie is van mening dat er nog veel te weinig bekend is over de ondergrondse opslag van CO2 en zeker voor de periode van eeuwen waarin deze opslag voorziet .  In de nu aangenomen motie neemt de raad pas een principebesluit als het MER door de provincie Zuid-Holland is vastgesteld en een aanvraag voor medewerking bij de gemeente Barendrecht is ingediend. 

In de motie geven de Barendrechtse partijen  aan op welke vlakken zij nader onderzoek wensen. Dat zijn de volgende gebieden: risicoanalyse, veiligheid, geologische onderzoek, juridische zaken, monitoring, maar ook welke invloed heeft een ondergrondse opslag op de waarde van het onroerend goed.

De uitkomsten van deze onderzoeken zal de raad betrekken bij het uiteindelijk ja of nee tegen de ondergrondse opslag van CO2  in Barendrecht. De raad zal dan een principebesluit nemen waarbij alle fracties hun eigen standpunt op dit gebied vanzelfsprekend  in zullen nemen.

De CDA-fractie is heel tevreden dat op dit moment los van politieke verschillen deze door de hele raad gesteunde motie er ligt.  Partijkleur doet er voor ons fractie niet toe als het gaat om het op een zorgvuldige manier behartigen van de belangen van onze burgers.

Dat is ook de reden dat Corrie Righolt-Dam  nee gezegd heeft tegen het verzoek dat zij kreeg van de press officer van Shell, betrokken bij dit project, om mee te werken aan een informatiekrant over de ondergrondse opslag van CO2  in Barendrecht. De Shell gaf aan in deze informatiekrant aandacht te willen hebben voor partijen, die een kritisch noot hebben en dan kwam Shell, zoals de press officer schreef,  al gauw bij Corrie Righolt-Dam respectievelijke CDA-Barendrecht. 

Onze noot is zeker kritisch als het gaat over de veiligheid voor onze burgers. Wij hebben de indruk dat op een aantal terreinen nog niet over voldoende informatie kunnen beschikken om ja of nee te kunnen zeggen. We hebben hoe je het wendt of keert toch te maken met een gas dat in bepaalde hoeveelheden niet goed is voor de gezondheid van de Barenrechters.  Wij willen weten hoe groot de risico’s zijn dat er gevaarlijke hoeveelheden in de Barendrechtse lucht kunnen komen.  De rapporten ondermeer een geologisch onderzoek van TNO ,die straks bij het opstellen van  het MER worden betrokken worden door Shell en de NAM niet vrijgegeven.

Wij hopen met deze motie ook voor de burgers van Barendrecht duidelijker is wat raad en college op dit moment doen en wat ze nog meer willen weten om uiteindelijk tot een afgewogen besluit te komen.

Heeft u naar aanleiding van de inhoud van deze motie neemt u dan vooral contact op met Corrie Righolt-Dam

  • De volledige tekst van de motie kunt downloaden: motie_procedure_besluitvorming_co2.02062008

    De motie is toegezonden aan Liesbeth Spies, CDA-Tweede Kamerlid, Rein Willems, CDA-Eerste Kamerlid, Ton van der Stoep en Peter Lamers, CDA-leden Provinicale Staten Zuid-Holland, Lambert van Nistelrooij, CDA-delegatielid Europees Parlement en de CDA-fracties in de gemeenteraad van Rotterdam, Ridderkerk, Albrandswaard en de deelgemeenteraad IJsselmonde.

  •  Meer info over de ondergrondse opslag op deze site onder visie/CO2 -opslag