CDA maakt zich grote zorgen over bezuinigingen politie

De CDA-fractie maakt zich grote zorgen over de dreigende bezuinigingen bij de politie Rotterdam-Rijnmond. Aanleiding is de brief die burgemeester van Belzen op 22 januari 2010 aan de gemeenteraad van Barendrecht zond. Binnen het politiekorps Rotterdam-Rijnmond is er in 2010 sprake van een zorgwekkende financiële situatie. Dit tekort komt bovenop het tekort dat in 2011 ontstaat ten gevolge van Rijksbeleid. Concreet betekent dit dat de sterkte van het politiekorps Rotterdam-Rijnmond met 800 volledige banen wordt verminderd. Deze vermindering heeft direct gevolgen voor de Barendrechtse Samenleving.

Burgemeester van Belzen heeft reeds zijn zorg hierover uitgesproken bij de minister van Binnenlandse Zaken.

De CDA-fractie Barendrecht vindt dergelijke bezuinigingen onaanvaardbaar. Juist nu gemeente, politie zich met bewoners en jongerenwerkers inspant om de overlast van jongeren die hinderlijk gedrag vertonen bijvoorbeeld rondom het Middeldijkerplein en de Avenue Carnisse te verminderen. Naast preventie is juist repressie van groot belang om de overlastgevers te laten merken dat hinderlijk gedrag nergens wordt getolereerd. Minder blauw op straat en mogelijk minder of geen wijkagenten meer in Barendrecht kunnen we niet gebruiken. Dat mag niet gebeuren!

Het is frustrerend dat noch de burgemeester noch de gemeenteraad direct invloed heeft op de politiesterkte. Het enige dat het CDA kan doen is daar te klagen waar de besluiten genomen worden. De CDA-fractie Barendrecht heeft haar ongenoegen en grote zorgen over deze bezuinigingen kenbaar gemaakt aan de vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Download de brief naar de Vaste commissie Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties: 230110_briefvaste_kamercie_bzk_zorgen_poilitie.def.doc