CDA-Statenfractie stelt vervolg vragen CO2-opslag

Omdat er nog altijd veel onduidelijkheid bestaat over de rol die de provincie speelt in het besluitvormingsproces over CO2-opslag in Barendrecht, heeft de CDA Statenfractie in de laatste vergadering van de commissie Groen, Water en Milieu gedeputeerde Van Heijningen om tekst en uitleg gevraagd.
De antwoorden op schriftelijke vragen die de CDA Statenfractie eind vorig jaar gesteld had, hadden nog niet die duidelijkheid gegeven die volgens de Statenleden nodig is om het hele besluitvormingsproces goed te kunnen volgen en beoordelen. Eén van de vragen waar Ton van der Stoep en Peter Lamers geen duidelijk antwoord op hadden gekregen was de vraag op basis van welke criteria het rijk en de provincie de vergunningaanvragen en de Milieu-Effect-Rapportage aanvaardbaar hebben geacht.

Over het algemeen vonden de Statenleden het daarnaast geen goede zaak dat de provincie tot nu toe in het hele proces nagenoeg onzichtbaar is gebleven. CDA-Statenlid Ton van der Stoep wees erop dat de provincie zelf had aangegeven veel belang te hechten aan een adequate en uitgebreide voorlichting en dat het voorbereiden en bijwonen van één voorlichtingsbijeenkomst in het kader hiervan wel erg weinig is van de kant van de provincie. Bij een dergelijk ingrijpend besluit heeft de provincie volgens de CDA Statenfractie een eigen verantwoordelijkheid als het gaat om de communicatie naar de inwoners van Barendrecht toe.

In zijn antwoorden gaf gedeputeerde Van Heijningen aan dat de terughoudendheid van de provincie vooral voortkomt uit het feit dat deze op dit moment de gemeente niet voor de voeten wil lopen in het voorlichtingsproces. De gedeputeerde wees erop dat de provincie pas echt aan zet is op het moment dat de bezwarenperiode voorbij is. Pas dan zal de provincie de bezwaren moeten wegen en een besluit moeten nemen over de vergunningverlening. Provinciale Staten zullen daarbij niet buiten spel worden gezet. Van Heijningen zegde toe om in dit stadium in overleg te treden met de Staten.

Dit bericht is overgenomen van de site: http://www.zuidholland.cda.nl/