CDA stelt vragen over ongeregeldheden tijdens koninginnenacht

Gemeenteraadsfractie

 Barendrecht, 1 mei 2006

 

 

Drs. J. van Belzen,
Voorzitter raad Barendrecht,
Barendrecht.

 

Betreft: artikel 38 vragen Royal Beatz.

 

Geachte heer van Belzen,

 

Helaas moet de CDA-fractie constateren dat ook dit jaar het jaarlijkse feest, Royal Beatz, in sporthal “de Driesprong”  tijdens de Koninginnenacht niet vlekkeloos is verlopen. Door het ongeoorloofd uitzetten van een stroomaggregaat moest het feest een uur eerder beëindigd worden.  Ook is door ons geconstateerd dat  de muziek vanuit de Driespong op een redelijk afstand de hele nacht te horen was.

Wij betreuren het, dat door een dergelijke incident honderden goedwillende feestgangers door enkelingen gedupeerd worden.  Het feest is een traditie in ons dorp en als het aan de CDA-fractie ligt moet het dat ook blijven. Echter dat kan alleen als de veiligheid van de aanwezigen in alle opzichte gewaarborgd kan worden. Bovendien dient  de omgeving zo weinig mogelijk hinder van dit evenement  te ondervinden. Om daar voor de toekomst  zeker van te zijn willen wij antwoord ontvangen op de volgende vragen:

 1. Het uizetten van een stroomaggregaat betekent waarschijnlijk ook het uitvallen van de verlichting. Welke maatregelen waren vooraf getroffen om op deze situatie adequaat te kunnen reageren?
 2. Is er op enig moment bij het uitvallen van het aggregaat sprake geweest van paniek?
 3. Vorige jaren was er sprake van vernieling rondom de Driesprong.
  1. Is daar dit jaar ook sprake van?
  2. Zo ja, welke vernielingen vonden plaats?
 4. Hoeveel toezichthouders/veiligheidsfunctionarissen/politieagenten waren bij dit evenement aanwezig?
 5. Waren er eenduidige afspraken/protocollen voor degenen betrokken bij de openbare orde in en rondom de Driesprong hoe te handelen in geval van wangedrag of andere calamiteiten?
 6. De muziek vanuit de Driesprong was op een redelijk afstand te horen. Op een afstand directer bij de bron (in de sporthal) zijn het aantal decibellen zeker  vele malen hoger. Met als direct gevolg onherstelbare gehoorschaden voor de feestgangers.
  1. In hoeverre moet de organisatie van dergelijke evenementen zich houden aan wettelijke regels wat betreft geluidsniveau? 
  2. Is er een maximum gesteld aan het aantal dB(A) in de directe nabijheid van de geluidsbron dan wel in de ruimte als geheel?
  3. Zo ja, wordt dit dan ook gecontroleerd?
 7. Op welke termijn is er een evaluatie van deze koninginnenacht in “de Driesprong”  voor de raad beschikbaar?
 8. Zijn er verbeterpunten te noemen om de incidenten zoals tijdens deze uitvoering van Royal Beatz plaats vonden, voor de toekomst zoveel mogelijk uit te sluiten?
 9. Sporthal de Driesprong is al een aantal jaren de locatie voor de Royal Beatz activiteiten. Blijft deze locatie in de toekomst ook  de vaste plaats voor deze happening of komt er mogelijk naar een andere locatie in beeld?

 

De CDA-fractie wacht de beantwoording van de vragen af.

 

Met vriendelijke groet,
Namens de CDA-fractie