CDA-Zuid-Holland stelt vragen CO2-opslag

De CDA fractie in de Provinciale Staten van Zuid-Holland heeft op 20 februari 2008 naar aanleiding van onze brief vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.

De CDA-fractie Zuid-Holland heeft het volgende persbericht uit laten gaan:

PERSBERICHT, 20 februari 2008

CDA ZH STELT VRAGEN OVER CO2 OPSLAG IN BARENDRECHT

Den Haag – De CDA Statenfractie heeft in de vorm van schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten haar bezorgdheid geuit over het voornemen van de petrochemische industrie om in Barendrecht opslag van CO2 in lege gasvelden te introduceren.

Op dit moment onderzoeken Shell Pernis, de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) en Ocap samen in een demonstratieproject de mogelijkheden om bij Barendrecht-Ziedewij CO2 ondergronds op te slaan in een aardgasveld. In het kader hiervan heeft de NAM recent een startnotitie ingediend bij de provincie Zuid-Holland voor een Milieu Effect Rapportage. Evenals het CDA Barendrecht zet de CDA Statenfractie echter vraagtekens bij het plan om CO2 op te slaan in een gebied als Barendrecht-Ziedewij. Volgens haar moet ondergrondse opslag van CO2 bij voorkeur plaatsvinden in dunbevolkte gebieden.

Om deze reden hebben Statenleden Ton van der Stoep, Peter Lamers en Wiebrand Dijkstra een viertal schriftelijke vragen voorgelegd aan GS. De CDA Statenleden willen met name weten op basis van welke criteria er wordt gekozen voor CO2 opslag in een dichtbevolkt gebied als Barendrecht. Voorts wil de CDA Statenfractie graag weten hoe de veiligheid van de bevolking kan worden gegarandeerd bij een dergelijke massale opslag van CO2. Dit is in lage concentraties weliswaar ongevaarlijk, maar in hogere concentraties kan CO2 dodelijk zijn voor mens en dier.

Tot zo ver het persbericht van CDA-Zuid-Holland.

De CDA-fractie Barendrecht wacht de vragen van haar collega’s uit Zuid-Holland af. Ook van de NAM krijgen we nog antwoord op de vragen, die wij hadden na bestudering van het Amesco-rapport (het Engelstalige rapport is te downloaden via www.co2opslagbarendrecht.nl).

Wij hopen spoedig meer informatie te krijgen om een evenwichtige afweging te kunnen maken als het ons gevraagd wordt.  De CDA-fractie heeft voor alle duidelijkheid haar standpunt nog niet bepaald. 

De vragen van de leden T.P. van der Stoep, P.A.W. Lamers en W. Dijkstra kunt u downloaden  via  vragen_co2_opslag_barendrecht.cda-fractie_zh. Heeft u vragen aan deze heren ga dan naar  site van de CDA-fractie Zuid-Holland