voorkeursmodel_centrumontwikkeling

Centrumontwikkeling in Commissie Ruimte

Dinsdag 3 juli 2007 was de Centrumontwikkeling onderwerp van discussie in de commissie Ruimte. 
De tekst uitgesproken door CDA-woordvoerder Centrumontwikkeling Klaas Groenendijk:

Vanavond hebben we een commissievergadering:
beslissen doen we nog niet,
we geven onze mening, we stellen vragen, we luisteren en dan hebben dan de tijd tot de raadsvergadering voordat we echt besluiten

We beslissen op 16 juli 2007 eerst over de begrenzing van het Plangebied;
die hadden we al eerder vastgesteld, en daar gaan we nu aan morrelen

We stemmen wel of niet in met een zevental hoofdkeuzes:
hoe gaan bepaalde gebieden er globaal uitzien qua bebouwing en inrichting:
(winkels, bedrijven, woningen, culturele instellingen groen en parkeren).

voorkeursmodel_centrumontwikkeling

Het voorkeursmodel waarover gesproken wordt.
Bron: www.barendrecht.nl/centrumontwikkeling

We geven door die hoofdkeuzes al een richting aan

Om echt te beslissen hoe Barendrecht er over 10 jaar uit gaat zien moet er nog veel meer worden onderzocht en daarover gaan de 6 onderzoeksvragen:
over parkeren, logistiek, over hoe het plein er uit moet zien, wat voor woningen en vooral: wat gaat dat allemaal kosten en kunnen we dat betalen.

Wat willen we, waar is het allemaal om begonnen:
*een fors aantal woningen voor ouderen, in het centrum, in de buurt van zorgvoorzieningen
* woningen voor starters
*een leuk en levendig centrum'
*goede parkeervoorzieningen met logische rijroutes en een goede manier om winkels te bevoorraden
De vraag is dan: is wat nu voorligt de goede oplossingsrichting, bereiken we wat we willen?

Allereerst: Hoe gaat het er uit zien?
Wij zijn geen stedenbouwkundigen, in de CDA fractie zitten ze in elk geval niet;
als ze in andere fracties wel zitten, dan hebben ze zich goed verborgen weten te houden.
De plannen zijn ook nog niet in een stadium waarin je een goed oordeel kan geven,
daar zijn de onderzoeken voor nodig.

Qua omvang is wat ons betreft 350 woningen voldoende in dit gebied, de rest moet aan de rand van of buiten het centrum worden gebouwd.

3000m2 voor detailhandel en horeca.
Dat klinkt als ruim, zou wellicht een onsje minder kunnen, maar dat zal de markt verder wel bepalen.

De gebieden:
Wij zijn tevreden met de voorstellen voor de Driehoek.
Dat de bewoners rondom de Oude Groen die bebouwing willen handhaven snappen we wel. Het bewonerscomite heeft het in haar  brief over cultuurhistorische waarde en andere argumenten om het gebouw te handhaven
De Trefpunt-locatie voor woningen gebruiken is een keus die in elk geval niemand uit zijn of haar huis jaagt. Dat soort plekken moeten we ook echt gebruiken om ruimte te maken voor woningen
Geen brandweerkazerne daar. De Baerne blijft in takt. Heel goed. Was een onzalig plan.
Wat de CDA fractie betreft: onderzoeken of we de open ruimte ook nog kunnen gebruiken voor bebouwing tbv culturele voorzieningen. Past goed bij het huidige gebruik van De Baerne. Graag reactie van de wethouder
Aantal te slopen woningen in de Driehoek is minder dan oorspronkelijk maar ingrijpend genoeg voor de bewoners van Thorbeckestraat en Albedastraat. Gemeente heeft richting de bewoners (inspraakreactie mevr Stolk) zeker een taak. Niet alleen aan Patrimonium overlaten.

Over het gebied rondom het huidige gemeente plein:
de verlegging van de Bbaan en de verkleining en aanpassing van het plein, prima.
De bebouwing van het gebied langs BBaan 8-26 van het Kruispunt t/m het Vlak:
Slapeloze nachten en meer voor de bewoners; de brief van de heer Van Andel, mede namens die bewoners, die maakte indruk, en dat geldt ook voor de inspraakreacties.
Ook enkele ondernemers die moeten verhuizen, zoals de heer Wander.
Maar, we hebben gekozen voor woningen in het Centrum, en dan is het bijna onmogelijk om deze panden te laten staan.

Centraal plein op de plek van het Vlak, prima. Moet mogelijk te zijn om daar een mix te maken van winkels, horeca en ruimte voor evenementen. Misschien te klein voor de kermis, daar moeten we dan voor die ene week per jaar maar een andere list voor verzinnen.

Dan het gebied Keerweer en Weerom: dat was de moeilijkste van de hoofdkeuzen:
29 woningen in goede staat, waarvan een deel, die langs de BB, ook gezichtsbepalend is voor Barendrecht. Nog meer mensen hun huis uit, om er dan andere te laten wonen
Anderzijds: als je het gebied er buiten laat is het lastig om het Centrale Plein op de goede plek te krijgen. Hoe je het wendt of keert, er zal in dat gebied de komende jaren behoorlijke bouwoverlast zijn.
Ook het gevoel dat als het nu niet gebeurt, de bewoners over een aantal jaren toch "aan de beurt zijn".
Het lijkt ook bijna onmogelijk om voldoende woningen neer te zetten zonder dit gebied te gebruiken.
Maar, we willen eerst goed luisteren naar wat er vanavond wordt gezegd, en dan pas beslissen.

Lindehoevelaan, dat was minder moeilijk:
voegt naar ons idee weinig toe aan het plan,
biedt nauwelijks ruimte voor extra bewoning, en heeft ook nadelige effecten voor het achterliggende gebied.
Afblijven. Geldt ook voor de Apotheek.
De garage van vd Jagt uitplaatsen als het financieel mogelijk is.

Het postkantoor en de Rabobank zijn logische locaties voor stevige bebouwing. Die bebouwing heeft gevolgen voor de omgeving, zeker voor de bewoners van Maasstraat en Druivenpad. Logisch dat we dat gebied toch nog even meenemen. Zo snel mogelijk duidelijkheid voor de bewoners is ook hier een vereiste. Wel – niet in het gebied, heel vervelend, ook getuige de inspraakreactie van de heer Wander.

Hoeveel gaat dat kosten en kunnen we dat betalen? 
Eigenlijk: hoeveel van het geld dat we tot op heden hebben overgehouden en de komende jaren gaan overhouden aan onze nieuwe woongebieden (Carnisselande, Ter Leede, Lagewei, Vrouwenpolder) gaan we hier nu uitgeven?
Houden we dan nog genoeg over voor de Zuidpolder en andere zaken die we willen realiseren?
Wat de CDA-fractie betreft: we vinden het jammer dat de fin onderbouwing nog onvoldoende is, maar we begrijpen dat het niet anders kan.
Of alles kan wat we willen, dat moeten we in oktober met elkaar bespreken.
Eerder zou mooier zijn, maar het is even niet anders.
Onze vraag aan de wethouder is wel: wat als in oktober blijkt dat het financiële plaatje toch niet rond komt?
Gaan we dan toch deelplannen uitvoeren, of passen we het hele plan aan?

Wat het ons, de gemeenschap kost, dat kan je ook uitdrukken in de ellende en overlast die we over bepaalde mensen uitstorten.
Is dat verantwoord en hoe kunnen we iedereen op een faire manier compenseren voor alles wat we hen aandoen?

Voor de bewoners in het gebied is het ondanks alles, lastig om "de politiek" te volgen. Dat blijkt duidelijk uit de reacties die we krijgen.
Ondanks veel goede wil van de wethouder en van de betrokken ambtenaren hebben die bewoners kritiek op de voorlichting. En die lijkt terecht.
Misschien is het de wijze van besluitvorming, misschien zijn het publicaties in de krant.
Last-minute voorstellen als over de L-laan, dat helpt ook niet echt.
De wethouder heeft veel mensen individueel gesproken, heeft veel inzet getoond, maar dat heeft niet altijd tot resultaat geleid.
Er zijn ook onbegrijpelijke missers geweest in de communicatie naar bewoners. Ik ga hier nu niet verder op in. Ik baal er van, en voel me als raadslid dan ook verantwoordelijk.
Ik ga er van uit dat de wethouder er van nu af aan alles aan doet om missers te voorkomen. Suggestie is om vanaf nu structureel te overleggen met vertegenwoordigers van de verschillende bewonersorganisaties;  dat zijn:
Het bewonerscomité huiseigenaren Driehoek
De bewoners van BBaan  nr. 8-26
De bewoners van het gebied BB Baan/Keerweer/Weerom
De huurders van Patrimonium en
De ondernemers in het plangebied
Uiteraard ook aandacht voor de bewoners die buiten deze groepen vallen

Een van de zaken die duidelijk moet worden is het globale tijdsplan. Als je weet dat je moet vertrekken, maar nog 5 jaar in je woning kan blijven, dan is dat heel vervelend. Niet weten of je nog een half jaar zit of  7 jaar, dat is veel erger. Die duidelijkheid moet er snel komen.

logo_centrum
Herhuisvesting. We hebben er met z'n allen op gehamerd.
Alle gevallen individueel bekijken, dat is wat we willen.
Voor de huurders kan en moet dat uiteraard samen de corporatie.
Bewoners hebben gewoon recht op een nieuwe woning in het centrum, als men dat wil.
Bewoners hebben ook recht op een faire vergoeding voor de verhuiskosten.
Bij eigenaren is dat een faire vergoeding voor het huis waarin ze veel hebben geinvesteerd

Terug naar  "de geadviseerde beslissing:

A. Aanpassen van het plangebied

-Het plan dat nu voorligt laat het Bessenpad, de Rijnstraat en het Frambozenpad buiten beschouwing, daar is de CDA fractie het mee eens
-Bebouwing van het gebied ten noorden van de Baerne niet opnemen, hebben we een opmerking over gemaakt
-bebouwing De Keerweer en ‘t Weerom, voor dit moment fractievoorbehoud
– Lindehoevelaan; alleen accoord met vd Jagt locatie, mits haalbaar

Voor wat betreft de 8 hoofdkeuzes "de geadviseerde beslissing":
1) eens met een nieuw centraal plein,
2) parkeren accoord
3) gevarieerd woonmilieu in de Driehoek: ziet er goed uit;
4) Middenbaan als vitale winkelstraat; eens. Hoop wel dat de ondernemers in meerderheid de handschoen oppakken. Ook de ondernemers moeten investeren. Een aantal heeft dat al gedaan, anderen hebben plannen. Ik hoop dat het aantal "afwachters" onder de winkeliers ook beperkt blijft
5) Groene Zoom eens,
6) 7-Binnenhof en omgeving: eens
7) 8-De rol van Borgstede; blij dat de eigenaren daar ook hun rol willen gaan spelen; verder uitbouwen als centrale plek voor zorgvoorzieningen, prima

Voor wat betreft de onderzoeksvragen:dat is wat we willen weten, dus akkoord met 1 t.m. 6.

De laatste vraag is instemmen met het ruimtelijk kader. Bewoners snappen niet altijd wat we hier doen, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik zelf ook wel eens de draad kwijt ben. Wat beslissen we hier nu nog?