Centrumontwikkeling in een beslissend stadium.

De week van 12 januari 2009 staat de centrumontwikkeling prominent op de agenda. Drie achtereenvolgende avonden commissievergaderingen, allemaal over het centrum

Op maandagavond 12 januari  2009  zal het Stedebouwkundige buro BVR een presentatie geven in de hal van het gemeentehuis over de veranderingen die zijn aangebracht in de plannen.

Het college heeft de plannen flink bijgesteld. Dat is gebeurd op basis van heel veel inspraakreacties van bewoners en ondernemers en belangenorganisaties en op basis van nader onderzoek naar de winkelbehoefte in Barendrecht.

Op diezelfde avond krijgen insprekers de gelegenheid om hun reactie te geven op de aangepaste structuurvisie.  Daar is de hele avond voor uitgetrokken. Discussie en het stellen en beantwoorden van vragen door de raadsleden aan het college, dat gebeurt allemaal op dinsdagavond 13 januari 2009, uiteraard in het openbaar.

Op woensdagavond 14 januari 2009 wordt dan gesproken over de financiën. Dat gebeurt vertrouwelijk. Niet omdat de Barendrechter hier niet bij betrokken moeten worden, maar omdat er straks volop zal gaan worden onderhandeld met marktpartijen en dan moet je zorgen dat de positie niet is verzwakt door alle informatie al naar buiten te brengen.

In de raadsvergadering van 26 januari  2009 wordt dan naar verwachting echt beslist over de structuurvisie.   

Daarna is op hoofdlijnen vastgesteld hoe het centrum er uit gaat zien Dat is dan weer de basis voor verdere beslissingen en procedures, zoals de vaststelling van het bestemmingsplan. We zullen binnenkort op deze site nog eens duidelijk aangegeven hoe de verdere gang van zaken zal worden. 

De doelstellingen van de centrumontwikkeling zijn:

 • Een winkelhart dat aan de eisen van de tijd voldoet.
 • Goede logistieke en parkeervoorzieningen.
 • Het grote tekort aan levensloopbestendige woningen en ouderenwoningen oplossen (door bijbouwen en mede daardoor ook doorstroming in de woningmarkt bevorderen).
 • Dit combineren met jongeren/starterswoningen, ook om een gemêleerde bevolkingssamenstelling in het centrum te behouden.
 • Een centrum dat fungeert als ontmoetingsplek, ook bij evenementen.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen op de concept-structuurvisie,  zoals die in juni 2008  ter inzage is gelegd? 

 • Op een flink aantal plekken is de bebouwing lager geworden, dat is ook wat de CDA fractie wil,
 • Er komen 50 woningen minder in deze plannen.
 • Er komt 9000 m2 meer winkelruimte, althans dat is waar we over moeten beslissen, dit is het collegevoorstel.
 • Er komen extra winkellussen aan de kant van het Achteromen bij het Onderlangs (tussen Middenbaan en Binnenlandse Baan)
 • Volgens het huidige plan komt er een heel ander centraal plein dan in de oorspronkelijke plannen,in feite is het voorstel drie kleinere pleinen
 • De bebouwing langs de dijk bij de Dorpsstraat-Oost is uit de plannen verdwenen
 • Er komt de mogelijkheid om boven de winkels te bouwen.
 • Er zijn aanpassingen in het Borgstede gebied bij het gebouw Binnenlande, waardoor er meer groen overblijft en de bomen daar kunnen blijven staan

We gaan luisteren naar alle insprekers en vervolgens nog eens heel goed alles afwegen. Daarna gaat er beslist worden. Hoewel we ons realiseren dat we het niet iedereen naar de zin zullen kunnen maken luisteren we graag naar uw kritiek, tijdens de commissievergadering, maar als u dat liever wilt ook op een ander moment. Aarzel niet om contact met ons op te nemen.

Ga naar de site van de gemeente Barendrecht voor de aangepaste concept structuurvisie,de ingediende zienswijze en het raadsvoorstel, klik hier http://www.barendrecht.nl/centrumontwikkeling/content.jsp?objectid=33344